7.5.2012: Controversiële onderwerpen

Controversiële onderwerpen
bron: Regio Twente

De afgelopen dagen is veel gespeculeerd over de vraag welke onderwerpen door de Ka-mer controversieel verklaard zullen worden. Bij deze een korte uiteenzetting over de wijze waarop de Kamer de komende periode de lijst met controversiële onderwerpen gaat be-palen. Dit gebeurt in twee stappen:

1. Na het meireces (vanaf 15 mei) vergaderen alle commissies afzonderlijk over de wetsvoorstellen, brieven en onderwerpen die bij deze commissies aanhangig zijn. Per onderwerp wordt bekeken of dit controversieel verklaard gaat worden. For-meel wordt een onderwerp controversieel verklaard als een meerderheid in de commissie dit vindt. In praktijk wordt een onderwerp echter ook controversieel verklaard indien een ‘betekenisvolle' minderheid aangeeft een onderwerp contro-versieel te beschouwen. Dit is echter geen vaststaande regel! Per commissie wordt vervolgens door de griffie een lijst gemaakt van onderwerpen die unaniem wel of niet controversieel worden verklaard en onderwerpen waarover onenigheid bestaat. Deze lijst wordt vervolgens naar de Kamervoorzitter gezonden.

2. Op 29 mei komt de Kamer in plenaire zitting bijeen om formeel te stemmen over de verschillende door de commissie opgestelde lijsten met mogelijke controversië-le onderwerpen. Onderwerpen die door de commissies unaniem wel of niet contro-versieel zijn verklaard worden als hamerstuk in stemming gebracht. Over de on-derwerpen waarover geen overeenstemming is in commissieverband wordt door de hele Kamer gestemd. Mochten zich, na het vaststellen van de lijst met contro-versiële onderwerpen, nieuwe dossiers aandienen dan wordt hiervoor dezelfde procedure doorlopen: eerst behandeling in commissieverband, dan plenaire stem-mingen.

Het duurt dus nog tot eind mei totdat definitief bekend is wat controversieel zal worden. Een rondgang langs de Kamer leert dat men in de meeste commissies terughoudend is in het controversieel verklaren van Europese debatten zoals de gangbare periodieke al-gemene overleggen over de Europese Raden. Dit om de eenvoudige reden dat Brusselse procedures niet wachten op de situatie in Nederland. Hetzelfde geldt voor debatten waar-in sprake is van controle op reeds uitgevoerd beleid (denk hierbij bijvoorbeeld aan debat-ten over de verkeersveiligheidscijfers van 2011). Alle debatten die gaan over nieuw be-leid of toekomstige beslissingen zijn echter hoogst onzeker.

De behandeling van de wetsvoorstellen Nationale politie en Herziening gerechtelij-ke kaart in de Eerste Kamer verloopt lang-zamer dan gedacht. Op 15 mei organi-seert de Eerste Kamer eerst nog een openbare informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is vergelijkbaar met een hoor-zitting in de Tweede Kamer maar kan om procedurele redenen niet zo worden ge-noemd. Op 22 mei kan vervolgens voor beide wetsvoorstellen de inbreng voor het nader voorlopig verslag worden ingediend.

Het is hiermee nog maar de vraag of het wetsvoorstel voor het zomerreces in de Eerste Kamer behandeld kan worden. Eind 2011 heeft de Tweede Kamer al ingestemd met de voorstellen voor de invoering van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart.

.

Share our website