6 okt 2009 betoog bestuurscrisis

Burgerforum

Raadsvergadering van 6 oktober 2009 over de bestuurscrisis

 

De reacties op het aftreden van wethouder Knol waren nogal verschillend.  Van schokkend via verbijstering naar verbazing. Dat laatste was ook bij mijn partij het geval. Met dit verschil dat onze verbazing gevolgd werd door verontwaardiging. Verontwaardiging omdat al weer een wethouder Losser in de steek laat, want zo zien wij dat. En waarom. Omdat dhr. Knol vindt dat een deel van de PvdA fractie hem in de steek heeft gelaten. Een brief met bezuinigingsvoorstellen zou in strijd zijn met een “akkoord” dat door coalitie en VVD is gesloten tijdens het bezuinigingsdebat in mei.  En daardoor was er onvoldoende draagvlak meer voor zijn beleid, zo wethouder Knol.  En dat laatste is een cruciaal punt. Al langer was te merken dat er binnen de PvdA, maar ook binnen het college!, iets broeide. De afgelopen jaren mochten Partij van de Arbeid en coalitiegenoot SDGL, als ze maar stil bleven zitten, op de bagagedrager van het CDA meefietsen. Het CDA bepaalde de weg en men bleef braaf zitten. Totdat de weg leidde naar bezuinigingsmaatregelen waar een deel van de PvdA zich blijkbaar slecht in kan vinden. De PvdA probeerde daar wat aan te doen en zelf te komen met oplossingen. Niets mis mee zou je zeggen. Moet kunnen in de tijd van dualisme.  Daarom was er, ons inziens, eigenlijk geen reden voor dhr. Knol om af te treden. Hij had de brief van zijn fractie voor kennisgeving kunnen aannemen.  Als er onoverkomelijke verschillen zijn tussen wethouder en zijn fractie, dan had zijn fractie met een motie van wantrouwen moeten komen. Wethouder Knol zag het echter niet meer zitten en is uit het college gestapt. Hij heeft geen poging meer gedaan het CDA een andere richting op te krijgen. Hij heeft voor de gemakkelijkste weg gekozen. En een wethouder die zijn verantwoordelijkheid ontloopt vinden wij erg zwak.

Hoe bitter kan de politieke werkelijkheid zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heerste euforie. Als winnaar van de verkiezingen zag men kans om in Losser eindelijk het fel begeerde pluche te gaan bezetten. Men zag kans om vele leuke dingen voor mensen te realiseren. Weet u het nog? Een rondweg om Overdinkel. Kunstgras voor alle voetbalverenigingen. Iphitos eindelijk de beloofde accommodatie. Het O.Z.B tarief alleen met de inflatie verhogen. ‘De jaren van op een houtje bijten en met lede ogen toezien wat in andere gemeente wel kan, was voor Losser verleden tijd’.

Dat was aan het begin van deze collegeperiode. En zie waar we nu zijn beland. Een financiële en bestuurlijke chaos. Dhr. Knol is de vierde wethouder die is afgehaakt. De wachtgelden van alle 4 wethouders -die uit eigen beweging zijn opgestapt!- hadden ook ingezet kunnen worden voor bijstandsuitkeringen, of de muziekschool, of het zwembad, vult u maar in.  Al die mooie plannen bleken luchtkastelen en misten elke band met de realiteit en elke financiële onderbouwing. Ook onze twijfel omtrent de capaciteiten van mensen die dit programma zouden moeten realiseren, zijn helaas bewaarheid.  

Wij zijn van mening dat partijen die mensen als Wethouder beschikbaar stellen, er óók verantwoordelijk voor zijn dat ze capabel zijn om die functie op een verantwoorde wijze inhoud te kunnen geven. Helaas moeten wij constateren dat dit in Losser niet is gebeurd.

Het is niet alleen de PvdA-fractie aan welke hier ernstige verwijten kunnen worden gemaakt.  S.D.G.L. willen we eigenlijk ook noemen, ook al  heeft zij weinig tot geen initiatieven ontplooid. Maar de grootste fractie, het C.D.A, draagt misschien ook wel de grootste verantwoordelijkheid.

Zolang het C.D.A. bestaat, en daarvoor de K.V.P., heeft deze groepering onafgebroken, de ruggengraat gevormd van elk college in Losser. Door haar constante meerderheid heeft zij in lengte van jaren kunnen bepalen wat er in de raad van Losser werd besloten. Toen men de absolute meerderheid verloren had, bleven er altijd nog zoveel zetels over dat het C.D.A.de spil bleef zonder wie geen college kon worden gevormd. Daarom draagt het C.D.A ook de hoofdverantwoordelijkheid voor de financiële malaise en daaruit voortvloeiende bestuurlijke debacle.

 Maar ook haar houding naar Burgerforum toe is bedenkelijk. Denk aan de uitspraak over Goebbels, maar denk ook aan de uitspraak van raadsleden van CDA en Partij van de Arbeid, dat ze nooit een voorstel van Burgerforum zullen steunen. Er wordt blijkbaar niet naar de inhoud gekeken, maar naar wie de indiener is. Dat is een raadslid onwaardig. Op zo’n manier bouw je geen vertrouwen op.

Maar Mijnheer de voorzitter, ook U treft terechte kritiek. Mijn fractie is en blijft van mening dat het uw taak was geweest om bij de vorming van dit college, een zware portefeuille voor uw rekening te nemen.

In onze ogen hebt u ook niet voldoende leiding gegeven aan het college en bent u als manager en bruggenbouwer tekort geschoten.

 

De vraag waar we nu voor staan is echter, hoe nu verder?

Het beste zou zijn dat er nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven, maar dat is helaas niet mogelijk. We zullen dus andere oplossingen moeten zoeken.

Met het wegsturen van de wethouders alleen is Losser niet geholpen. We komen dan ook met een ander voorstel. Dat is een motie waarin we verzoeken dat de huidige wethouders een stap terug doen, dat ze aanvulling krijgen van twee bekwame personen zonder politieke kleur in het college. Dat deze personen op onbezoldigde basis zullen deelnemen in het college tot de datum van verkiezingen. Dat de huidige wethouders afzien van hun evt wachtgeld als ze weg zouden gaan. Dat de raad elke maand beoordeelt of alles binnen het college naar wens gaat. In principe alleen de lopende zaken behandeld zullen worden. Ingrijpende, verstrekkende agendapunten, worden eerst ter beoordeling  aan de raad voorgelegd, met het recht van veto indien één der raadsleden zich niet in de behandeling van een voorstel kan vinden.

Graag horen we hoe college en andere fracties hier over denken. Deze constructie zien wij als noodoplossing om de tijd te overbruggen tot de verkiezingen.

 

Tot slot komen we op de vraag hoe de Losserse politiek het vertrouwen van de burgers terug kan winnen? Want dat het aanzien van Losser grote schade heeft opgelopen, lijdt geen enkele twijfel. Reacties vanuit de bevolking spreken in deze een zeer duidelijke taal.

Deze werden nog een keer duidelijk onderstreept in het afgelopen weekend waar we in gesprek zijn gegaan met de Losserse bevolking tijdens de kermis.

De meerderheid geeft aan dat ze het hebben gehad met de Losserse politiek! Het vertrouwen is tot op het nulpunt gedaald. Hier ligt een taak voor ons allen, maar in de eerste plaats voor de coalitiepartijen.

U kunt van ons verwachten, dat wij de komende tijd - net zoals in de afgelopen periode - betrokken en zorgvuldig ons werk als raadslid blijven doen. Voor Losser en haar inwoners.
 
Ik dank u.
Share our website