Publicaties

6.7.2010: Betoog voorjaarsnota


Voorjaarsnota.  Hans Volmbroek

 

Vz,.Het is niet de eerste keer  dat de raad een voorjaarsnota met een tekort onder ogen krijgt, toch zadelt  deze nota de raad, na de euforie van het overschot op de programmarekening, wel op met een tekort van 539 duizend euro.

De nota geeft een overzicht van de financiële situatie t/m april van dit jaar.

Het is een eerste tussenstand van zaken na de vaststelling van de begroting.

Het college vraagt de raad het tekort van de voorjaarsnota in mindering te brengen op de algemene reserve. VZ. de algemene reserve wordt reeds belast  met een bedrag van 1,5 miljoen euro aan ombuigingen en  1 miljoen voor het Conjunctuur en frictiefonds.

Na aftrek van deze bedragen  kijkt men toch met andere ogen naar het resultaat van de programmarekening. Onze fractie heeft dan ook twijfels of de ontwikkeling van de algemene reserve in het verloop van dit jaar nog steeds positief is.

VZ. Ondanks de verhoging van de rijksbijdragen via de WWB,IAOZ,IOAW en BBZ , heeft de verhoging van de lasten, ten aanzien van de bijstand, de toename van de leningen bijzondere bijstand zelfstandigen en de toename van de kosten voor inburgering, in belangrijke mate  aan het tekort van deze voorjaarsnota bijgedragen.

Vandaar dan ook de vraag aan het college: “Denkt het college dat het bij dit tekort zal blijven of moet de raad  aan het eind van dit jaar nog met oplopende tekorten rekening houden.

VZ,  Ondanks dat regionaal de werkloosheid onder jongeren is gedaald, vooral door een premie van 2500 euro voor de werkgever, zie de tw.courant Tubantia, kent de gem. Losser een toename van het aantal langdurige uitkeringsgerechtigden. (Toename van 01-01-2008 t/m een week geleden met 59 personen.)

VZ. Is dit puur een toename van de recessie of moeten hierbij ook rekening houden met de uitspraak van weth. Hassink en ik citeer:”Wij wijten deze stijging enerzijds aan de economische recessie, anderzijds hebben wij de afgelopen tijd een aanzienlijke instroom van uitkeringsgerechtigden vanuit de gem.Enschede”?

Vz. Het kan toch niet zo zijn dat wij in onze gemeente de uitkeringen van de gemeente Enschede op ons nemen.

Dan nog een opmerking betreffende werk bij Topcraft. Onze fractie is gewezen op een opmerkelijk iets. Voor wat betreft de samenwerking tussen met Topcraft wordt er door de firma Visschedijk al personeel gezocht die mensen uit de sociale werkvoorziening moeten gaan begeleiden. Eerder zei wethouder Hassink dat er nog slechts sprake was van intentieverklaringen en oriënterende gesprekken met zowel Visschedijk als Twente Milieu.

Vz. Hoe moeten we dit zien?

Volgende vraag: Hoe is het mogelijk dat Topcraft goedkoper zal kunnen werken als er de opbrengsten van het uitbestede werk van de gemeente Losser door drieën moet worden gedeeld. Ondernemers die gebruik maken van groepsdetachering zullen er toch voordeel uit willen halen of op zijn minst geen geld op toe willen leggen, vooral als ze hiervoor ook extra mensen aantrekken? Waar zit dan het financiële voordeel voor de gemeente Losser?

Ten aanzien van de huidige gemeenschappelijke regeling willen wij u wijzen op de vreemde constructie wat de Raad van Commissarissen betreft. Volgens onze fractie zitten we met het feit dat   wethouder. Hassink lid van het dagelijks bestuur en  tevens lid  van de raad van commissarissen is,  dus zijn eigen beleid gaat controleren.  Dat had naar onze mening dan op zijn minst  u als burgemeester ofwel wethouder Schuddeboom moeten worden.

 

Dan nog een vraag wat betreft de inburgering.

Onze fractie heeft in gezamenlijke commissievergadering een vraag gesteld over het bedrag van 62 duizend euro dat door de raad als extra bedrag vanuit de algemene uitkering beschikbaar zou moeten worden gesteld. Zie pag. 17.van de VJ-nota. Komt dit alsnog in de raad?

Burgerforum heeft hier nog geen antwoord op ontvangen.

VZ. Tot zover BF in de eerste ronde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede ronde.

 

Citaat uit Kadernota:”Het college staat voor een samenhangend beleid waarbij geen ruimte is voor franje maar wel aandacht voor leefbaar”.

Hier houden wij het college aan.

 

Citaat Weth. Hassink in brief van 04 jan 2010. aan de gem raad.

n.a.v. Arbeidsmonitor Platform Onderwijs Werk en Inkomen:

“Wij wijten de stijging enerzijds aan de economische recessie, waarbij wij meeliften op de stijging van werkloosheid in Enschede, omdat veel inwoners vanuit onze gemeente zijn aangewezen op werk in Enschede. En juist in Enschede is de stijging van de werkloosheidi.c. het verlies aan arbeidsplaatsen het grootst. Anderzijds hebben wij de afgelopen tijd een aanzienlijke instroom van uitkeringsgerechtigden vanuit de gem. Enschede gehad”. Einde citaat.

 

N.a.v. de rentebesparing verwacht het college 383.000,- extra aan de reserves toe te kunnen voegen aan de algemene reserve. 700.000,- was reeds eerder ingeboekt.

Zet men dit af tegen het tekort van 539.000,-  op de voorjaarsnota, dan wordt er heel snel duidelijk zien hoe betrekkelijk de toenames van de reserves zijn.

 

Mutaties bij de de uitkeringen van 996.000,- worden niet gedekt door de verwachte rijksbijdrage van 425.000,- euro.  Verschil  561.000,- euro.

Hiervan wordt slecht 300.000,- gedekt door deze voorjaarsnota.

Het restant van 226.000,-wordt niet in zijn geheel door extra inkomsten gedekt.

Zien we volgens mij wel weer in de Najaarsnota.


Share our website