Publicaties

6.7.2010: Betoog programmarekening


Betoog programmarekening 2009   Lies ter Haar

 

Het jaarverslag is het sluitstuk van de budgetcyclus over 2009.Het is een verantwoording achteraf en in die zin zullen we het ook proberen op te pakken.

 

Het jaarresultaat 2009 valt weliswaar voordeliger uit dan begroot, maar daarmee mogen we ons niet rijk rekenen, omdat het incidentele meevallers zijn. Een groot deel daarvan gaat naar bestemmingsreserves en is niet direct als voordeel te bestempelen. De reserves zitten nu op het minimum niveau, maar er is geen reden tot juichen.

 

Op een aantal onderdelen willen we nog kort even in gaan.

De wachtgeldverplichting voor de voormalig wethouders van bijna 5 ton is helaas een gegeven. Positief is wel dat er maart van dit jaar een sollicitatieplicht gaat gelden voor nieuwe instroom.

 

We zitten met bijna 11 miljoen aan langlopende geldleningen. We hebben er al op gewezen dat de grootste post van 7 miljoen daarvan vast zit in verstrekte hypotheken aan ambtenaren. Hier is nu mee gestopt, maar we blijven ons afvragen of die leningportefeuille niet aan een bank zou kunnen worden doorverkocht, zodat we 7 miljoen extra tot onze beschikking hebben om de eigen schuld af te lossen.

 

Wat de cijfers van de grondexploitatie betreft, blijft onze fractie een risico zien wat de Saller betreft. Wij vinden zelfs de “worst case scenario” aan de hoge kant gezien de huidige ontwikkelingen. Hier komen we bij de kadernota op terug evenals op de nieuwe nota reserves die eind van het jaar aan de raad moet worden voorgelegd en de mogelijke invloed die dit kan hebben op het meerjarenperspectief.

De accountant geeft aan dat in de paragraaf weerstandsvermogen weliswaar een inventarisatie is gemaakt van diverse risico’s, maar dat geen uitspraak wordt gedaan over de gewenste omvang van de weerstandscapaciteit en dat is wel nodig.

 

Al jarenlang wijst onze fractie op het achterstallig onderhoud van onze gebouwen en wegen met als gevolg onveilige situaties, waardoor schadeclaims kunnen ontstaan. Maar verder uitstel van onderhoud betekent ook hogere herstelkosten en uiteindelijk kapitaalvernietiging, zoals u zelf ook terecht opmerkt.

 

Ook hebben we gewezen op de kredietoverschrijding van het Gemeentelijk Riolerings Plan GRP van bijna 3 ½ ton. Ondanks uw uitleg blijft een feit dat alle onderdelen een tekort laten zien en dat doet denken aan een structurele té lage inschatting van de kosten.

 

De steenfabriek heeft bijna 1,4 miljoen gekost en dat er nu versneld op afgeschreven wordt roept bij ons de vraag op, waarom?

 

In deze programmarekening werd duidelijk meer informatie gegeven over de gemeenschappelijke regelingen zoals de Stadsbank, Regio Twente, Crematoria etc. en dat vinden wij een grote plus. Wél zouden wij graag in de toekomst bij begrotingen en/of jaarrekening die voor de raad ter inzage liggen, een korte ambtelijke onderlegger met de belangrijkste informatie. Verder vragen wij om de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissies nog verder uit te werken

We blijven wijzen op de risico’s van de Regio Twente plus en van de grWOT / TopCraft. Wat deze laatste betreft heeft Losser de afgelopen 7 jaar bijna 10 miljoen betaald als bijdrage aan de tekorten en aan inkoop van het groen. Onze fractie heeft absoluut geen vertrouwen in het saneringplan en de toekomst zal duidelijk maken of dat terecht is en hoe dit zich verder ontwikkeld

 

En tot slot het zwembad. We betreuren het dat Burgerforum gelijk heeft gekregen wat betreft de gevolgen van de beperking van de openingsuren. Ruim 12.000 minder recreatief zwemmers en 400 minder doelgroepzwemmers  worden door de stijging van zwemlessen en verenigingen niet gecompenseerd. In totaal hebben we 7 ½ duizend zwemmers verloren, daarmee minder inkomsten gekregen, terwijl de lasten gestegen zijn. Ons mooie zwembad wordt daarmee én voor de gemeenschap duurder én er kan door diezelfde gemeenschap steeds minder gebruik van worden gemaakt.

 

Tot zover onze eerste termijn.

 

 

 

 


Share our website