Publicaties

6.7.2010: betoog KADERNOTA


Betoog kadernota / Lies ter Haar

 

Luctor et emergo? …….want we worstelen, maar komen we ook boven? Heroriënteren, ombuigen, bezuinigen, besparen, herverdelen… hoe je het ook noemt, we zullen er niet aan ontkomen; de echte ellende lijkt er nog aan te komen. De aangekondigde bezuiniging van het rijk kunnen voor Losser indicatief oplopen tot 1,7 miljoen in de komende jaren en dat bovenop de 2,7 miljoen ombuigingen die we al hadden staan. Dan kom ik toch opnieuw weer uit op 4,4 miljoen aan ombuigingen/bezuinigingen.

Daar komt nog bij dat we met hoge extra kosten aan uitkeringen rekening moeten houden, terwijl verder bezuinigd zal worden op reintegratie-budgetten. Maar ook de forse achterstand op het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen en wegen is een blok aan ons been.

 

Ook is onzeker welke invloed de nieuwe nota reserves nog op het meerjarenperspectief kan hebben. Worden de ijzeren en algemene risicoreserve omhoog geschroefd, blijven de bedragen gelijk? Dat de bedragen naar beneden bijgesteld worden, zoals wethouder Hassink voorzichtig als mogelijkheid opperde, lijkt ons niet realistisch, maar zeker ook niet verstandig. We zullen t.z.t. kritisch kijken naar de nieuwe nota reserves, waar alle risico’s duidelijk in kaart gebracht moeten worden, met daarbij de bedragen die als reserves noodzakelijk zijn.

 

N.a.v. het sombere financiële beeld stelt het college dat ze verder alleen mogelijkheden ziet door het inkomen te vergroten bijv. door het verhogen van de lastendruk of door het schrappen/wijzigen van autonoom beleid.  Graag willen wij van het college weten wat dit verhogen van de lastendruk bijvoorbeeld kan inhouden?

 

Wat de huisvesting betreft hebben we de problematiek van instroom van probleemgevallen vanuit Enschede en elders al eerder al aangekaard. Tevens hebben wij gewezen op de mogelijkheden van huisvestingsafspraken met de woningcorporatie, zoals Enschede die ook kent. Instroom van probleemgevallen van elders betekent immers, naast het feit dat mensen die graag in Losser willen blijven wonen heel slecht aan een woning kunnen komen, ook nog eens een keer een extra beroep op uitkeringen.  

Gisteren kregen wij een rapport van de buurtcommissie Irisstraat / Leliestraat overhandigd, waaruit blijkt dat het instellen van de buurtcommissie positief op de leefbaarheid en veiligheid in deze buurt uitgewerkt heeft. Het extra budget voor de begeleiding door Cluster is wegbezuinigd. Dit extra steuntje in de rug heeft de buurtcommissie op dit moment echter nog nodig, dus we willen u vragen bij de begroting hier toch een bedrag voor op te voeren. (n.a.v. het antwoord van weth. Hassink dat er geen middelen voor zijn, zoals dat voor zoveel goede projecten en ideeën geldt, pleiten we er toch voor om in ieder geval een deel van het geld de komende jaren hiervoor vrij maken, omdat anders alle moeite tevergeefs was. Voor het meubilair in de raadszaal wordt wel 30.000 euro beschikbaar gesteld en als je dat afzet tegen dit project, dan zouden ze daar jaren mee verder kunnen)

Buurtcommissies zouden ook voor andere probleembuurten/straten als opbouwwerk bij kunnen dragen aan de leefbaarheid en veiligheid. Onderschat wordt hoe ingrijpend het is om je in de eigen buurt, in je eigen woning niet veilig te voelen.

 

We blijven pleiten voor maatregelen om starters op de woningmarkt, zowel bouw als huur, tegemoet te komen, uiteraard in overleg met de woningcorporatie. Dat u doorgaat met startersleningen juichen we dan ook van harte toe.

 

De kosten van uitkeringen loopt fors op. We kunnen wel van alles willen en allerlei –vaak vrij kostbare- instrumenten en bureaus aan het werk zetten om mensen weer aan het werk te krijgen, maar als er geen werk is, dan houdt het toch echt op.

Vooral over de groep jongeren tot 27 jaar maar ook oudere werklozen, maken wij ons grote zorgen. Re-integratiemiddelen kosten vaak bergen geld en als je het afzet tegen wat het werkelijk aan banen oplevert is het rendement uiterst treurig.

Onze jeugd wordt extra getroffen door de recessie. De systematiek van aanbesteden, flexwerk, 0-urencontracten, uitzendbureaus; door dat alles raken vooral jongeren heel snel hun werk en daarmee de zekerheid van inkomen en hun toekomstperspectief kwijt. Wij vragen u dit goed in de gaten te houden en de Wet Investeren in Jeugd (de WIJ) ook echt een investeren in jeugd te laten zijn en niet het wegzetten op zogenaamde werkplekken zonder énig uitzicht op echt werk. (Werkwijzer – Beurs)

 

Wat de subsidieplafonds betreft geeft U aan nog verder te willen bezuinigen dan het 12 mei besluit! Aan welke bedragen en mogelijkheden denkt u dan??

 

De grondexploitatie is een extra risico moeten we goed in de gaten houden. Eerder vroegen wij al om het worstcase scenario met 10% naar beneden bij te stellen gezien de huidige ontwikkelingen, maar de wethouder gaf aan dat de voorspelling realistisch is. Wij wagen dat te betwijfelen. Uit cijfers van het CBS valt waar te nemen dat de woningbouwproductie op dit moment al met 44% is gedaald. Dit getal zal de komende maanden nog oplopen tot 55-60%. De woningbouw, zowel koop als huur, stort volledig in en zal voor 2012-2013 zeker niet herstellen. Het aangaan van verplichtingen op het bouwrijp maken van toekomstige bouwgrond op korte termijn is dan ook uiterst risicovol.  Het feit dat projectontwikkelaar Roty het bouw- en woonrijp maken op de Saller in handen heeft, blijven we dan ook een groot risico vinden!

 

Eind dit jaar kunnen wij de inventarisatie van de gemeentelijke panden en groenstroken verwachten. Zaak is vast te leggen wat wij willen houden en wat we willen verkopen en tegen welke voorwaarden. En mocht verkoop van de gebouwen niet lukken, dan hebben wij al eens geopperd om starters extra mogelijkheden te bieden; wordt hier ook aan gedacht?

 

Een halteplaats in De Lutte blijven we als extra kans voor het stimuleren van toerisme en aanvullende vervoersmogelijkheid voor onze eigen inwoners zien. Dit zou breder getrokken kunnen worden als project voor de Regio Twente of wellicht is er op andere manier subsidie voor te krijgen.

 

Wat de voorgenomen verkoop van sportzaal de Spil aan Domijn betreft, stelt de raadsinfobrief ons allerminst gerust. Veel onzekerheden en veel risico’s blijven bij de gemeente liggen.

 

Wat de samenwerking betreft vragen wij U welke concrete stappen u zet wat de samenwerking met Dinkelland en Tubbergen betreft.

Overigens …..u stelt in uw kadernota over de samenwerking met Enschede “….dat die vooral een technisch inhoudelijke karakter heeft en niet of slechts indirect de autonome beleidsvelden raakt...” en van dat laatste worden wij erg onrustig. Wat bedoelt U hier mee? Het zal toch niet zo zijn dat we subgemeente van Enschede gaan worden!

 

 

Wij willen u meegeven voor de begroting:

 

  • Niet bezuinigen op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Op het armoedebeleid heeft Losser al bezuinigd en verder bezuinigen vinden wij onaanvaardbaar.

 

  • Bij de WMO de middelen efficiënt inzetten en gebruiksmiddelen zo veel mogelijk hergebruiken.

  • Wat cofinanciering betreft ruimte zoeken door lucratief met eigen middelen om te gaan. Zoveel mogelijk subsidies binnen zien te halen. Dat kan op basis van no cure no pay en/of door dit te doen in samenwerking met Dinkelland (die heel veel subsidies weet binnen te halen).

 

  • Externe bureaus alleen inschakelen als het echt niet anders kan.

 

  • Weloverwogen vastgoed en groenstroken afstoten.

 

  • Gemeentelijke accommodaties privatiseren, rekening houdend met de staat van onderhoud.

 

  • Eventuele meevallers allereerst gebruiken om reserves aan te vullen en vooral de extra risico’s af te dekken (denk aan de uitkeringen). Mocht er dan nog ruimte over zijn, dit te gebruiken voor het achterstallig onderhoud.

 

 

Het motto voor de komende jaren zal moeten zijn: Een ijzeren financiële discipline en een uiterst sober maar wel doelmatig beleid.

Daarvoor is allereerst een kerntakendiscussie nodig. Wat vinden wij nog wél en wat niet kerntaken van de gemeente en hoe zien wij de rol van de gemeente in onze samenleving.

 

 

 

 

 


Share our website