Publicaties

6-7-2007 Politieke nieuwsbrief voor jongeren


LEUK POLITIEK?

 

Een nieuwsblad over politiek. Kan zoiets leuk zijn? Geen idee, maar het is te proberen.

Uit de enquête die we een aantal maanden geleden gehouden hebben, kwam naar voren dat politiek niet genoeg leeft onder jongeren. Dit had meerdere oorzaken. Één daarvan was dat men er niet genoeg vanaf wist. Toch was er wel belangstelling. Wij hebben toen beloofd dat we een soort nieuwsblaadje zouden gaan maken, waarin we wilden proberen jongeren te vertellen wat er zich zoal afspeelt in de politieke wereld.

 

 Hoe ziet onze Losserse politiek eruit? Daar gaan we!

Als je 18 jaar of ouder bent, mag je iedere 4 jaar stemmen om mensen te kiezen voor de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur. De raad bepaalt het gemeentelijke beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur; het college van burgemeester en wethouders. De Losserse gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden, verdeeld over 5 fracties. Een fractie is een (politieke) partij. De verdeling is als volgt: CDA(6), PvdA(5), VVD(3), SDGL(2) en Burgerforum(3).

Onze burgemeester is dhr. Westendorp en onze vier wethouders zijn dhr. Winkelman (CDA), mevr. Venema (SDGL), dhr. Olde Heuvel (CDA) en dhr. Bos (PvdA).

Alle 5 zijn ze verantwoordelijk voor bepaalde zaken of zoals men dat in de politiek noemt, hebben ze een aantal portefeuilles onder zich. Heb je dus vragen over of problemen met bijvoorbeeld iets dat te maken heeft met cultuur, dan moet je contact opnemen met mevr. Venema want zit in haar portefeuille.

We zullen proberen of we deze mensen bereid kunnen vinden om zichzelf via dit nieuwsblaadje aan jullie voor te stellen. Zo kunnen ze iets over zichzelf vertellen en over het werk dat ze doen voor ons als inwoners van de gemeente Losser. Ook willen we proberen of we interviews kunnen afnemen met enkele andere mensen uit de gemeenteraad.

 

Daarnaast lijkt het ons zinvol om jullie te vertellen waar er zoal over gepraat wordt in het gemeentehuis en wanneer dat gebeurd. Want 1 ding mag duidelijk zijn: er wordt heel veel gepraat, over allerlei zaken, die voor jong en oud van belang zijn. Dit praten, gebeurt in verschillende vergaderingen.

Eens in de drie weken een politieke markt gehouden die om 18.30 uur begint met het zogenaamde vragenuurtje. Tijdens dit vragenuurtje kunnen gemeenteraadsleden aan de leden van het college vragen stellen die betrekking hebben op actuele problemen. Daarna beginnen de rondetafelgesprekken. Het doel hiervan is, de raadsleden in staat te stellen zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van onderwerpen die de raad aan gaan en in het bijzonder over onderwerpen waarover de raad een besluit neemt. Ook mogen burgers hier het woord voeren over zaken die zij belangrijk vinden. Vaak zit er een wethouder of een ambtenaar waar vragen aan gesteld kunnen worden en van elke fractie één vertegenwoordiger. Afhankelijk van het aantal onderwerpen is het mogelijk dat er twee rondetafelgesprekken gelijktijdig plaatsvinden.

Na een korte pauze gaat men verder met de Debatvergadering. De onderwerpen die hier aanbod komen zijn vooraf op een agenda vastgelegd. Over deze onderwerpen wordt dan inhoudelijk gesproken en gedebatteerd. Natuurlijk denkt niet iedereen hetzelfde over een bepaald onderwerp of voorstel. De bedoeling van het debatteren is duidelijk te maken waaróm je iets leuk vindt en natuurlijk, als dat mogelijk is, om de andere partijen te overtuigen. Maar dat laatste lukt vaak niet. 

 Er worden in de debatraad GEEN besluiten genomen. Dat gebeurt in de besluitvormingsvergadering. Hier wordt niet inhoudelijk over een onderwerp gesproken en gedebatteerd, maar hier kun je alleen vóór of tégen een voorstel stemmen.  

 

Natuurlijk wordt er nog veel meer vergaderd want iedere fractie heeft ook weer z’n eigen fractievergaderingen en andere interne vergaderingen. Hierover kunnen we misschien de volgende keer iets vertellen of laten vertellen door een fractielid en/of raadslid.

 

Uit bovenstaande blijkt dus wel dat je als burger best een woordje mee kunt spreken in de politiek. Er zijn een aantal mogelijkheden om als burger aan de bel te trekken. We zullen dit in een volgende nieuwsbrief  verder uitleggen.

 Toch zijn er heel weinig burgers die naar de politieke markt komen. En wat nu precies hiervan de oorzaak is? Is de zogenaamde drempel te hoog? Is men niet genoeg op de hoogte van het feit dat men mee kan en mag praten?

Misschien een idee om dit eens te onderzoeken?

 

Ik zou het in ieder geval leuk vinden als ik hulp zou krijgen bij het maken van het volgende nieuwsblaadje. Vind je het leuk om mensen te interviewen, wil je een keer een politieke markt bijwonen en hier iets over schrijven of interesseer je je voor politiek (of juist niet), neem dan contact met mij op, zodat we een keer om tafel kunnen gaan zitten en samen zorgen dat dit blaadje een infoblaadje wordt dat leuk en zinvol is om te lezen en we met z’n allen onze politieke kennis en interesse kunnen verhogen.

 

 

 

                                                                                  Willeke Regtop

                                                                                  willekeregtop@gmail.com   


Share our website