5.3.2013: Inbreiding / Kulturhus Overdinkel / Woonvisie (Commissie Ruimte)

  • Home
  • Publicaties
  • 5.3.2013: Inbreiding / Kulturhus Overdinkel / Woonvisie (Commissie Ruimte)

BURGERFORUM

L.ter Haar

Inbreiding Poorthuis

Dit is inmiddels een enorm dossier. Deze familie is al zo’n 13 jaar bezig om een extra huis op hun grondgebied te realiseren. In 2011 is het licht op groen gezet, na een discussie over stedenbouwkundige aspecten en de ontsluitingsweg. De oplossing was gevonden door op het eigen grondstuk een ontsluitingsweg vanuit de Braakstraat te realiseren. We hadden dan ook verwacht dat de bestemmingsplanwijziging voor de inbreiding vandaag op tafel zou liggen.

Wat schetst onze verbazing. Het college ontraadt nu deze inbreiding.

In onze ogen zijn er, nadat het licht op groen gezet werd, geen nieuwe aspecten meer bijgekomen. Er wordt met de bouw rekening gehouden met de buren wat het gebouw zelf (geen inkijk mogelijk door de kapconstructie) én de situering van de toegangsweg betreft. Daarmee is in onze ogen voldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van omwonenden.

In november 2011 doet het college uitspraak mee te werken aan het verzoek van de heer Poorthuis.
Het college besluit in juni 2012: ondanks de ingekomen inspraakreactie conform het eerder ingenomen collegestandpunt, het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd ter inzage te leggen, omdat de inspraakreacties niet geleid hebben tot andere inzichten en er ook geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen die aanleiding zijn voor een ander standpunt dan het college al had ingenomen.

Voorzitter die zijn er ook niet gekomen ná de nieuwe zienswijzen.

Na de zienswijze van de Fam. Veger en Engbers waren er te weinig argumenten om het niet door te laten gaan, ná die van dhr. Weltevreden en Brinkman zijn er plots wel voldoende argumenten om hier een streep door te zetten, terwijl er inhoudelijk geen nieuwe aspecten zijn toegevoegd.

In de ogen van Burgerforum is hier sprake van hak op de tak beleid in optima forma.

Wij stellen dan ook voor in de eerstkomende vergadering alsnog een bestemmingsplanwijziging voor deze inbreiding voor te leggen. Het is toch te gek voor woorden dat een zaak zó lang moet duren.
KULTURHUS OVERDINKEL
Gevraagd wordt 4 ton beschikbaar te stellen. Maar waarvoor ???? Voor wat precies? Er is indertijd heel trots een prachtig plan gepresenteerd. Daar is niets van terecht gekomen. Overdinkel is een vette worst voorgehouden en staat nu met lege handen. Niet duidelijk is hoe alles er nu wel uit gaat zien. Burgerforum wil eerst een betere onderbouwing, zowel financieel als wat de bouwplannen betreft. Waar gaat de 4 ton heen? Hoe hard zijn de garanties van Domijn nu? Hoe zit het met de subsidies. Krijgen ze die nog en worden die ook ingezet? Wat gaat er met de sportzaal gebeuren? Wij verwachten dat voor de raadsvergadering de intentieverklaring, schetsen en verdere onderbouwing aan ons wordt voorgelegd en dat een garantie ingebouwd worden dat de 4 ton niet weg is als de bouwplannen niet door mochten gaan. Wij willen er zeker van zijn dat er nu ook daadwerkelijk van terecht komt van alle plannen!
WOONVISIE
Het is zaak de grondprijzen drastisch te verlagen om de bouw vlot te krijgen en in ieder geval van die kant ook inkomsten binnen te krijgen (al is het dan minder dan begroot). Burgerforum blijft ook pleiten voor een ander huurtoewijzingssysteem. We vinden dat echt van het grootste belang en denken daarbij aan een systeem zoals Oldenzaal en Dinkelland dat kennen. De opmerking dat er te veel goedkope huizen in onze gemeente zouden zijn klopt volgens ons niet. Juist de duurdere huizen van tegen de 2 ton en meer raakt men momenteel niet kwijt. De huren in Losser zijn gemiddeld erg hoog. Als we de jeugd hier willen houden zullen we moeten stimuleren dat ze gemakkelijker een huis kunnen kopen of huren. Bij koop kan dat door huurkoop, erfpacht, sociale koop ofmaatschappelijke gebonden eigendom. Daarom ook de vraag deze mogelijkheden eens goed tegen het licht te houden.
Ook willen we wijzen op de passage waarin staat dat we terughoudend moeten zijn met goedkope huurwoningen, ook omdat Domijn er naar streeft 85% van zijnwoningbezit van de hand te doen. Het kan toch niet zo zijn dat we ons beleid, onze visie aanpassen op het beleid van Domijn.
Share our website