Publicaties

5.10.2013: Giftenreglement Burgerforum


BURGERFORUM Losser

 

Burgerforum is een lokale partij, opgericht december 2001. Ze is  door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Burgerforum krijgt niet zoals landelijke partijen een bijdrage van de rijksoverheid.

De noodzakelijke financiële middelen haalt Burgerforum uit de ledencontributies, de in haar huishoudelijk reglement vastgestelde bijdrage van fractieleden en -indien van toepassing- wethouder(s) van maximaal 6% van hun bruto maandvergoeding en van vrijwillige bijdrages van leden en anderen.

 

Omdat ook giften zeer welkom zijn, is het van belang om vast te leggen welke

randvoorwaarden hierbij in acht worden genomen. Dit is overigens ook vastgelegd in nieuwe wet Financiering Politieke Partijen, waarin staat dat lokale politieke partijen verplicht zijn een giftenreglement op te stellen. In dit reglement moet staan hoe de partij omgaat met bijdragen en de openbaarmaking daarvan.

 

 

Giftenreglement

 

Art.1.1. Als giften worden beschouwd iedere door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij niet van belang is of deze worden ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen.

 

Art. 1.2. Kwijtscheldingen van schulden van de partij zullen als gift moeten

worden aangemerkt. Dit geldt dus ook voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten die boven het bedrag van € 50,-- uitkomen. (Aansluitend op artikel 5.2 van de gedragscode bestuurder: 'Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.”)

Art. 1.3. Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.

 

Art. 1.4. Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.

 

Art. 1.5. Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten.

 

Art. 1.6.In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de in het betreffende jaar ontvangen giften. In deze verantwoording worden minimaal de voorschriften gevolgd die de wet op dit punt voorschrijft. Dit betekent onder meer dat alle giften vanaf  € 4.500,- bekend gemaakt worden.

 

Art. 1.7. Daar waar de wet afwijkt in beperkende zin van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke bepaling van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling.

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 5 oktober 2014


Share our website