4.9.2013: Commisssies: Luttermolen, nota gezondheidszorg en transitie jeugdzorg e.a.

  • Home
  • Publicaties
  • 4.9.2013: Commisssies: Luttermolen, nota gezondheidszorg en transitie jeugdzorg e.a.

Cie. Ruimte, 03-09-2013.

Agendapunt 4 Luttermolenveld (Hans Volmbroek)

Vz, sedert 2002 loop ik mee in de Losserse politiek.

Dit is de zoveelste keer dat het Luttermolenveld voorbij komt.

Hoewel de huidige wethouder Weierink opgezadeld zit met de problemen van zijn voorgangers, had ik wel verwacht dat naar aanleiding van de geschiedenis van het Luttermolenveld, hij de rug had gerecht en met een ander voorstel was gekomen.

Een oplossing die de uitspraken van De Raad van State, de rechtbank en onze eigen bezwaarschriftencommissie  naar waarde had weten te duiden.

Niets van dit alles. Op een paar kleine dingen na, waar men klaarblijkelijk niet om heen kon, heeft het college het bij het oude gelaten.

Dit betekent, hoewel niet met zoveel woorden gezegd, eerst betalen, dan de wijziging van de bestemming.

Maar voorzitter, het college weet net zo goed als u en ik dat herziening van een bestemming niet mag afhangen of de eigenaar van de bestemming nu wel of niet een financiële bijdrage heeft verleend. Of zoals in het oordeel van de bezwaarschriftencommissie staat: ”er zijn geen ruimtelijke overwegingen   aan de weigering ten grondslag gelegd”. Hoewel niet uitgesproken duidt dit oordeel dan ook dat, de oplossing in een andere richting moet worden gezocht.

Dit oordeel van onze eigen bezwaarschriftencommissie, samen met de eerdere oordelen van De Raad van State en de rechtbank, waarin het voordeel van de bezwaarmakers is geoordeeld, is voor onze fractie al voldoende om dit voorstel naar de prullenbak te verwijzen. De  fractie van Burgerforum  verwacht een collegevoorstel, waar niet naar enig financieel voordeel van de projectontwikkelaar of van anderen wordt gekeken. Er zal met de bezwaarmakers tot een overstemming moeten worden gekomen, op welke wijze dan ook.

Naar aanleiding hiervan verwacht Burgerforum een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan. Het gaat dan om het wijzigen van de bestemming. Niet meer en niet minder.

Of en hoe U naderhand met de bezwaarmakers om de tafel gaat zitten, is aan  U, het college. Wat daar besproken wordt is niet van belang voor deze raad.

Naar aanleiding van het voorgaande dan ook de volgende vragen:

 

1) Waarom blijft het college zo hardnekkig een eigen koers varen die tégen de uitspraken van Raad van State en bezwarencommissie in gaat?

 

2) Waarom dhr. Boer in deze bezwarenprocedure meegenomen? Hij heeft aangegeven te willen betalen?

Dhr. Boer geeft zijn eigen berekening en eigen bijdrage – terecht overigens-  want bij de berekening die wij gekregen hebben –het A4tje- kun je grote vraagtekens zetten. Het heeft geen enkele status.

We zullen wat dat betreft dan ook met aanvullende schriftelijke vragen komen.

Tot zover in eerste instantie.

 

Note – aanvullend: Gevraagd is ook naar het dealtje dat aangeboden zou zijn door de gemeente waarbij de woonbestemming a.h.w. wel 'gekocht” zou kunnen worden en over het bedrag zelfs te 'dealen” was. Dit n.a.v. de bijdrage van dhr. Smits.

 

 

Agendapunt 5 (Hans Volmbroek)

Vz. Het voorstel partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, fietsroute en recreatiewoningen Lutterzand is duidelijk.

De problemen met de fietsroute door het Lutterzand is niet van vandaag of gisteren. Dat hier een oplossing voor moet komen is ook duidelijk.

Een recreatiewoning op een andere dan de huidige plek te herbouwen, dat is voor onze fractie geen probleem. Toch willen we graag duidelijkheid over de mogelijkheid om bij die recreatiewoning koffie, thee en ijs te verkopen. Wat mag wel en wat niet en waarom is daar voor gekozen?

En hoe ziet het college deze mogelijkheid, als de woning tijdelijk  verhuurd wordt aan een toeristenfamilie, die er misschien 14 dagen vakantie houdt, dat deze huurder tevens moet toestaan dat er vanaf de veranda van deze recreatiewoning,  koffie, thee en ijs wordt verkocht.  Bovendien wordt er ook nog een terras van 30m2  aangelegd.  Tevens ontvangt de heer Huttenhuis nog een financiële vergoeding voor de overlast. Is dit niet dubbel op?

 

(Henk Filipsen) Verder zijn er gesprekken geweest met een andere ondernemer die problemen had met de reclameborden en die gevraagd had om handhaving. Gevraagd zou zijn dit handhavingsverzoek in te trekken? Hoe zit het hier mee en gaat nu weer gehandhaafd worden?

 

 

Agendapunt  7 inbreiding Enschedesestraat

Een vraag. Het perceel ligt aan de Enschedesestraat tussen de percelen nr. 49 en 51. Toch maakt het perceel onderdeel uit van het lint aan de Oldenzaalsestraat, gaarne uitleg.

BF vindt het verder wel onvoorstelbaar dat voor deze inbreng en wijziging van het bestemmingsplan –overigens nog zonder bouwplannen- zoveel onderzoeksrapporten nodig zijn (milieu, geluidsbelasting, landschappelijk e.d.) Als we dan weer kijken aan wat aan de Enschedesestraat 93 allemaal kan, dan is dat voor ons onbegrijpelijk.

Verder akkoord met het voorstel.

 

Agendapunt 8.

Plan Het Zijland,

Ik meen me te kunnen herinneren dat -naar ik meen in 2004- er een afspraak is gemaakt met de woningbouwvereniging over het aanleggen van een rotonde ter hoogte van de sporthal. Er is naar ik me kan herinneren een bedrag van bijna een ton voor gereserveerd. Vraag aan de wethouder, hoe staat het met het aanleggen van de rotonde op die plek en hoe staat het met het gereserveerde bedrag?

 

Info zoekrichting besparing buitendienst en afvalbrengpunt.

Hoe staat het er mee?

 

Raadsinfo Schuilstallen

Het antwoord dat we hebben gekregen n.a.v. de vraag van Jos Tijdhof inzake schuilhutten is niet wat we hebben gevraagd.
Gevraagd is nu juist naar schuilhutten op de stukken weiland van plus minus 4000 vierkante meter of groter en in bezit van zogenaamde hobby boeren die met het boerenbedrijf zijn gestopt. Dit zijn vaak mooie landelijke stukken weiland, waar het nu niet mogelijk is om een schuilhut voor een pony of schaap te plaatsen. Daardoor worden er nu vaak allerlei lelijke containers of iets op wielen neergezet. Als je hiervoor iets regelt zodat wát er komt ook past qua omvang en soort bouw in dit landelijke gebied, voorkom je dergelijke wildgroei.
Het antwoordt dat we gekregen hebben slaat meer grote boerenbedrijf percelen.
De vraag staat duidelijk op de geluidsband van 17 juni com ruimte.

 

Raadsinfo Duotrans Weverstraat. Verschil van 70 meter op een ruil van 2500 meter,  in het nadeel van de heer Egberink. Toegezegd is om dit  recht te zetten, via het zogeheten veegplan bestemming buitengebied, want de voorliggende tekeningen en verslagen blijven tegenstrijdig. Het is jammer dat het zover moet komen dat de men beroep aantekent, want dat betekent weer extra kosten, zowel voor gemeente als voor betrokkenen. Hoeveel zaken lopen er overigens op dit moment m.b.t. het bestemmingsplan buitengebied? 

Indien er hiervoor een nieuwe akte noodzakelijk is, dat lijkt het ons niet meer dan logisch om de kosten bij de veroorzaker, in dit geval de gemeente, neer te leggen.

 

Raadsinfo verdichtingsbeleid kernranden en linten.

Het volgende staat er:” In de linten en de randen van de kern buiten de tot stedelijk gebied aangewezen gronden mag in beginsel uitsluitend nieuw rood  wordt(den) gefaciliteerd indien er een bijzondere legimitatie is.

In verband met het agendapunt 7 wil onze fractie graag weten tot hoever deze randen aan de lintbebouwing gaan?

Verder vragen we ons af of de wethouder wel alles uit de kast heeft gehaald om hier een opening in te krijgen? Heeft hij zelf contact gehad met de provincie en is het concrete geval op tafel gelegd, zodat de provincie het plan zelf kon zien?

 

Is bij Olde Heuvel naar de provincie toe wel benadrukt dat het huidige zomerhuisje/tramstel er al sinds jaar en dag staat en er dus geen sprake is van een nieuwe situatie?

 

 

Commissie Bestuur en Samenleving

 

 

Nota gezondheidszorg (Petra Mensink)

Veel initiatieven zijn of worden al door de gemeente ingezet, deels gefinancierd of gefaciliteerd, dat is positief. Een opmerking is de zorgelijke leefomgeving. Domijn en de gemeente verzaken hierin.

 

De huisartsen hebben een belangrijke rol in dit verhaal, is er de bereidheid om die rol op te pakken? Aan het project 'Kwetsbare ouderen” zouden in principe alle huisartsen mee moeten doen. Onduidelijk is waarom bij de preventieve kant gekozen is voor de fysiotherapeuten en de rol die zij bij de uitwerking spelen.

 

Wat sport betreft willen we nog eens de mogelijkheden van de atletiekbaan benadrukken.

 

Visienota Transformatie Jeugdzorg (Lies ter Haar)

De gemeente moet de continuïteit van de jeugdzorg garanderen. In 2014 moet de zorg doorlopen, maar tevens de voorbereiding voor inkoop van nieuwe trajecten geregeld worden. Is het budget wel voldoende en is de organisatie daar wel klaar voor?

Ook hier hebben de huisartsen een belangrijke rol wat doorverwijzing betreft naar bovenlokaal.

Verder zou onze fractie graag een overzichtje hebben van de soorten zorg, het aantal jeugdigen die hiervan gebruik maakt en de kosten die er mee gepaard gaan.

 

Bestuursrapportage (Lies ter Haar)

We zullen hier in de raad uitvoeriger op terug komen.

We hebben een vraag en een opmerking.

Onduidelijk is waarom gekozen wordt voor een reserve individuele loopbaanbudget en wel bedrag er nu precies aanhangt.

 

Verder wat de leefbaarheidsmakelaar betreft en de ontwikkeling van projecten in het kader van noaberschap: Het rapport van de huisbezoeken 75+ toonde dat juist die noaberhulp inzakt. Een punt van aandacht!

Share our website