4.12.2012 Commissie - vragen rioleringsplan

VGRP2013-2016 (Hans Volmbroek)

 

VZ. Dit voorstel is een document wat we hier niet zo vaakvoorgeschoteld krijgen.

Duidelijk wat de schrijfwijze betreft en helder in deopsomming van cijfers en afbeeldingen.

Maar al is een document nog zo goed, er blijven altijdvragen.

 

Pag.9 2.6

In het vgrp staat:er is gelet op de kostenefficiency en bijde ambities is rekening gehouden met de beperkte financiële middelen.

Vr. Hoe zit dit? Hiervoor staan toch kostendekkendeinkomsten tegenover?

 

Pag. 9 2.6

Er wordt niet langer gestreefd naar 80% of 90%emissiereductie.

vr. Is dit onhaalbaar gebleken of is er in overleg met hetwaterschap een aanpassing gemaakt, omdat die percentages niet realistisch zijn?

 

vr. Kan men het afkoppelingsbeleid niet een versnellinghoger zetten?

Zie ook pag. 55 van de bijlage.

Hier wordt gesproken over de maatregelen wat betreft hetklimaat2016 – 2017.

Hier wordt in eerste instantie 215 duizend euro voorbeschikbaar gesteld en na 2017 857 duizend euro. Ook worden hier diversemaatregelen genomen n.a.v. het afkoppelen.

Vanaf 2023 zelfs ruim een miljoen per tijdvak.

Kan van deze gelden niet sneller en meer gebruik wordengemaakt, dit om de rioolzuiveringbijheftige regenbuien te ontlasten?

 

Pag 10, 3.0 wet milieubeheer. 3b.

Glane en Beuningen hebben weinig opslagcapaciteit in deriolering.

Betekent dit dat men ingeval van heftige regenbuienrechtstreeks op het oppervlaktewater mag lozen?

 

Pag.11. 3.3. Ambities. Ook hier wordt verwezen naar pag 55van de bijlage.

Zie tekst pag 11 onder 3.3.

Nummering grp2013 lopend 19.

Hier wordt verwezen naar ombouw en herstel van hetbeekriool, kosten 1.723.000,- euro aan investeringen .Tevens wordt er op pag.27 gesproken over: 'Herkenbaar afkoppelen op beekriool met een waterkunstwerk”.Kosten 1,7 miljoen euro.

Wat moet ik onder dit waterkunstwerk verstaan?

Tevens het beekriool, wat ik mij herinner, zou als een openschoon waterriool door het centrum van Losser lopen. Is dit nog reëel of zietmen geheel af van dit plan.

 

Pag 17. 4.4 Aanpak.

Hier wordt gesproken over het afkoppelen van hemelwater inhet Hart van Overdinkel.

Gaat deze afkoppeling door en zo ja waar wordt dit waternaar toe geleid.

 

Pag. 23 6.1 aanpak prioriteiten.

Gekeken wordt naar het prioriteren van winstkansen.

Dit gebeurd om de burger te ontlasten.

Is het niet verstandiger om de ' zogenaamde winst” tecombineren met de te verwachten 'verliezen”? Dit om de kostenverhogingenvanaf 2020 gelijkmatiger te spreiden en zo deburger dan met de hogere kosten op te zadelen?

 

Pag. 26 7.2 Riolen.

Van 2013 tot 2023 wordt ca 14,3 km aan riolering vervangen.

Indien het totale rioolstelsel in Losser ca 149 km is en degemiddelde afschrijving van riolen 40 jaar is. Ook indien men de gebruik tijdvan een riool op 60 jaar zet, is dan bijna 10% niet wat weinig over een tijdvakvan 10 jaar?

 

Pag 30 bijlage. Evaluatie 2012.

Hier staat: ”Bijingrijpende wijkrenovaties en particuliere ontwikkelingen wordt in principe debestaande gemengde riolering vervangen met een duurzaam rioleringssysteem,waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijven”.

Vz. Burgerforum juicht dit van harte toe.

Er zou eigenlijk een verplichting hiertoe moeten komen.

Hoewel er wel een lijst met afkoppelingsprojecten bestaat, ishet bedenkelijk dat men er vanuit gaat dat de toename van de afkoppelingen maarmet ca 4% is toegenomen.

In verband met de te verwachten klimaatproblemen zou BFgraag zien dat er vanuit dit huis meer druk wordt gezet om die percentages dekomende jaren minimaal te verdubbelen.

 

Tot zover.

 

Share our website