Publicaties

4.1.2011: verslag raadsledenbijeenkomst Regio Twente 1.12.2010


Radenbijeenkomst Regio Twente

1 december 2010

Gemeentehuis van de gemeente Dinkelland

 

 

 

Aanwezig:

J.J. ten Broeke, T. Schouten, C. Steenbergen(gemeente Almelo), N.G.H. Bijen, W. Bos, E.A. van Bree, R.S. Cazemier, A.J.J.M. ten Dam-Koopman, A.W. van Garderen, J.H.J. Meijer(gemeente Dinkelland), P.E.J. den Oudsten(gemeente Enschede), W. Briggeman, P. Paalman, E. Smit(gemeente Haaksbergen), J. Scholten(gemeente Hellendoorn), S. Horsthuis, G. Genc(gemeente Hengelo), C. Lubach, J. Tijdhof, H. Volmbroek, E. Visschedijk, J. in het Veld(gemeente Losser), G. de Gunst, M. Oude Remmerink(gemeente Oldenzaal), A.C. van Eck, I. Kahraman, J. Ligtenberg(gemeente Rijssen – Holten), T. Vleerbos, H. te Kolsté(gemeente Tubbergen), G.J. Binnenmars, B.J. Harmsen(gemeente Twenterand), H. Bolhaar, F. Lohuis, B. Rödel, A. Traag, T. Windmulder(Regio Twente), E. Maarsingh, W. Meester, J. van Meijel, T. van Rijmenam (GGD Regio Twente), J. Rooijakkers, A.E. van der Horst, P. Horsthuis(Twence).

 

Verslag

Monique Venhuis– Kantoorprofs

 

 

Opening

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 

1.

Twence

 

Momenteel wordt er volop gewerkt aan de overdrachtsdocumenten rondom Twence. Besluitvorming in de regioraad is voorzien in de regioraadsvergadering van februari 2011. Met inachtneming van de 10 weken procedure zullen begin november 2010 de betrokken stukken worden toegezonden aan de gemeenten. Tijdens deze informele bijeenkomst zullen de voorzitter en de portefeuillehouder een toelichting geven en is er volop gelegenheid vragen te stellen.

 

Dit agendapunt wordt gestart met een promofilmpje van Twence, waarna de heer Rooijakkers (directeur Twence) vertelt over de geschiedenis van Twence. De heer Rooijakkers zegt daarbij toe dat Twence er alles aan zal doen om naast de zogenaamde reguliere dividenduitkering van 2,5 miljoen ook nog ’s een extra 8 miljoen euro per jaar voor de Agenda van Twente te realiseren. Daarbij gaat de heer Rooijakkers er wel van uit dat al het huishoudelijk afval, GFT etc. voor de overeengekomen tarieven naar Twence gaat.

Hij vraagt om vertrouwen en medewerking.

 

De voorzitter, de heer Den Oudsten, benadrukt dat Twence een ander bedrijf gaat worden. Dat ‘andere bedrijf’ is een gevolg van de keuzes die zijn gemaakt. Het bedrijf wordt niet verkocht, het wordt aangehouden, en het wordt ingezet op duurzaamheidsbeleid op regionaal niveau in aansluiting op het beleid van de gemeenten. Dat is ingewikkeld omdat niet iedere gemeente op hetzelfde niveau een duurzaamheidsbeleid voert. En zeker in regionaal verband is er nog geen samenhang in dat beleid. De onderneming kan daardoor geen beleidsmatige onderlegger meegegeven worden die ook consistent is. Dat betekent dat als men toch een duurzaamheidsbeleid wil voeren, dan zou de onderneming zelf in de vorming van dat beleid een belangrijke plek kunnen innemen. Dat is interessant volgens de voorzitter. Het strategisch plan, dat is vastgesteld, bevat de uitgangspunten voor het toekomstig beleid. De kern van wat er de komende periode gaat gebeuren is dat de gemeenten een raamovereenkomst moeten tekenen, moeten onderschrijven, waarin alles rondom de aandelenoverdracht aan de orde komt. Er wordt een volmacht getekend op basis waarvan men vanuit Regio Twente alle formaliteiten kan vervullen. Naast de gemeenten is ook Atero (voorheen Essent Milieu BV) aandeelhouder.

 

Aandeelhouder is Twence Beheer BV, en volledig eigendom van Twence Beheer BV zit bij Regio Twente.

 

Alle stappen die gezet moeten worden voor wat betreft de aandelenoverdracht zijn vastgelegd en kan men precies nagaan in de eerder toegestuurde informatie.

De stappen worden ook tijdens dit overleg nog even kort doorgenomen.

 

De dividenduitkering zal dit jaar, door gedane investeringen, lager zijn, maar dit was vooraf bekend. Hoeveel het wordt is nog niet bekend. De uitkering van 80 miljoen zal bij de aandelenoverdracht geregeld worden.

 

De tarieven zijn vastgelegd tot 1 juli 2022. Dat is een situatie waarover langgeleden afspraken zijn gemaakt. Een tariefdaling betekent dat het dividend ook naar beneden gaat en dat betekent een groot probleem omdat er verplichtingen zijn aangegaan uitgaande van het dividend van 80 miljoen. Er bestaan verschillende tarieven, bijvoorbeeld tussen de contracten hier in Twente en contracten die nu voor de regio Delft zijn aangegaan. De voorzitter vindt dat de onderneming de volle vrijheid moet hebben om zoveel mogelijk contracten te sluiten om op vollast te draaien. Voor hem is het criterium dat de Regio Twente er absoluut geen geld bij inschiet. Wat er nu gebeurt, is dat ook de andere goedkopere contracten maken dat er geld gemaakt kan worden met het vuil dat van derden binnenkomt. En al het geld dat verdiend wordt komt ten goede aan Regio Twente. De voorzitter kan zich wel voorstellen dat er door individuele gemeenten vraagtekens bij geplaatst worden.

Kijkend naar de gemiddelde tarieven in Nederland leert dat de verschillen heel erg mee vallen. In Twente betaalt men niet de allerhoogste tarieven.

 

Om het bedrag van 80 miljoen veilig te stellen zijn verschillende wegen om dat technisch te regelen. Hier is ervoor gekozen om dat via een apart aandeel te doen. Nadat het bedrag is voldaan, is het aandeel niets meer waard. Dit is de juridisch meest zuivere en eenvoudige weg om te doen.

 

Attero-kwestie:

Attero had geen recht op dividend, wel recht om bij een aantal onderwerpen mee te stemmen. Zoals bijvoorbeeld samenstelling Raad van Commissarissen.

Getracht is om ze er uit te werken. En om het hele aandelenpakket terug te laten nemen door de onderneming zelf. Dit omdat het een lastige klant was en het was ook niet duidelijk wat er met Essent zou gebeuren. Op moment dat het in particuliere handen komt, loopt de contractcyclus gevaar. Dan komen er mededingingsproblematieken. Er was dus een belang om het anders te regelen. Essent wilde niet van de aandelen af. Uiteindelijk is een hele slimme onderhandeling gevoerd, met dank aan alle betrokkenen en de directie van Twence, door het zo te doen dat ze wel de aandelen houden maar dat ze geen recht hebben op het overnemen van de aandelen door de gewone aandeelhouders. Er moet aan Regio Twence of aan de onderneming verkocht worden op moment dat het bedrijf in particuliere handen komt. Tot onze verbazing heeft men zich dat laten aanleunen.

 

Wat op moment dat één gemeente aandelen wil verkopen?

Die gemeente is dan zijn leveringsplicht niet kwijt. Dat is heel belangrijk. Wat is dan de markt waaraan verkocht kan worden. Dat is in beginsel de markt van de gewone aandeelhouders. De prijs moet dan objectief worden vastgesteld. Dan wordt gekeken naar de waarde van de onderneming. Er komt een commissie van drie die aangewezen wordt door de voorzitter van Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Zij kijken objectief en zonder politieke beïnvloeding naar wat zo’n pakket van aandelen nou waard is. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  1. er is een gemeente die de aandelen wil hebben, of er zijn meerdere gemeenten en dan worden de aandelen verdeeld
  2. en als er geen gegadigden zijn, als er geen gemeenten zijn die de aandelen willen kopen, dan kan de onderneming besluiten om de aandelen zelf te kopen.

 

Als besloten wordt om over tien jaar te verkopen, dan ligt het ingewikkelder dan nu. Verkoop is niet onmogelijk, maar het is een keuze om de onderneming aan te houden, die het er niet eenvoudiger op maakt. Door de Regioraad is hiertoe reeds besloten, dit moet echter nu door de veertien individuele gemeenten geformaliseerd worden.

 

De heer … is in de veronderstelling dat bij verkoop voor het bereiken van een volledige uitkering naar de regio toe, dus voor het uitkeren van 10 x 8 miljoen, dat in die periode het verkocht wordt voor de laagste waarde; of nominaal of marktwaarde. En dan is nominaal de laagste en daarmee volgens hem dus eigenlijk onverkoopbaar voor de komende tien jaar. Is dat goed?

 

De heer Bolhaar legt het volgende uit: in eerste aanleg is er het vrije krachtenspel tussen de gemeenten. Als men er niet uitkomt dan komt er een commissie van drie deskundigen.

Volgens de voorzitter leidt een vrij krachtenspel bijna altijd tot politiek. Hij vraagt een ieder het stappenplan nog ’s goed door te nemen dat ingaat op verkoop van de aandelen.

 

Getracht wordt dat de gemeenten voor 1 mei alle stukken getekend hebben. Dan liggen alle volmachten bij Regio Twente. Daarna kan alles bij de notaris in orde gemaakt worden.

 

De heer Rooijakkers licht de tariefstelling toe. De aanbesteding die Twence heeft gewonnen in Delft heeft geleid tot een bedrag van ongeveer 60,00 euro. Een paniekbod van Gansewinkel is uitgekomen op een bedrag van 42,00 euro. Dat is rondgegaan als marktconform tarief. Dit is echter geen marktconform tarief volgens de heer Rooijakkers.

Hoe gaat het straks met de tariefstelling? Is het contractueel vastgelegd dat de gemeenten individueel invloed uit kunnen oefenen op het tarief vraagt de heer ….

De heer Rooijakkers geeft aan dat dit niet zo is. Er is een contract. In de statuten staat dat de aandeelhoudersvergadering het aandeelhouderstarief vaststelt. Dat is niet per gemeente. In beginsel zijn de gemeenten en Twence overeengekomen om de tarieven die destijds bestonden met de halve prijsinflatie-index jaarlijks te verhogen. Als de aandeelhoudersvergadering besluit tot tariefaanpassing, dan plegen de gemeenten contractbreuk met zichzelf volgens de heer Rooijakkers omdat afgesproken is dat Twence 80 miljoen ‘ophoest’ voor de Agenda voor Twente. Aan de andere kant is afgesproken dat de gemeenten het afval en GFT inleveren voor de bestaande tarieven die er toen waren met de halve prijsinflatie-index.

De voorzitter benadrukt uit paragraaf 5, met artikel 1, van het Strategisch Plan, waar de Regioraad unaniem ‘ja’ op heeft gezegd luidt: ‘het huidige tarief voor brandbaar restafval voor gemeenten blijft gehandhaafd en hierop wordt jaarlijks de halve prijsinflatie-index toegepast’.

 

Gevraagd wordt hoe stringent de afgesproken hoeveelheid van 220.000 ton is. Op dit moment leveren gemeenten 150.000 ton. De voorzitter geeft aan dat men daar nu niet knetterhard aan wordt gehouden. In beginsel is het echter wel een contract dat gemeenten zijn aangegaan.

 

De voorzitter hoorde iemand zeggen ‘we worden gegijzeld’, waarop hij aangeeft het erg te betreuren als dat de toon van de discussie wordt. Gemeenten worden niet gegijzeld. Gemeenten zijn willens en wetens verplichtingen aangegaan en de onderneming is willens en wetens als basis gebruikt om de verplichting te voldoen. En dat is iets anders dan gijzelen. En met de 80 miljoen euro worden fantastische dingen gedaan.

De voorzitter merkt op dat iedereen een kritische houding heeft. Maar er wordt gezocht naar een gezonde balans. Er is bewust een eenmalige last genomen, verdeeld over 10 jaar. Na het nemen van die last kan men anders om gaan met de winst van de onderneming. Dan ontstaan er weer opnieuw financiële verwachtingen en uitgangspunten waarover de gemeenten als aandeelhouders weer opnieuw over moeten oordelen. De vrijheid om de tariefdiscussie te voeren is er eigenlijk op moment dat de eenmalige last genomen is.

 

De heer Horsthuis vraagt naar de winstverwachting van de komende jaren.

De heer Rooijakkers geeft aan dat dit op lange termijn lastig te zeggen is. Twence is energie-intensief geworden. Het bedrijf is één van de bedrijven in Europa dat het meeste energie haalt uit het afval. Er is een goede uitgangspositie. De prijs van energie gaat een grote rol spelen. Door de financiële crisis van midden 2008 zijn de energieprijzen gezakt. De olieprijzen zijn weer wat omhoog gegaan, tot een redelijk niveau, maar de gasprijzen blijven achter. Dat betekent voor Twence minder inkomsten dan gedacht. Twence heeft het grote voordeel dat duurzame energie geproduceerd wordt. Overheidsbeleid is om fossiele brandstof en fossiele energie te ontmoedigen en te stimuleren dat er duurzame en groene energie wordt geproduceerd. Overheid wil subsidies afbouwen en dat betekent maar één andere mogelijkheid: grijze energie duurder maken met bijvoorbeeld belastingmaatregelen. Dus op lange termijn heeft Twence een hele goede positie. Twence is energie-intensief en maakt groene energie. Twence is minder afhankelijk van de afvalprijzen dan concurrenten. Als de elektriciteitsprijzen hetzelfde waren als in 2008, dan zou Twence 10 tot 15 miljoen euro meer winst maken. De heer Rooijakkers weet niet wat er over drie jaar verdiend wordt.

 

De heer Horsthuis spreekt zijn complimenten uit over de wijze waarop de informatie verstrekt is.

 

 

2.

Ombuigingen Regio Twente

 

Ombuigingen Regio Twente. De ambitie en takenschouw van de domeinen GGD en Leefomgeving staan in de steigers, inclusief de besparingen die hiermee gepaard gaan en de effecten voor de dienstverlening en producten. Tijdens deze bijeenkomst zullen de betrokken portefeuillehouders een korte toelichting geven op de schouwen en horen wij graag uw reactie en suggesties, zodat een en ander kan worden meegenomen in de voorstellen die in februari dan ter besluitvorming voorliggen aan de regioraad.

 

De heer Schouten informeert de aanwezigen over de GGD. Daarbij komen onder meer aan de orde:

-        Wat is de opdracht geweest

-        Welke keuzes zijn gemaakt

-        Welke gevolgen hebben die keuzes

-        Wat zijn de ontwikkelingen op de langere termijn

 

De Schouten is plaatsvervangend portefeuillehouder. De portefeuillehouder, de heer Coes, was vanavond verhinderd.

 

De opdracht aan de GGD was om te bezuinigen voor een bedrag van 1,25 miljoen euro. Daarvan was de helft al gerealiseerd ingaande 2011. Daarbij is met name naar de efficiency gekeken. Wat er nog blijft staan is de andere 6 ton en die moet met ingang van 2012 in de begroting worden opgenomen. En daarvoor zijn voorstellen aangedragen tot een bedrag van rond de 1 miljoen euro. En er zijn keuzes gemaakt voor een bedrag tot 6 ton.

Het afwegingskader werd daarbij in eerste plaats gevormd door de ambities. Dat is vastgelegd in een bestuursagenda die enkele jaar geleden is vastgesteld voor de periode 2008-2011. Tweede punt was de huidige wet- en regelgeving. Met name de wet Publiek en Gezondheid speelde daarbij een rol. Dan trends en ontwikkelingen; wat komt er op de GGD af, waar moet rekening mee gehouden worden. En wat betekent dat voor de samenhang van de taken en rollen van de GGD. Het totale takenpakket van de GGD varieert van jeugdgezondheidszorg, forensisch onderzoek, reizigersinformatie en vaccinering, medische milieukunde tot meldpunt openbare gezondheidszorg.

 

Er zijn voorstellen gedaan voor 18 van de 75 producten waarin de totale GGD-begroting is opgesplitst. Er zijn nu 5 voorstellen gekozen door de portefeuillehouders volksgezondheid, en bestuurscommissie OGZ:

  1. Het beperken van de contactmomenten vanuit de jeugdgezondheidszorg met ouders en / of kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar. Er is een aantal contactmomenten in die leeftijdsgroep regulier ingepland, en er is gekeken of dat minder kan zonder de kwaliteit aan te tasten;
  2. Beperken van preventie en bestrijding van TBC;
  3. De hygiëne en veiligheid van peuterspeelzalen en prostitutie-inrichtingen; daar heeft de GGD een toezichthoudende taak;
  4. De informatievoorziening naar inwoners;
  5. Het beperken van lokale ondersteuning van gemeenten op het gebied van onderzoek en advisering en directe ondersteuning.

Deze vijf voorstellen leiden ertoe dat het bedrag van 6 ton nu structureel in voorstellen is vervat. Dit ligt volgend jaar ter besluitvorming voor. Als dat wordt overgenomen, dan is daarmee de complete taakstelling voor de GGD in het kader van deze bezuinigingsoperatie gerealiseerd.

 

Vooral bij het eerste punt waren er aanvankelijk voorstellen om het aantal contactmomenten nog verder terug te brengen. De bestuurscommissie vond dat te ver gaan.

 

Ontwikkelingen op lange termijn:

In Twente heeft men te maken met een relatieve grote sociale problematiek op het gebied van de gezondheidszorg. De huidige uitgaven in het kader van de WMO zijn fors. Alle gemeenten, met uitzondering van de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente, zijn nadeelgemeenten in het kader van de WMO. De regio Twente is een relatief ongezonde regio. Dit wordt toegelicht aan de hand van een presentatie. Tijdens die presentatie komt ook de vergrijzing aan de orde.

 

Conclusie: ombuigen moet; gezondheid is belangrijk voor deelneming in de samenleving, maar ook weer niet zo absoluut dat er geen keuzes gemaakt kunnen worden. Het blijft nodig om te investeren in gezondheid en ook preventie.

 

De heer Horsthuis vraagt of de taken die door de GGD uitgevoerd moeten worden op een fatsoenlijke manier ingevuld kunnen worden.

 

De heer Schouten is van mening dat altijd afgevraagd kan worden bij dat wat moet, in welke mate dat moet.

 

De bezuiniging zal wel degelijk gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en formatie. Er wordt naar gestreefd naar die mensen die het betreft elders binnen Regio Twente een plek te bieden. Dat betekent dat er niet persé ontslagen vallen.

 

Mevrouw Traag vertelt aan de hand van een aantal sheets over de tweede taak- en ambitieschouw van het domein Leefomgeving. De afgelopen maanden is gediscussieerd over de richting van dit domein.

 

Taakstelling voor domein Leefomgeving was 3 ton. Die taakstelling is met ruim 3,5 ton reeds voor meer dan 100% gerealiseerd.

 

De taakstelling is gerealiseerd door intensieve betrokkenheid van ambtenaren van de 14 gemeenten op terreinen die het domein raken. Net voor de zomer is een aantal ambities informeel besproken. Tijdens de regioraadsvergadering van 17 november is de ambitieschouw toegelicht. Er zijn diverse portefeuillehoudersoverleggen over de ambitieschouw. Leefomgeving heeft aansluiting gezocht bij trends en ontwikkeling. Gekeken is naar wat willen de 14 gemeenten als het gaat om die velden waar domein Leefomgeving zich op begeeft. Gekozen is om nog meer te richten op zaken die voor Twente van belang zijn. Dat is teruggebracht tot drie ambities:

  1. Versterking van de economie
  2. Bereikbaarheid in Twente (zowel binnen als van en naar Twente toe)
  3. Duurzaamheid

 

Versterking van de economie

Twente kent een fragiel economisch klimaat. Twente heeft impulsen nodig om de economie goed vorm te geven en om ervoor te zorgen dat de generaties hierna ook kunnen werken en studeren in Twente. De economische ontwikkeling is erg belangrijk voor Twente.

 

Naast de economische ontwikkeling is ook de toeristische ontwikkeling als economische impuls voor Twente van belang. Hierin wordt samengewerkt met het Twents Bureau voor Toerisme (TBT).

 

Een ander belangrijk projectprogramma is alles op het gebied van de arbeidsmarkt. Er zijn intensieve contacten met het ROC om ervoor te zorgen dat de jongeren die van het ROC afkomen ook daadwerkelijk werk vinden in Twente. En dat de bedrijven die mensen zoeken ook kunnen aankloppen bij een ROC, een Saxion of bij de Universiteit Twente.

 

Bereikbaarheid

Dit gaat over bereikbaarheid over de weg, over het spoor, door het water en wellicht ook door de lucht. De bereikbaarheid blijft superbelangrijk. Het accent ligt op de A1, de N18 en de N35. Maar het ligt ook op de goede spoorverbinding. En dan is er ook de dreiging om meer goederen via Twente naar Duitsland te vervoeren om daarmee de Randstad te ontlasten. Met die ontwikkeling komt het personenvervoer in Twente in de knel. Dat is een belangrijk traject waar de portefeuillehouder intensief bij betrokken is. Een ieder ontvangt voor de kerst informatie over de A1 zone; het traject van Apeldoorn tot aan de Duitse grens. Er wordt intensief samengewerkt en gelobbyd richting Den Haag om de A1 en het gebied er om heen, de A1 zone, zo goed mogelijk verder te ontwikkelen voor de komende jaren.

 

Duurzaamheid

Regio Twente is al betrokken bij samenwerking op het gebied van milieu. En dan gaat het om een coördinerende functie op een aantal milieuterreinen. De ambitie is om als gemeenten, met Twence en met andere partners, te komen tot een duurzaamheidsagenda waarbij duurzaamheid verbonden wordt met de economische ontwikkeling. Het gaat dan om een kennistransfer voor een duurzaam Twente in samenwerking met de onderzoeks(kennis)instellingen, de ondernemers (bedrijven) in Twente en Provincie Overijssel.

 

Domein Leefomgeving is verlengd lokaal bestuur, het ondersteunt en faciliteert. Qua omvang is het relatief klein. De drie ambities worden door het domein gemonitord. Een aantal taken wordt niet meer door domein Leefomgeving uitgevoerd, dat zijn voornamelijk taken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Ook is een versobering doorgevoerd voor wat betreft parken.

Er verdwijnen ook formatieplaatsen bij Domein Leefomgeving. Getracht wordt gedwongen ontslagen te voorkomen door natuurlijk verloop of door te schuiven met werkzaamheden.

 

Conclusie: ombuigen moet. De ombuiging is aangegrepen om ook verder te prioriteren.

 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

 


Share our website