31.10.11 gestelde vragen over begroting

Deze vragen hebben wij over de begroting gesteld. Oordeelt u zelf of dit nu zo veel vragen waren en of die zo technisch waren!

Vragen programmabegroting 2012 en meerjarenperspectief

BURGERFORUM

Uitgangspunten voor de begroting

De financiële uitwerking van de kaders lijkt ons meer natte vinger werk dan een gedegen berekening. Hoe komt u aan de te besparen bedragen? Met name die voor duurzaamheid lijkt ons erg optimistisch.

Pag. 14: WOZ waarde is 44 miljoen, boekwaarde 19 miljoen. Waarom wordt de WOZ waarde niet naar beneden bijgesteld?

Pag. 15. Graag een overzicht van welke gebouwen afgestoten gaan worden.

Voor het Meerjaren Onderhouds Plan kunnen we wellicht meedraaien bij het bureau dat dit voor Enschede ook regelt? Het is in onze ogen onlogisch het huidige bureau daarvoor aan te houden, temeer die ook banden heeft met de realisatie van het Kulturhus in de Lutte en alle schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden.

Uitwerking bezuinigingen en ombuigingen

Voor de WIW en ID banen zou scenario 6 uitgewerkt worden. Kunt u zeggen wat dit in de praktijk voor de mensen betekent. Is dit scenario al in de begroting verwerkt?

Toerisme en Economie
Nieuw bedrijventerrein Essenweg: Hoe zit het hiermee, de provincie ging toch niet akkoord? Datzelfde geldt in feite voor de Zoeker Esch.
 
Landschap en Ruimte
Visvijver – wat gebeurt er nu met de voormalige visvijver??

DEELPROGRAMMA WEGEN EN VERKEER

Duurzaam veilig: Invoeren van 30 en 60 km zones binnen en buiten de bebouwde kom.

Is er een overzicht van alle onveilige plekken en moeten we dan niet een afweging maken tussen kosten en veiligheid. En hoe zit het met de handhaving. Niemand houdt zich bijv. aan de 30 km. binnen die zones.

DEELPROGRAMMA VOLKSHUISVESTING EN BOUWEN

Hoe zit het met de Aloysiusschool?

Hoe zit het met CPO en het voormalige Top-Craft terrein.

Hoe met de SWL locatie Lutterstraat

Stanco-locatie de Lutte Noord

Wanneer komt het voorstel inzake het Luttermolenveld (rechtszaak).

Saller? Zijland? Geurmeij?

Bij financieel: Personeelskosten worden ondanks de samenwerking niet minder, hoe kan dat?

Leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling

Subsidiebeleid – uitwerking uit handen gegeven. Door BF ook niet goedgekeurd. Vraag: Kunnen we bij de begroting in het vervolg een overzicht hiervan krijgen?

PROGRAMMA WERK EN INKOMEN

Wijziging wetgeving WIJ: Het is de bedoeling om met ingang van 2012 weer op te nemen in de wet werk en bijstand. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de invoering van de gezinsbijstand en het toepassen van de inkomstentoets per huishouden.

Vraag: Geldt dit alleen voor nieuwe instroom, of ook voor bestaande gevallen?

SAMENWERKING ENSCHEDE

Wanneer gaat WIZ naar Enschede en wat is de rol van de raad hierin nog?

We gaan conform de werkwijze van de gemeente Enschede werken. We krijgen daar nog uitleg over, maar kunt u in het kort zeggen wat dit in de praktijk voor gevolgen heeft?

Alle dienstverleningsprocessen worden heringericht volgens het Enschedese principe van Frontoffice, Gemeentelijk Contact Centrum en Backoffice. Wat houdt dit in?

De locatie Losser krijgt een systeem waarmee burgers naar de juiste balie worden verwezen. Dit systeem geeft ook inzicht in de aantallen en afhandeltijden van producten en diensten.

Wat moeten we ons hierbij voorstellen?

En blijft er fysiek in het gemeentehuis een WMO loket?

Hoe zit het met de openstelling van de loketten en de bezetting? Blijft dit zoals het nu is?

U overweegt ook met Vergunningen en Handhaving naar Enschede te gaan. Dus Vastgoed blijft hier?

FINANCIEEL:

De bijdrage aan Enschede wordt niet apart vermeld, maar zit verweven in alle programma's en dus is voor ons niet na te gaan of dit nu daadwerkelijk 5,6 miljoen is voor 2012. Klopt dit bedrag? En wat is de incidentele bijdrage voor 2012. Volgens het dienstverleningshandvest wordt dat in november van elk jaar vastgesteld. Is al iets bekend over de mogelijke hoogte van dit bedrag en zo nee, wanneer verwacht u dit en hoe wordt dit dan begroot of wordt dit meegenomen in de voorjaarsnota?

 

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Er zit een telfout in pagina 63 en daarmee ok in 67!!

Lokale heffingen

Er zou nog onderzocht worden hoe hoog de forensenbelasting in onze buurgemeenten is. Is dat al gebeurd?

Onderhoud kapitaalgoederen

De raad heeft besloten om structureel 300.000 extra beschikbaar te stellen voor het onderhoud van wegen, vanwege achterstallig onderhoud. Klopt het dat we dan op het oorspronkelijk afgesproken bedrag zitten, maar dat de achterstand van 2 miljoen daarmee nog wel blijft bestaan, dat daar geen rekening mee is gehouden?

Verbonden partijen

Top-Craft: Onduidelijk is nog hoe Losser dit gaat oppakken. Is er al enig beeld van de financiële gevolgen en hoe we dit gaan invullen. Wij zijn voor kleinschaligheid. We gaan toch niet met de hele groep naar Enschede?

Grondbeleid

Hoeveel kavels zijn nu op Saller verkocht en hoeveel zijn er nog te koop?

Het Zijland: De gemeente maakt het terrein bouwrijp en krijgt daarvoor een vaste vergoeding. Is die kostendekkend, of beter nog, houden we daar aan over?

Pag. 119 -> telfout in kolommen 2012, 2014 en 2015

 
Share our website