30.6.2015 Kadernota

Burgerforum raad 30 juni 2015 Kadernota 2016
Het college stelt voor het komende jaar een aantal zaken die al langer op het verlanglijstje staan te honoreren. Dan gaat  o.a. om vernieuwbouw van het Twents Carmelcollege. We zijn ter plekke wezen kijken en het is duidelijk dat het oudste gedeelte toe is aan vernieuwing. Niet alleen zijn de ruimtes gedateerd, maar ook klein en benauwd. Toch stemmen we met enige aarzeling toe. We staan er financieel gezien weliswaar wat beter voor, maar toch blijft het evenwicht wankel. De meicirculaire pakt voor 2016 gunstiger uit dan waar rekening mee is gehouden, maar de jaren daarna nadeliger.
Daarnaast staat het conjunctuur/frictiefonds en de reserve grondexploitatie nog op 0 en dat hadden we graag anders gezien. Hier kan de ruim 3 ton voordeel voor 2016 uit de meicirculaire wellicht soelaas bieden.
Verder is 2015 een overgangsjaar voor de transities in het sociaal domein. Onduidelijk is nog hoe het de komende jaren uitpakt. Daarnaast zitten we ook nog met herijking van ons woningcontingent. Bij de meegenomen knelpunten staan ook nog een aantal PM posten die een extra risico in zich bergen.
Kortom, toch nog een aantal risico’s die we graag nog wat beter afgedekt hadden willen zien in de reserves.
Blij zijn we wel met het feit dat de lasten voor onze burgers –afgezien van de inflatiecorrectie- niet worden verhoogd.
De ontwikkelingen van het Servicebedrijf Losser juichen we toe. Wel zien we nog haken en ogen wat betreft de re-integratie en het aan het werk krijgen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een lastige problematiek en hangt ook af van de banen die voorradig zijn.
Veel zaken moeten tegenwoordig digitaal geregeld worden. Dat kan bij een bepaalde groep mensen, die hier niet goed mee overweg kunnen of helemaal niks mee kunnen, tot problemen leiden. Ook hier vragen we aandacht voor.
De reservering voor een sporthal/multifunctionele accommodatie vinden wij verstandig. In het verleden hebben wij herhaaldelijk gevraagd om te reserveren voor grote investeringen. Wij vinden het wel jammer dat  het ontwikkelingsplan Centrum Losser bij de lijst van niet verwerkte beleidswensen staat.
Over het Kulturhus Losser worden we donderdag nog bijgepraat. Aan een nieuw subsidiebeleid wordt gewerkt. Beiden zijn ontwikkelingen die van groot belang zijn voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in onze gemeente. Bij de inhoudelijke beoordeling zullen we dat ook steeds voor ogen houden.
Burgerforum stemt in met de kadernota als richtinggevend voor de begroting en vraagt het college onze opmerkingen hierbij mee te nemen.
 
Share our website