Publicaties

30.11.09 Persbericht over subsidiering politieke partijen


PERSBERICHT

Enschede, 23 november 2009

Subsidiëring politieke partijen voldoet niet aan de Europese gemeenschapsregels ter bestrijding van corruptie in de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes en is in strijd met de Grondwet.

Het huidige wettelijke kader in Nederland ten aanzien van de financiering van politieke partijen is niet in overeenstemming met de verplichtingen van Recommendation Rec (2003)4 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over gemeenschappelijke regels ter bestrijding van corruptie in de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes, met betrekking tot transparantie, toezicht op financieringsregels en sancties op overtreding van deze regels. In het bijzonder heeft het huidige wettelijke kader geen waarborg voor het feit dat het electoraat voldoende toegang heeft tot informatie over de financiële belangen van politieke partijen (en andere groeperingen in het parlement) en er wordt niet voorzien in voldoende toezicht of en effectief, evenwichtig en afschrikwekkend stelsel van strafmaatregelen. Dit blijkt een evaluatierapport d.d. 13 juni 2008 van GRECO (Group of states against corruption) – van het Directoraat-Generaal rechten van de mens en juridische zaken; directoraat van toezicht.

In opdracht van de Brabantse Partij en de VPPG heeft prof. mr. A.Q.C. Tak van Bureau Bestuursjuridische Advisering B.V. onderzoek verricht.

Hij komt tot de conclusie dat het systeem van subsidiëring in de Wet subsidiëring politieke partijen strijdig is met de grondrechten van de artikelen 1 en 4 Grondwet en soortgelijke regelingen in diverse verdragen, alsmede met het verbod van algemene beperkingen van grondrechten in de Grondwet van 1983. Ernstige twijfel bestaat voorts ten aanzien van de verenigbaarheid met organieke wetgeving als Kieswet en Gemeentewet.

De Staten-Generaal moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Het bestuur van de VPPG is geschokt dat in Nederland al jaren de verkiezingen voor gemeenteraden en provinciale staten worden gemanipuleerd met rijkssubsidie. Met welk recht stuurt Nederland waarnemers naar verkiezingen in andere landen? De Tweede-Kamer heeft geprobeerd deze ongelijkheid af te kopen met de amendementen Bilder c.s. zoals die aanvaard zijn door de Tweede-Kamer bij de behandeling van de begroting BZK in 2008, evenwel zonder het beoogde effect. De ongelijke behandeling is versterkt en de strijdigheden met organieke wet, Grondwet en verdrag zijn blijven bestaan. Dit is onacceptabel en de VPPG heeft de fractievoorzitters in de Tweede-Kamer opgeroepen om bij de behandeling van de begroting van BZK actie te ondernemen. Indien nodig zullen de lokale partijen opgeroepen worden om harde acties te gaan voeren. Het bestuur hoopt oprecht dat het niet tot een procedure hoeft te leiden bij de Europese rechter.

 

___________________________________________________________________


Share our website