Publicaties

30.10.2012: Commissie over begroting


Vragen begroting (commissievergadering)        BURGERFORUM

Toelichting punt 3 – toepassen profijtbeginsel doorrekening kosten evenementen

Vraag: Is dat bij álle evenementen? Dus ook bij de Carnavalsoptocht, Koninginnedag, 4-daagse e.d. of alleen bij 'commerciële” evenementen? En wat valt dan exact onder commercieel?

Vraag: Geantwoord is bij alle evenementen, klopt dat?  En wij willen nu juist een levendig dorp met veel activiteiten. Bereiken we zo niet het tegendeel?

 

Herstructurering adviesraden

Vraag: We hebben een overzichtje gekregen, maar daar staat de cliëntenraad niet bij? Waarom niet?

 

Pag. 12 – toelichting: Er wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd aan de fusieorganisaties Cluster, Bibliotheek en Muziekschool t.b.v. 143.000 euro.

Vraag: Waarop is dit bedrag gebaseerd? Met andere woorden, op welke DAP kaarten dient bezuinigd te worden of op welke beleidsvelden? (Deels ook bij financieel technische vragen gesteld)

Wanneer wordt onderstaande voorstel uit onze gezamenlijke motie voorgelegd?

  1. om vóór 1 november 2012 te komen met een voorstel aan de raad om het gewenste niveau van het sociaal-cultureel werk, de bibliotheek en het muziekonderwijs te bepalen.

 

Pag.9 Daar staat: 'Taakstellende bezuiniging opnemen voor ….. 'en verder…. 'Niet verder bezuinigen om muziekonderwijs”. Slaat dat niet verder bezuinigen op de 93.000 euro? De DAP kaarten die afgenomen worden conform uitspraak raad = instrumentaal muziekonderwijs tot en met 18 jaar en HAFA alle leeftijden ad. ca. 271.000 euro.
Wat is nu correct? En welke kaarten nemen we daarvoor af.

Waar moet de verbouwing van het gemeentehuis van betaald worden om het geschikt te maken voor een Kulturhus?

 

Vraag: Nu het Kulturhus niet in de gepresenteerde vorm gerealiseerd kan worden en we niet weten hoe het verder gaat, hoe staat het dan met Sporthal De Spil (waar we al eerder naar vroegen)? Waarom gaat het niet door. De burgers is een heel mooi plaatje door Domijn gepresenteerd en dit is funest voor het vertrouwen van de burgers. Het is zaak de burgers snel en goed te  informeren.

 

Vraag: U gaat 2013 eenmalig korten op budgetten groot onderhoud wegen en gebouwen om de tekorten weg te werken. De jaren daarna staat er een taakstellende bezuiniging openbare ruimte van 350.000 euro (structureel) gepland. Op basis waarvan baseert u dit? Een integrale beheersnota ontbreekt immers nog (De SDGL wees hier ook al op)

Ook bij punt 7 pag. 12: Efficiency onderhoud openbare ruimte: Per 2015 worden de werkbudgetten hiervoor 5% verminderd. Dan kan alleen als het beheer op orde is! Maar wanneer is het beheer op orde? Wie bepaalt dat? Wat zijn de criteria?

 

Vraag: Bij het aanbesteden wilt u uitgaan van inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (prima!) en aandacht voor lokale ondernemers. Wat dat laatste betreft hebben we een brief geschreven met de vraag hoe dit samen gaat met het inkoopbeleid via Enschede.

Vraag: pag. 15 – aanpassen gemeentelijke bijdrage HH (WMO).

Hebben we het goed begrepen dat in plaats van hulp in natura de HH in alle gevallen wordt omgezet in een PGB. Dat houdt in dat cliënten dit zelf moeten gaan regelen en er zal een groep zijn die zich daar niet mee redt. Hoe wilt u dit oplossen? En geeft dit niet weer extra veel administratieve rompslomp? Wie controleert dit? En staat dit niet haaks op het gewenste wijkgerichte werken?

 

Vraag: Op pag. 40 bij volkshuisvesting en bouwen staat, dat het duidelijk is dat bij ongewijzigd beleid in de toekomst een overschot aan eengezinswoningen dreigt. Kunt u dit nader uitleggen en wat is goedkoop? Aan welke bedragen denkt u dan?

Vraag: Veel bestemmingsreserves staan in 2014 en verder op nul, o.a. de dorpsvisies, cofinanciering vitalisering landelijk gebied, conjunctuurfonds, onderhoud wegen. Hoe en wanneer wilt u dit gaan aanvullen? Vraag: En waar denkt u de toevoeging aan de algemene reserves weg te kunnen halen?

Pag. 17 - Economische zaken.

Vraag: Welk bedrag is hiervoor beschikbaar (graag meerjarig). Een groot deel van het werkbudget wilt u in stand houden voor ondersteuning ondernemers. Wel deel exact?

Op pagina 123(?) staat voor bedrijvencontacten voor 2013 een bedrag van 677.589 euro en vervolgens van 975.003 euro voor 2014 onder lasten. Hoe is dit bedrag opgebouwd en waaruit bestaan de baten van 106.500 euro? Waar wordt dit bedrag voor gebruikt? (Belang van investeren in landschapsvisie NOT breed!)

 

Vraag: Hoe ver is het met de privatisering sportaccommodaties? Waar zitten nog problemen?

 

Vraag: Welk risico lopen we wat de gevraagde temporisatie door onze contractpartner op de Saller betreft?


Share our website