3.11.09 Betogen raad o.a. najaarsnota / bestuursakkoord / MAN - Iphitos e.a.

  • Home
  • Publicaties
  • 3.11.09 Betogen raad o.a. najaarsnota / bestuursakkoord / MAN - Iphitos e.a.

Raad 3 november 2009           BURGERFORUM

 

4. bestemmingsplan Losser Kom / Oldenhove

We hebben even moeten puzzelen om na te gaan wat er precies gewijzigd is ná de ter inzage legging, dus wat er exact veranderd is en meegenomen is van de zienswijzen. Bij navraag blijkt de enige wijziging te zijn dat er op de plaats van het te slopen gebouw grotendeels geen hoogbouw meer mag komen in de toekomst. Wat de nieuwbouw betreft is er qua hoogte, oppervlakte en situering niets gewijzigd.

Nieuwbouw is nodig, omdat wij onze senioren meer ruimte te geven en natuurlijk steunen wij dat van harte. Maar wij beseffen ook dat de omwonenden daar al heel erg lang in bouwactiviteiten zitten en dat dit wel een zware wissel heeft getrokken op het woongenot. Dat men niet opnieuw zit te wachten op nieuwbouw in de achtertuin, kunnen we dan ook goed begrijpen. Temeer dat het voor enkelen van hen ook nog eens extra inbreuk op het woongenot zal betekenen, Wij vragen u dan ook om bij nog komende definitieve bouwplannen deze mensen dan ook tijdig en zo volledig mogelijk te blijven informeren.

We kunnen met het voorstel instemmen, met deze aantekening.

 

5. Nitertweg

De tekst van het voorstel is gewijzigd n.a.v. het bestuursakkoord. Maar we blijven het onverstandig vinden om dit nu te behandelen en niet eerst af te wachten waar de denktank mee komt. Voor de mensen die het betreft, wekt het toch de indruk dat ze weer een stap dichter bij de realisatie zijn, terwijl alles op dit moment in Losser nog ter discussie staat en we liever geen valse hoop willen wekken.

We moeten realistisch zijn , Losser kan de basisvoorzieningen zoals Bib,
zwembad en muziekschool al niet of moeilijk in stand houden. Ons advies is
dan ook zorg eerst dat de bestaande basisvoorzieningen naar behoren kunnen
draaien, voor dat we een nieuw project MAN in deze omvang opstarten.
We nemen onze verantwoordelijkheid in deze en stemmen tegen.

 

6. Nota ouderenbeleid

Dat het ouderenbeleid op gaat in de WMO baart ons toch zorgen. Temeer ook omdat het geld voor het ouderenbeleid in diezelfde pot verdwijnt en we bang zijn dat het uiteindelijk toch betekent dat deze middelen in de toekomst aan andere zaken dan ouderenbeleid besteed kunnen en zullen gaan worden.

 

7. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Weth. Olde Heuvel zei in mei de bezuiniging op het kwijtscheldingsbeleid ook heel vervelend te vinden, maar dat het niet anders kán. Maar over de rug van de minst draagkrachtige geld binnen halen, dat is niet onze manier van bezuinigen. Dat zeiden we toen en dat vinden we dus nog steeds. Er is in mei een noodreparatie gedaan van 50.000 euro, die vertaald is in 50%.

Maar het kwijtscheldingsbeleid in Losser is al schraal. Als we nu ook nog besluiten om maar 50% van de opgelegde heffingen hiervoor in aanmerking te laten komen, dus de kwijtschelding te halveren, en dit bovendien voor 2011 en verder voor de 100% te schrappen, dan is dat iets waar we als Burgerforum niet mee kunnen leven.

We beseffen, en misschien wel meer dan menig ander, dat Losser er financieel allerbelabberdst voorstaat, maar om op deze groep te bezuinigen, dat gaat ons te ver.

We komen dan ook samen met de Partij van de Arbeid met een amendement. Dit betreft een noodreparatie voor 2010. Tijdens de begrotingsbehandeling zal structureel dekking gezocht moeten worden en komen we hier op terug.

We zoeken voor de noodreparatie dekking is ons eigen raadsbudget en de post onvoorzien.

 

8. Najaarsnota

Gesteld wordt dat de najaarsnota sluit met een voordeling saldo van 48.000 euro. Maar dat is wel een vertekend beeld, omdat eerder op verzoek van het CDA is besloten om toch nog weer een post onderuitputting op te nemen en dan gaat het om een bedrag van 218.000 euro. Geld dat wel op de begroting gezet wordt, er van uitgaande dat dit op posten overblijft. Ik zei het al eerder, ik vind dat spelen met geld dat er niet is. Het voordeel van 48.000 moet –volgens de afspraken- in mindering gebracht worden op dit bedrag en dan blijft er in feite nog een tekort  / een op te vullen gat van 170.000 euro over.

 

De ontwikkeling van de reserves laat zien dat de algemene risicoreserve tot en met 2012 nog steeds niet op peil is. De algemene risicoreserve moet in feite 1.8 miljoen zijn en daar zitten we in 2011 en verder nog dik onder. En dan komen daar ook nog 2 wachtgelden bij. Dat is opnieuw een tegenvaller die nog in de meerjarenbegroting verwerkt moet worden.

 

De realisatie van het Kulturhus in Overdinkel en het multifunctioneel centrum in de Lutte is mede afhankelijk van het subsidiebeleid en hoe dit uitvalt voor Cluster en de Bibliotheek. Ook voorstellen van de denktank ten aanzien van deze Kulturhusen kunnen van grote invloed zijn. Het is dan ook zaak beide zaken zo spoedig mogelijk op tafel te hebben. Er is in het bestuursakkoord ook afgesproken dat deze zaak dit jaar nog behandeld zal gaan worden.

 

Wat de uitvoering van de accommodatie Iphitos/MAN is de afspraak gemaakt dit onderwerp over de verkiezingen heen te tillen, ofwel bij eerdere behandeling, eerst advies aan de denktank te vragen. Eerder al hebben wij schriftelijk gevraagd om een actuele exploitatiebegroting, omdat alle cijfers al van 2005 zijn. is

 

Wat verkoop en verhuur van onroerende zaken betreft, geeft u aan dat dit achter loopt bij de verwachtingen. Wij willen aandringen op een zo spoedig mogelijk beleid hierin. Wat wilt u met de panden die in bezit van de gemeente zijn? Welke groenstroken wilt u wel of niet verkopen. Het is zaak dit hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid in komt.

 

Wat Top Craft betreft geeft u aan dat het tekort dit jaar 2,7 miljoen is begroot, maar dat de Raad van Commissarissen opdracht heeft gegeven dit terug te brengen tot 2,1 miljoen. Wij vrezen dat dit niet lukt. Want wáár moet die 6 ton uit bezuinigd worden op zo’n korte termijn? We komen hier bij de algemene beschouwingen op terug.

 

 

De uitvoering en bezuinigingstaakstelling WMO kregen we net een persbericht dat de 4 nieuwe aanbieders bekend zijn en dat de gemeente toeziet op de continuïteit van zorg en overname van personeel. Maar het is al november en mensen die van die hulp afhankelijk zijn, maar ook het personeel dat nu buiten de boot valt, maken zich heel grote zorgen … en wij met hen

 

Wat de zoutstrooier betreft (opgenomen op de begroting van 2009) vragen we ons af of dit niet beter uitbesteed had kunnen worden. Bij de vorige begroting hebben we al gevraagd om alle investeringen op dat moment even te bevriezen. Het gaat hier niet alleen om de aanschaf van de zoutstrooier van 46.000,--, maar ook om de bijkomende manuren. En dan hebben we het over een structureel kostenplaatje van ruim 100.000 euro per jaar.

 

Wat de doorontwikkeling van de organisatie betreft en ook de intergemeentelijke samenwerking die in het bestuursakkoord wordt genoemd, beseffen we hoe moeilijk de afgelopen tijd is geweest en de toekomstige tijd nog zal worden voor het personeel hier. Zij zullen ongetwijfeld vaak zijn aangesproken op wat er allemaal in Losser gebeurt, maar ook de onzekerheid over wat er nu allemaal zal gaan gebeuren is behoorlijk ingrijpend.

We willen – tot slot – dan ook niet nalaten iedereen te bedanken voor hun inzet en het vele werk dat ze de afgelopen moeilijke tijd hebben verzet.

 

9. Bestuursakkoord

We hebben de afgelopen weken als raad een bestuursakkoord gesloten en hopen dat dit een nieuwe start kan zijn, met als eerste streven financieel de boel weer op orde te krijgen én houden, zodat Losser als zelfstandige gemeente verder kan gaan. Dat is ons gemeenschappelijk belang en dat dient nu voorop te staan.

 

Een aantal van de in mei aangekondigde bezuinigingen waren en zijn in onze ogen volstrekt willekeurig en niet onderbouwd. De denktank is in het leven geroepen om met alternatieven te komen en wij hopen dat hier ook echt oplossingen uit komen, zodat een aantal zaken teruggedraaid of op zijn minst bijgesteld kan worden.

 

Er is dus nog heel veel werk aan de winkel en we zullen voor heel moeilijke beslissingen komen te staan. We hopen, en dat willen we toch gezegd hebben, dat we in de toekomst beter naar elkaar luisteren. Dat er ook naar de oppositie geluisterd gaat worden, nu…… maar ook de komende jaren, wie dat straks ook mag zijn. Een democratie kan slechts goed functioneren als de meerderheid ook ruimte biedt aan de minderheid.

 

En tot slot: Als raad moeten we ons terdege beseffen dat er nog bergen verzet zullen moeten worden. Wij gaan er in ieder geval voor honderd procent voor.

 

Share our website