29.3.2011: Betogen Raadsvergadering

Agendapunt -8--> Startnotitie Toekomstvisie (Lies)

We kunnen het belang van een toekomstvisie onderschrijven, maar hebben problemen met het feit dat er weer een extern bureau gevraagd wordt en de kosten die dit met zich mee brengt. Vooral in deze tijd nu er geen geld is voor zoveel andere belangrijke zaken, denk aan bezuinigingen op de WMO, de diverse verenigingen, ouderen, buurtcomités en dergelijke. En het is dan wel een incidenteel bedrag, maar met dit bedrag kun je evengoed een aantal organisaties of verenigingen een aantal jaren vooruit hebben.

En het zal best een gerenommeerd bureau zijn, maar als bij de uitwerking ook een tekenstudio meegenomen moet worden om zaken te 'branden” zoals het zo mooi genoemd wordt, hebben wij daar toch onze vraagtekens bij. Is dit allemaal niet een beetje té.

Bovendien ligt er al zoveel aan visies, rapporten en notities *

*Ik noem er enkele: Dorpsvisies de Lutte, Glane, Overdinkel, Beuningen, visie Lutterzand, visie De Zandbergen, Projectplan centrum Losser, herontwikkeling Aloysiusschool, Woonvisie, Verblijfrecreatie in Landelijk gebied, Recreatie en Toerisme met 3 lijvige rapporten, Ontwikkelingsperspectief, Landschapsontwikkelingsvisie, structuurvisie, Visie Waterplan Losser, Visie buitengebied en één met de mooie titel 'Losser, landschapsgemeente in de tuin van Overijssel”….

…ze kwamen spontaan uit de kast rollen….

…we hebben dus al zoveel, dat we ons afvragen of er geen andere, wat meer sobere manier is om tot een toekomstvisie te komen. Wat ons betreft dus nog maar even in de ijskast laten liggen dit voorstel.

Agendapunt 9- ->Verleggen fietspad / + (Jos)

Een voorstel waarmee we van harte kunnen instemmen. Jarenlang loopt dit al en de gemeente heeft niet altijd handig geopereerd. Vaker al hebben we opgeroepen om met de familie in gesprek te gaan om zo uit de impasse te komen. De complimenten voor de wethouder voor dit maatwerk en uiteraard voor de familie voor hun constructieve opstelling. Hier is iedereen mee gediend. In het verleden werd wel eens vergeten dat de eigenaars, de familie Huttenhuis, het grootste deel van het Lutterzand in hun bezit hebben. Dat zo veel mensen kunnen genieten van dit mooie stukje natuur is dankzij het feit dat zij dit stuk natuurgebied open stellen voor publiek. Wij zijn heel tevreden met deze oplossing.

Agendapunt 10 - -> Onderwerp: Aanwijzing categorie van gevallen ex. Art. 6.5, lid 3 Besluit Omgevingsrecht>(BOR) (HANS)

Met dit voorstel wordt de raad gevraagd een mandaat aan het college te geven voor de afwijking van een bestemmingsplan. Onze fractie heeft geen probleem om het college voor de wijziging van het bestemmingsplan betreffende de stichting Man, bij de sportvelden Brilmansdennen/Hannekerveld, een verklaring van geen bedenkingen te geven. Voor andere wijzigingen moet u, als het aan Burgerforum ligt, toch echt bij de raad zijn.

De raad van onze samenwerkingsgemeente denkt daar, naar het zich laat aanzien, precies hetzelfde over. De raad van de gemeente Enschede heeft hier ook zijn problemen mee.

Sedert 2005 hadden de colleges het mandaat van de raad om zelf te beslissen.

Waarom hebt u hier dan niet altijd gebruik van gemaakt?

Ons zijn gevallen bekend waar burgers in Losser, Overdinkel en De Lutte, jaren op hun vergunning moesten wachten om hun bouw en milieuvergunning te krijgen. In de meeste gevallen kreeg men die dan toch wel.

Naar onze mening werkt een mandaat aan het college in lang niet alle gevallen tot een snellere procedure voor de burger van de gemeente Losser.

Ook kunnen versnelde procedures leiden tot fouten ( denk aan de bouw van de scouting in de Zandbergen, ondanks de waarschuwingen van 2 raadsfracties.)

Voor specifieke gevallen kan –als het echt nodig mocht zijn- altijd nog een extra raadsvergadering worden ingelast, al dan niet gekoppeld aan een commissievergadering.

De procedure van de St. Man was zo'n voorbeeld, doch u hebt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Waarom zouden wij als raad u dan de mogelijkheid bieden, om buiten de raad om beslissingen te nemen, die we later als raad alsnog moeten goedkeuren.

Indien een voorstel tekstueel en wettelijk goed in elkaar zit, kan er niets op tegen zijn, om na een commissievergadering, in de daarop aansluitende raadsvergadering een beslissing te nemen.
 
Motie inbreiding

MOTIE

Agendapunt:

Onderwerp: Inbreidingsverzoek Poorthuis

De raad in vergadering bijeen op dinsdag 29 maart 2011

Overwegende dat

  • Het college heeft aangegeven aan het verzoek van de heer en mevrouw Poorthuis om medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning in hun achtertuin géén medewerking te verlenen.
  • Als argument stedenbouwkundige aspecten aangedragen zijn.
  • Daarmee niet overtuigend duidelijk is gemaakt waarom inbreiding daar ter plekke niet mogelijk zou zijn.
  • Er voldoende ruimte is op het perceel en de heer en mevrouw Poorthuis bereid zijn constructief mee te denken om tot een oplossing te komen waardoor inbreiding wel mogelijk is.
  • Zij daarvoor ook bereid zijn grond af te staan, zodat er ruimtelijk meer mogelijk is.

Verzoekt het college

  • Op dit besluit terug te komen en dit verzoek tot inbreiding eerst in de commissie ruimte te behandelen

 

Burgerforum,              Lies ter Haar               fractievoorzitter

 
Share our website