Publicaties

29.12.2013: comm Jeugdzorg


Raadsvoorstel: transitiearrangement Jeugdzorg in Twente.

Het doel was om op 31 oktober een arrangement klaar te hebben, om dit in te dienen bij transitiecommissie stelselherziening jeugd( TSJ).

Vraag: Is dit gelukt?

Het arrangement is door 14 gemeenten bestuurlijk vastgesteld, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad.

Op 6 september hebben die 14 gemeenten aan de zorgaanbieders kenbaar gemaakt dat men op het  prijspeil van 2012  (kosten ca. 134 miljoen) een korting wil bedingen. Hoewel men nog niet precies weet hoeveel er van het ministerie komt (de meicirculaire gaat uit van ca 126 miljoen) bedingen de 14 gemeenten al een korting van om en nabij de 20%.
Eigenlijk heeft men, volgens eigen onderzoek, 139 miljoen nodig.
Maar in het document dat de 14 gemeenten naar de transitiecommissie heeft gestuurd, staat echter dat er minimaal rond de 147miljoen nodig is. Een tekort van maar liefst ruim 23 ½ miljoen. Dat is heel veel geld!!!

Vraag: Welk bedrag moeten we nu aanhouden?

 

Vergeten is hierbij dat ook de aanbieders van de zorg, kosten moeten maken, om van landelijke zorg over te schakelen naar gemeentelijke zorg.
Dat dit  de nodige problemen met zich mee zal brengen lijkt me duidelijk. De kosten hiervan vind ik in het voorstel niet terug.

De aanbieders zullen wel niet zo gek zijn dat men deze kosten voor eigen rekening neemt en daarbij ook nog 20% op de prijs van 2012 moeten aftikken. Dit terwijl de aanbieders zelf hoogstwaarschijnlijk met hogere personeelskosten komen te zitten.

Vraag: Hoe hard is die 20%?

Het is goed dat er op de voorkant van het voorstel van ' Samen 14 ' nog enig voorbehoud wordt gemaakt met het woord  'momentopname', hoewel er ook staat dat het document definitief wordt na besluitvorming in de colleges per 31 oktober 2013 en als de raden er mee akkoord gaan.

Vraag: In hoeverre kan een document definitief genoemd worden met zoveel onzekerheden?

De instellingen gaan er bij de prognoses van uit dat er op 1 januari 2015 er ca. 14.000 jeugdigen in de zorg zijn, waarvan er dan ook nog 400 op een wachtlijst staan. Op pag. 25 heeft men het nog over 6% van de jeugd, ca 180.000 in Twente, dus ca 10.800 cliënten. Het gaat dus om grote aantallen, waarvoor de zorg gegarandeerd moet worden en m.i.v.

1 januari 2015 ook allemaal geregeld moet zijn, volgens de kennis die we nu hebben.
Vraag: Hoe denkt de wethouder financiën en ook het college hier een oplossing voor te vinden? Denkt de wethouder er bij de huidige stand van zaken klaar voor te zijn om het hele gebeuren bij de jeugdzorg over te nemen? In 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de 9 taken voor de jeugdzorg immers  bij de gemeenten neergelegd. Is de gemeente Losser ambtelijk in staat dit uit te voeren?

En als je kijkt naar de kosten van de zorg, blijkt dat die kosten per persoon per plaats nogal te verschillen. Verder staan er in het rapport nogal wat tegenstrijdigheden.
Vraag: Hoe is dit op te lossen?

 

 


Share our website