Publicaties

29.10.2013: commissie begroting


BF Commissie 29 oktober 2013 (begroting en meerjarenbegroting)

(Lies ter Haar)

We hebben grote moeite met deze begroting. In feite is deze al weer achterhaald omdat we
a) de gevolgen, de effecten niet of niet voldoende kunt inschatten;
b) door de septembercirculaire (die hier weliswaar voor een klein deel is meegenomen) en het herfstakkoord dat dramatische gevolgen heeft voor het sociale Domein.

In het sociaal domein lopen we de grootste risico’s. De persoonlijke succesjes van D66, SGP en Christen Unie bij het herfstakkoord, gaan vooral ten koste van de zorg (chronisch zieken en gehandicapten, zorgondersteuning en transitiekosten langdurige zorg).
De VNG gaf in haar brief een 8-tal maatregelen aan waar we als gemeente mee aan de slag moeten. Hoe ver zijn we hier mee?

Grondexploitatie:
In onze ogen lopen we ook hier enorme risico’s en zouden ze alsnog verder afgewaardeerd moeten worden. Het college ziet dit anders. Maar is het wel bereid tot drastische verlaging van de prijzen om in ieder geval nog wát te verkopen? En hoe zit het met Roty? Als we dat verliezen moeten we dan die 1,9 miljoen afboeken?
We vinden de houding ten aanzien van de grondexploitatie veel te passief.
De prijzen zullen drastisch omlaag moeten en ook hebben we in het verleden zaken aangedragen om het met name voor starters wat aantrekkelijker te maken. In hoeverre pikt Losser het signaal op m.b.t. 'verkenning grondfonds” voor mogelijk tijdelijke dekking van de afgewaardeerde gronden? (lange termijn leenstelsel)

Huisvestingbeleid:
Domijn blijft tot dusverre vasthouden aan het lotingssysteem. Wij hebben er ook niet veel vertrouwen in dat ze dat los zullen laten. Is de motie al kenbaar gemaakt bij Domijn? Wanneer krijgen we de gevraagde cijfers? Burgerforum heeft de handreiking gedaan om in een werkgroep (Domijn, dorpsraad en politiek/gemeente) mee te doen, we hebben er sindsdien niets meer van gehoord. Is hier al iets meer van bekend?
Welke instrumenten hebben we om hier iets af te dwingen (prestatieafspraken, garantstelling/achtervang/de wet)?

Processen lean maken:
U wilt de processen in de organisatie lean maken. Lean kan betekenen dat ook formatieplaatsen kunnen worden ingeleverd. Minder FTE, minder salariskosten, maar wordt lean geïmplementeerd met eigen mensen of wordt hiertoe een extern bureau ingeschakeld?

Gemeentesecretaris:
Het college geeft aan dat ze de raad niet hoefde te betrekken bij het voor vast aannemen van de gemeentesecretaris. Dat zien wij anders. Indertijd bij de tijdelijke aanstelling voor 3 jaar is gezegd dat na afloop van deze periode opnieuw bezien zou worden of een fulltime secretaris wel nodig is en ook de raad hierbij betrokken zou worden. Dát hij aangenomen wordt is wellicht UW zaak, maar het beschikbaar stellen van het budget hiervoor is de onze!

Leerlingenvervoer:
Hoe kan het zo zijn dat hier nu ineens 120.000 euro op bespaard kan worden. Dan hebben we óf altijd veel te veel betaald, óf er wordt nu enorm op de kwaliteit en/of personeel bespaard. De vraag is ook of er niet achteraf aanvullende rekeningen gestuurd gaan worden over 'meer”werk.

Samenvoeging Bedrijfsvoering Almelo Borne:
De wethouder heeft verklaard dat de contracten met Enschede verbroken kunnen worden. U antwoordt echter op een vraag van ons dat bij deelname aan IBO eigenlijk geen sprake is van uittreden, maar van het beëindigen van de dvo’s voor de onderdelen die worden ondergebracht in IBO. En als wij ze niet in willen brengen bij IBO, wat dan? In antwoord op een vraag van de PvdA of we ook eerder dan 2015 minder diensten bij Enschede kunnen afnemen antwoordt u: 'Indien wij eerder diensten willen afnemen zullen wij hierover in overleg met Enschede moeten… en verwijst dan naar wat in het dienstverleningshandvest is vastgelegd. Hoe zit dit nu?

U bent bestuurlijk nog steeds in overleg over de betaling van de transitiekosten m.b.t. IBO. Waarom duurt dit zo lang?

(Henk Filipsen)
Leges evenementen:
Het opheffen van de leges evenementen brengt nauwelijks iets op (€ 6.000), maar tast wel de leefbaarheid en levendigheid van onze gemeente aan. Lopen we niet het risico dat de vrijwilligers afhaken en dat we dit soort evenementen gaan verliezen?

Subsidie amateurkunst:
Datzelfde geldt voor de amateurkunst waar fors geschrapt wordt. In de kerntakendiscussie is hier overigens ook een splitsing gemaakt tussen muziekverenigingen en andere amateurkunst. Dat vinden we in de begroting niet terug.

Hoe zit het met het Kulturhus Overdinkel? En wat is de meerwaarde nog van dit Kulturhus gezien de huidige invulling?

Verkeersvoorzieningen bij Brede school Losser:
Wij vinden het vreemd dat de door ons aangedragen alternatieven niet bij u bekend zijn?! Alternatief Hogeweg en brengen op gespreide tijden.

Kulturhus Losser:
Hoe zit het met de risico’s. We kunnen de exploitatiekosten niet in de begroting terug vinden. Moet dit Kulturhus er komen om de exploitatiekosten van het gemeentehuis op orde te houden?

Steenfabriek:
De Losser-Hof heeft wel degelijk afgehaakt omdat het allemaal zo lang duurt. Dit loopt al sinds 2007. De locatie waar samen met Boei en SOM wat zou willen realiseren ligt gewoon op het terrein waar ook al eerder nieuw gebouwd is. Waarom kan dit dan nu ineens niet meer en moet er persé een schone grond verklaring komen, terwijl het helemaal niet gaat om het stuk waar mogelijk sprake zou zijn van vervuiling. Waarom wordt dit tegen gehouden? Is hier sprake van onwil?

Ontwikkeling Aloysiuslocatie:
Zijn de plannen m.b.t. de Aloysiuslocatie al niet weer achterhaald? Waarom worden wij niet regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen zoals de vorige wethouder heeft toegezegd? En moeten we gezien de ontwikkeling niet afzien van nieuwbouw daar?

Onderhoud Luttermolenveld:
In onze ogen is het onderhoud Luttermolen (areaaluitbreiding) te laag ingeboekt gezien de situatie daar ter plekke. Is u dat bekend? Hoe heeft dit zo snel na aanleg al kunnen ontstaan? Is niet goed aangelegd? Niet goed gecontroleerd? En wordt de vof Luttermolenveld hier aansprakelijk voor gesteld.
Opnieuw vragen we ook onderbouwing van de door de projectontwikkelaar gemaakte kosten van aanleg van de infrastructuur (uit officiële stukken).

Share our website