Publicaties

28.6.11: gezamenlijke commssie over Top-Craft, voorjaars- en kadernota en marktverord.


Gezamenlijke commissie 28.6.2001 BURGERFORUM

2. Top Craft

Een gebed zonder einde. Als liquidatie in 2005 was doorgezet, hadden we al lang een nieuwe start kunnen maken.

Wat het voorstel betreft. Punt 1, 2 en 4 kunnen we mee instemmen. Maar het is en blijft dweilen met de kraan open.

Wat 3/ de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 betreft, koerst Top-Craft af op een tekort van 4 miljoen! Onacceptabel ondanks het feit dat een deel veroorzaakt wordt door de subsidiekorting van het Rijk. Ik stel voor Top-Craft te houden aan het eerder gepresenteerde saneringsplan en dit als raad te bekrachtigen. Laat de kruik dan maar barsten. Men blijft maar geld uitgeven aan personeel, onderzoeken, opleidingstrajecten, advieskosten etc. etc. En met wát voor resultaat???? et Het z Het

Het ziekteverzuim is dramatisch hoog met ca. 16%, trajecten zelfs 26 %! (cijfers gemiddelde 2010). Dat zegt al genoeg.

Zijn er überhaupt wel kwaliteitseisen gesteld aan het mens-ontwikkelbedrijf? In hoeverre is Top-Craft geslaagd in de omschakeling van productiebedrijf naar leer-werkbedrijf en mens-ontwikkelbedrijf?

Waaruit blijkt dit en hoe controleert het bestuur dit proces?

In 2005 hebben we ons als BF al afgevraagd wat de meerwaarde van Top-Craft was boven een werkvoorzieningsverband in Losser en gewezen op de te zware overhead en voorgesteld het dure gebouw te verkopen. In 2006 opnieuw met de opmerking dat de huidige uitvoeringsconstructie geen toekomst meer heeft én met de conclusie dat de sociale werkvoorziening niet meer voldeed aan het uitgangspunt, te weten het beiden van een zinvolle werkplek, maar ook de financiële situatie noopte tot koerswijziging. Op 17.6.2008 bij het overgaan naar de huidige desastreuze constructie nog een keer en hebben toen gebid en gesmeekt om hiermee niet akkoord te gaan. Alles tevergeefs. Het is nu 2011, we zijn 6 jaar verder, maar nog geen stap verder gekomen de goede kant uit…. integendeel!

Punt 3 en 4 – geen opmerkingen.

Punt 5. Marktverordening

Aanpassing marktverordening, is op grond van art. 149 van de gemeentewet heeft de raad in deze een verordende bevoegdheid. Dat betekent dus dat er geen beroep en bezwaar tegen dit besluit mogelijk is. VREEMD!!!

'Een dergelijk besluit( inhoudend algemeen verbindende voorschriften) is niet voor bezwaar en beroep vatbaar”, staat er letterlijk.

Dan de tekst.

Pag 2 art. 7 lid 2.van de marktverordening gemeente losser. Hier staat: Het college kan enz.

Ga je nu naar de Algemene toelichting art. 7 pag 4. Hier staat dat 'kan” betekent: ”is bevoegd, d.w.z is niet verplicht”.

Waarom staat het er dan bij de eerste kan ook niet?

Dan terug naar pag 3 van dezelfde verordening.

Hier staat bij Standplaatsvergunning, de 3e regel :”De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar”.

Als je dan weer naar pag 4 de 7e regel van boven gaat, staat er het volgende,

Door de koppeling van de vergunning aan een natuurlijk persoon wordt een zo eerlijk mogelijke verdeling van alle marktstandplaatsen in Nederland bereikt.

Uiteraard kan het wel zo zijn dat de natuurlijke persoon een onderneming drijf in de vorm van een rechtspersoon.

Ook dan wordt de natuurlijke persoon(bedrijfsleider) aangemerkt als vergunninghouder.

Het is echter niet mogelijk de vergunning op naam van de rechtspersoon te stellen.

Bij de responsnota maakt mevrouw Nobbenhuis , marktkoopvrouw onder punt 7 tot 9 hier bezwaar tegen, o.a. dat bij levensbeëindiging van de vergunninghouder, de standplaats door een medevennoot, lees echtgenoot, moet kunnen worden overgenomen.

Als antwoord krijgt ze: 'de gemeente wil zelf de regie houden”

Als men dat niet weet en de verordening en ook niet de algemene toelichting hierover leest zal men dit nooit te weten komen.

En dan moet je nog opletten ook.

Dan nog 1 klein puntje, maar kan juridisch wel van belang zijn. (typefoutje)

Op pag 6 Artikel 14. de 6e regel: ”De wet Bidt de ruimte enz. Dit moet volgens mij biedt zijn, maar is iets heel anders.

Agendapunt 6 / Voorjaarsnota

Hetzelfde als ieder jaar. De jaarrekening valt voordelig uit, dit gaat naar de reserves, bij de voorjaarsnota, tekort 145 duizend euro, pakt men hier een deel weer van terug.

Bij de kadernota heeft het college dan ook weer 5 ton nodig. Zal mij verwonderen hoeveel er bij de najaarsnota nodig is? Er zijn enkele tekorten, bijv. Top-Craft 117.000,- extra voor 2011. Rekening houdend met de voorspellingen van de jaren 2012-2015 zal er in de najaarsnota nog wel iets bij moeten.

De 63 duizend euro planschade, is hier, van het adviesbureau, welk advies men ter harte had genomen, nog iets van terug te vorderen. ( Is de gemeente trouwens eigenaar van de grond?)

Ontwikkeling brandweercluster hebben we op zich niets tegen.

Alleen gaat het weer over, wat gaan we doen, hoe gaan we de VRT inrichten. Ik denk dan meteen: Hoeveel zal dit weer KOSTEN?

Zijland: Wordt gefaseerd uitgevoerd. Hoe gaat dat er uit zien, wát gaat er gebouwd worden en wanneer wordt begonnen?

Voormalige visvijver Nitertweg: Ruim 100.000 is al uitgegeven aan voorbereidingsuren en het dichtstorten met zand. Dit naast een bedrag van ik meen 80.000 voor het uitbaggeren. Wat gaan we nu doen met die grote zandbak en de 2 kantines die er staan? En wordt de bestemming weer gewijzigd, draaien we dat weer terug?

Kulturhus Overdinkel wordt nog intensief overleg door Domijn over gevoerd en er ligt nog steeds geen privaatrechtelijk eindresultaat (pag.14). Zijn er nog problemen en waar zit ‘m de bottleneck?

Samenwerking: We gaan werken naar Enschedees model. Wat houdt dat precies in en wat gaan wij daar van merken?

Agenda punt 7 / Kadernota

Uitgangspunten:

Gaan we 1 : 1 de bezuinigingen vanuit het Rijk doorvoeren of niet?
Waar willen we wel of niet gaan bezuinigen?

Welke kaders moet het college voor ons verder uitwerken?

De uitkomsten van de inwoner enquête zouden zijn meegenomen in deze kadernota? Ik kan dat niet terug vinden en vond het onderzoek sowieso onder de maat en niet geschikt om voor iets dergelijks te gebruiken.

Vraag: Hoe is de verdere procedure? Waar speelt de raad een volgende rol in dit traject? Waar vallen de besluiten?

Kader 4 – innovatie en kader 5 – bedrijfsvoering zouden wat mij betreft verder uitgewerkt mogen worden.

Kader 1 – Andere rol van de overheid gedeeltelijk ook (inderdaad vanuit kansen geredeneerd), maar wel 1.4 uithalen. De plannen die de regering heeft en die ook uit de kadernota blijken kan ik niet steunen.

Wil men mensen jarenlang voor een bijstandsuitkering of onder het minimumloon regulier bij een werkgever laten werken, zonder perspectief op een vaste baan tegen normaal loon?

Risico is levensgroot dat werkgevers hier 'ge”bruik dan wel 'mis”bruik van gaan maken.

 


Kader 3 – Dienstverlening:

Wat zijn de wettelijke taken? Wat valt hier allemaal onder?

Vervolg: Dat er een voorziening van 5 ton gevormd wordt is prima en verstandig. De wethouder gaf aan dat we via een raadsinfo hierover geïnformeerd worden. Maar wanneer ? Want anders (en dat is ook al bij de informatieavond hierover gezegd) is het achteraf en kunnen we niet meer bijsturen want dan is het al in gang gezet.

Punt 8 – Regioraad

Een opmerking over 'juridisch onjuist” passage.


Share our website