26.10: commissievergadering over de begroting / vragen en opmerkingen

  • Home
  • Publicaties
  • 26.10: commissievergadering over de begroting / vragen en opmerkingen

Gezamenlijke commissie over de begroting 26 okt. 2010

 

We vragen al jaren om een duidelijke en heldere begroting, maar het blijft een ramp. Wanneer komt deze eindelijk?

 

De begroting is weliswaar cijfermatig sluitend gemaakt, maar daar kun je vraagtekens bij zetten. Er is 1,8 miljoen meer uitgegeven dan er binnenkomt en dat is uit de reserves bijgepast.

 

Verder is bij de financiële werkgroep geconstateerd dat een aantal kolommen cijfermatig niet klopt. Wanneer krijgen we de correcties?

 

We willen het college vragen wat de overwegingen zijn om te bezuinigen op logopedie, schoolbegeleiding en peuterspeelzaalwerk en dat geldt ook voor het buurtcomité Irisstraat en Culturele- en Seniorenraad.

Daarnaast hoe men is gekomen op het bezuinigingsbedrag dat voor de WMO staat; omdat er verder op geen enkele wijze er wordt  aangegeven wat en hoe?

 

Wat de samenwerking met Enschede betreft hebben wij het college gisteren een brief gestuurd met een aantal vragen. Dat kwam ook omdat wij in de begroting voor het eerst lazen dat de werknemers per 1 januari 2011 in dienst komen van Enschede. Losser betaald dan weer het salaris voor die werknemers aan Enschede. Maar hoe lang gaat dit dan door en hoe kunnen we nu exact volgen waar de besparing zit, vooral wat de 15 fte’s betreft die afgebouwd zouden worden. En we hebben wel een overzicht gekregen van de besparing, maar hoe hard zijn die cijfers.

En als alle werknemers mettertijd naar Enschede overgaan, wie blijven er dan uiteindelijk wel hier in huis en hoe zit het met de 1-loketgedachte. Kunnen de inwoners ook in de toekomst in Losser terecht met hun vragen of moeten we straks hiervoor naar Enschede.  Het roept bij ons in ieder geval heel veel vragen op. We willen wel samenwerken mét maar niet opgaan ín Enschede!

 

Bij de sociale werkvoorziening boekt u het voordeel dat nog gehaald moet worden uit het bezuinigingsplan al in. Lijkt u dat gezien de laatste ontwikkelingen reëel?

 

Pag. 38 – “Actiepunten uit de nota armoedebeleid 2007 uitvoeren waardoor in 2011 (net als in 2010) de planning zal worden bijgesteld (i.v.m. de bezuinigingstaakstelling.” In welke mate, aan wat moeten we hier bijvoorbeeld aan denken?

 

Pag. 38 “Het aantal uitkeringsgerechtigden structureel terugdringen door enerzijds een strengere poortwachtersfunctie (= voorkomen en beperken van de instroom”…. Hoe??

“..anderzijds door het breder inzetten van bestaande en nieuwe instrumenten zoals participatieplaatsen, werken met behoud van uiterking en leer-werk plekken”. De eerste 2 voorbeelden zorgen er toch niet voor dat er minder uitkeringen komen??? Wordt er ook rekening mee gehouden dat al de reintegratiebudgetten fors zullen worden gekort?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOS:                           sport  - samenwerking     - Top-Craft

Wordt bij privatisering van de sportaccommodaties nu wel of niet de staat van onderhoud meegenomen. Dit is voor de betreffende verenigingen van groot belang, want als er veel achterstallig onderhoud is, worden ze wel extra gedupeerd.

 

Pag. 12 – prijsverhoging van 10% voor buitensporttarieven en 5% voor binnensporttarieven.

Moet men hier geen maatwerk toepassen denk hierbij aan de verschillende soorten sporten.

Bv volleybal kunnen met een groter aantal spelers de zaal gebruiken als de zaalvoetbal etc.

Wat is de financiële inbreng per club cq per deelnemer.

Denk ook jeugdsportleden en volwassenen

Wat is het nuttige effect van bepaalde sporten ( fysieke gesteldheid en houd de jeugd met verstandige dingen bezig.) wordt daar ook rekening mee gehouden.

 

Pag. 15 – Reserve bijdrage MAN van 102.500.  Er wordt van uitgegaan dat dit in 2011 tot uitgaven leidt en de reserve wordt aangewend. Graag uitleg? Welke locatie is nu in beeld? En wie betaalt de hersteloperatie bij de voormalige visvijver?

 

Petra       - toerisme en WMO

Er gaat bezuinigd worden op de logopedie en schoolbegeleidingsdienst. Wat is de reden hiervoor en worden de gevolgen hiervan niet onderschat?

 

Er zal 50% bezuinigd worden op toerisme en er zou 15.000 euro overblijven. Dit zou op  overige diensten van derden zijn. Wat moeten we daarbij voorstellen. Houden we nu maar 15.000 vrij beschikbaar over en kunnen we Toerisme nu nog wel speerpunt noemen nu we alles in feite wegbezuinigen?

Is het geen risico om de VVD nu éénmalig 40.000 te geven, want hoe dan de komende jaren verder?

 

pag 30 weg en verkeer: Is het aanleg van kiss & ride stroken bij scholen een optie?                                                                   

Kan men hier ook iets praktisch oplossen en wel waar het mogelijk is de leerlingen alleen op parkeerplaatsen laten uitstappen in de nabijheid van de scholen. En bij de scholen zelf een stopverbod plaatsen zodat de kinderen vanaf de parkeerplaats naar de school kunnen lopen.

 

Hans   -                      financieel,  ruimtelijke ordening en belastingen

Schriftelijk!

Pag. 9 onderaan. Het besluit tot een kleinere omvang van het college. Dit is als besparing ook meerjarig opgenomen, dus die 2e CDA wethouder komt er definitief niet?

 

Seniorenraad: Deze wordt helemaal wegbezuinigd? Waarom?  Ziet u hier in de toekomst geen rol meer voor weggelegd?

 

Moet de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening niet naar boven worden bijgesteld?

 

Bij algemene dekkingsmiddelen zien we dat de post onvoorzien t.b.v. 76.000 euro de komende jaren steeds voor eenzelfde bedrag op de begroting staat. Een beetje een vreemd bedrag, waarop is dit gebaseerd?  En is dat wel genoeg… denk aan de extra schade ten gevolge van de overstromingen in augustus of is dat al meegenomen in de begroting?

 

pag 31 volkshuisvesting/ bouwen: Is er zicht op de woningbehoefte van de jeugd?

Waarom geen MOP’s voor alle gebouwen? Worden die MOP’s in eigen  huis opgesteld en wat zijn de kosten?  Moeten er nog wel mop´s opgesteld worden door een externe als men het merendeel  er toch geen gehoor aan geeft, het toch niet volgt.

Worden de MOP´s altijd door het zelfde bedrijf opgesteld?   Kunnen we dat niet zelf omdat we nu ook wel de prioriteit bepalen van de mop´s

 

 

 

Pag. 57 – Forensenbelasting – Er zou toch nog gekeken worden hoe dit in onze buurgemeenten zit?

 

Het renterisico is reëel gezien de lage rente op dit moment.  Maar waarom houden we niet het percentage van bijv. 4 ½ of 5% aan om in ieder geval ingedekt te zijn? Er werd gezegd dat we ons zelf niet arm moeten rekening, maar nu lopen we wel een extra risico als de rente de komende jaren omhoog gaat.

 

Plantsoenen en Openbaar groen           rond de miljoen ? Erg hoog – is dat inclusief inhuur Top Craft?

 

Pag. 77 – Kulturhus Losser – als het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, hoe dan verder? Worden de budgetten dan opnieuw vastgesteld en in de meerjarenbegroting verwerkt?

 
fractie Burgerforum

 

Share our website