25.9.2012: vragen BF over bestuursrapportage deel 1

Burgerforum

Vragen bestuursrapportage Bestuur en Samenleving

1) In de samenvatting van de bestuursrapportage staat dat naast het tekort van 752.000 euro dat uit de reserves moet komen, nog niet alle zaken zijn meegenomen, zowel positieve als negatieve. Eén daarvan zijn de transitiekosten Top-Craft die voor ruim 3 miljoen. Dit staat wel in de samenvatting, maar niet in het voorstel. Wat is de reden hiervoor.

1a) Op pagina 19 wordt een bedrag genoemd aan transitiekosten voor Top-Craf van 3.163.052 euro, maar even daaronder staat dat we als Losser moeten bijdragen voor 3.482.000 euro. Waarin zit dit verschil?

1b) Somber is het beeld ook voor 2012. Er wordt een tekort verwacht bij Top-Craft van 2.950.000 en Losser zal zijn bijdrage naar boven moeten bijstellen tot bijna

1 miljoen, dus nog een extra nadeel van 118.500 euro.

Als we naar dit tekort kijken dan lijkt het ons van het grootste belang om snel tot duidelijkheid te komen. Maar het is ijzige stil in Losser wat dit betreft, terwijl in Dinkelland al allerlei bijeenkomsten zijn geweest waar maatschappelijke organisaties en ondernemers bij betrokken zijn. Waarom is dit in Losser niet gebeurd? Hoe staat het met competensys, een analyse van de arbeidsmogelijkheden van de werknemers? Dit zou nu onderhand afgerond moeten zijn.
(Competensys is een computerprogramma waarmee Top-Craft een analyse kan maken van alle SW-medewerkers die bij Top-Craft werkzaam zijn. Deze analyse houdt in dat er wordt gekeken naar de arbeidsmogelijkheden die iemand op dit moment heeft. )

1c) Grote moeite hebben wij met het feit dat er opnieuw een voorbereidingsbudget gevraagd wordt van 100.000 euro, waar Losser opnieuw 35.000 aan moet bijdragen. Wij willen graag eerst verantwoording zien van die eerste 100.000 euro.

2) De verwachting is dat de verwachte besparing samenvoeging Enschede ad. 375.000 euro dit jaar niet gehaald gaat worden. Om welk bedrag gaat het daarbij?

3) Hoe staat het met de realisatie van het Kulturhus Overdinkel. Doen bibliotheek en Cluster nu definitief mee? En we hebben gehoord dat een andere partij uit de medische/zorg hoek dreigt af te haken, al zijn hier inmiddels al wel weer gesprekken mee geweest, zo hebben we begrepen. Kan de wethouder ons hierover bijpraten?

4) Bijzonder is toch wel de melding op pagina 25 van het uitbranden van een tankspuitauto tijdens een oefening. Het voertuig is totall-loss verklaard en moet vervangen worden. Dat zou binnen de bestaande budgetten kunnen, maar zijn we daarvoor niet verzekerd?

5) Fors vinden we de bedrag van afkoop voormalig personeel en extra lasten boventallig personeel van 100.000 euro. Wat moeten we ons voorstellen bij extra lasten boventallig personeel en welke afdeling betreft het dan?

6) Zorgwekkend is het weerstandsvermogen. Als raad hebben we dat al noodgedwongen naar beneden moeten bijstellen van C naar D, maar we zitten nu op een ratio weerstandsvermogen van maar 0,25, terwijl dat tussen de 0,8 en 1 moet zijn. En dat is wel heel erg laag!

7) Welk effect heeft het verplichte schatkistbankieren voor Losser?

 

2e termijn:

Gesproken is over uitgavenstop en doorschuiven van zaken. Losser zit financieel zo zwaar dat het waarschijnlijk niet anders kan, maar hiermee verschuif je ook de problemen naar achteren. Gaten in de straat blijven gaten als je er niet iets aan doet. Het grote sneeuwschuiven naar de toekomst, waar dhr. Hendriks (VVD) in het verleden zo'n hekel had, is volop begonnen.

Nog niet duidelijk is waarom in het voorstel niet de transitiekosten van Top-Craft zijn opgenomen. Wat het bedrag ook is, het zal op de jaarrekening gaan drukken en het ziet er dan ook heel somber uit. Wat als er nog meer uit de reserve moet worden gehaald. Met de mei 2009 bezuinigingen was de afspraak toch dat we de financiën 2012 weer op peil zouden hebben? Hoe staat de provincie hier in?

En tot slot: De wethouder heeft het over koeien van onwaarheden waar we ons schuldig aan zouden maken (en dan gaat het over de uitlatingen samenvoeging Enschede) en het niet geven van een reëel beeld. Er is, zo heb ik de laatste tijd moeten constateren, de waarheid en de waarheid. Wij brengen naar buiten wat we naar buiten willen brengen. En hoe en wat, dat is onze zaak en onze verantwoordelijkheid. Dat is onze zaak!

Share our website