Publicaties

25.8.2011: Persbericht Natura 2000


PERSBERICHT

Dinkelland, 25 augustus 2011

Zorgen over proces en gevolgen beleid Natura 2000 Gemeenschappelijke brief van acht Twentse gemeenten aan staatssecretaris H. Bleker

De gemeenten Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden hebben zorgen over het Natura 2000 beleid. De zorgen betreffen het verloop van het proces en de aanpassing van het beleid dat nu wordt voorbereid. Dit schrijven zij in een gemeenschappelijke brief aan staatssecretaris H. Bleker van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Op 15 september 2011 debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Natura 2000. Met de brief aan de staatssecretaris hopen de acht Twentse gemeenten een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming.

De aanwijzing van Natura 2000 gebieden heeft niet alleen grote gevolgen voor de gebieden zelf, maar ook voor de omgeving daaromheen. Bedrijven (overwegend agrarisch) bij een Natura 2000 gebied mogen bijvoorbeeld niet of nauwelijks uitbreiden. Ook andere ontwikkelingen worden geremd. Deze problemen spelen daarom niet alleen in plattelandsgemeenten, maar ook in grote steden.

Het Natura 2000 beleid wordt aangepast. Op dit moment wordt onderzocht of in het bestaande beleid regels zijn opgenomen die volgens de Habitatrichtlijn niet strikt noodzakelijk zijn (de zogenaamde nationale koppen).

Natura 2000

Natura 2000 is de verzamelnaam voor een Europees netwerk van natuurgebieden, waarvan ook Nederlandse gebieden deel uitmaken. De Europese regels voor die gebieden zijn omschreven in de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Nederland heeft die richtlijnen voor ons land uitgewerkt in de Natuurbeschermingswet. Het Natura 2000 beleid is het wettelijk kader met toelichting en uitwerkingen.

In de brief spreken de acht Twentse gemeenten hun zorgen uit over de volgende zaken:

a. Het proces rondom Natura 2000 duurt erg lang, waardoor bedrijven in de buurt van (toekomstige) Natura 2000 gebieden jarenlang ernstig zijn, en nog steeds worden, belemmerd in hun ontwikkeling. De Twentse gemeenten vragen om de definitieve aanwijzing van de Natura 2000 gebieden voortvarend en zorgvuldig op te pakken.

b. Volgens de Twentse gemeenten gaat Nederland in het Natura 2000 beleid verder dan volgens de Europese regels nodig is. Daardoor zijn de gevolgen groter dan nodig is.

c. Nederland heeft volgens de Twentse gemeenten meer habitattypen en –soorten aangemeld dan nodig is, waardoor de gevolgen voor de omgeving groter zijn. De gemeenten vragen daarom de aanwijzing van typen, soorten en gebieden in overeenstemming te brengen met de minimale verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

d. Gedupeerde ondernemers worden tot nu toe niet gecompenseerd. Ook is er onzekerheid over de compensatie van planschade nadat Natura 2000 is vertaald in bestemmingsplannen.

e. Het risico is groot dat de kosten zo hoog worden dat de doelen voor natuurgebieden moeten worden bijgesteld. Er zijn forse financiële inspanningen nodig om bedrijven enige ontwikkelruimte te bieden, gedupeerden te compenseren en bijvoorbeeld verdroging te voorkomen.

f. Het is volgens de Twentse gemeenten nodig naast de aanpak van stikstof (nu in voorbereiding) ook een vergelijkbare aanpak voor verdroging op te stellen.

In de acht gemeenten wil het ministerie de volgende 14 gebieden aanwijzen als Natura 2000 gebied:

  • Dinkelland: Achter de Voort/Agelerbroek/Voltherbroek, Bergvennen/Brecklenkampse Veld,

Dinkelland, Lemselermaten, Dal van Mosbeek/Springendal, Lonnekermeer

  • Enschede: Lonnekermeer, Aamsveen
  • Haaksbergen: Buurserzand/Haaksbergerveen, Witte Veen
  • Hof van Twente: Borkeld, Boddenbroek
  • Losser: Landgoederen Oldenzaal/Dinkelland
  • Rijssen-Holten: Sallandse Heuvelrug
  • Tubbergen: Dal van Mosbeek/Springendal
  • Wierden: Wierdense Veld
 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met burgemeester Roel Cazemier van de gemeente Dinkelland op telefoonnummer 0541-854100.


Share our website