Publicaties

25.6.2013: Visiedocument Burgerforum


Burgerforum

 

visiedocument

     

 

Lokaal

 

Betrokken

 

Betrouwbaar

     

 

 

 

 

Losser ,juni  2013

 

 

 

 

 

Aanleiding voor visie, missie en partijbeeld

 

Maart 2014 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Verkiezingen zijn de ijkpunten van de relatie die is opgebouwd met de burger.

Met als inzet: wat hebben de partijen in de afgelopen periode beloofd? En vooral, is dit voldoende zichtbaar waargemaakt? Snapt de burger waar de partij voor staat en maakt zij op basis daarvan een opnieuw een juiste keuze?

 

Met nog een jaar te gaan is het moment voor onze partij aangebroken om niet achterover te leunen maar bij de volgende verkiezingen juist te profiteren van een goede duidelijke inhoud en dito achterban. Het verdient daarbij aanbeveling om voortdurend aan de opgebouwde relatie met de burgers te werken, en dit niet slechts een korte tijd voor de verkiezingen pas op te pakken!

 

 

De bedrijfsvoering is op een groot aantal onderdelen al samengevoegd met Enschede. Er zijn plannen te werken naar een verdergaande samenvoeging per 2015 van Enschede/Losser met Almelo en Borne. Dat vraagt ook om een andere positionering. Wat kan onze partij betekenen en welke rol kan ze spelen in dit proces?  Wat is de meerwaarde van een lokale partij ten opzichte van landelijke partijen bij dergelijke samenwerkingsvormen en hoe kunnen we dit aan de burger duidelijk maken? Met andere woorden: Hoe kunnen we ons verkopen als dé partij die opkomt voor de belangen van de gemeente Losser, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zoals de samenvoeging bedrijfsvoering en mogelijke doorvoering van de 100.000 plus gemeenten.
 
Verder willen we samenwerking zoeken met andere lokale partijen. Insteek is om elkaar te versterken bij een aantal onderwerpen die de gemeentegrens overstijgen, zoals samenwerking (plattelands)gemeenten, goederenvervoer en huisvestingsbeleid.

 

Burgerforum is, zoals nagenoeg elke politieke partij dat van zichzelf vindt, een partij van en vóór de burgers. Maar met één belangrijk verschil: Burgerforum is een partij die niet gehinderd door enige vorm van landelijke sturing en kaders, daadwerkelijk de stem kan zijn van de individuele burgers en georganiseerde groeperingen in Losser en haar kerkdorpen.  

 

Een extra punt is dat een belangrijke inhoudelijke pijler van de partij, de toen algemeen heersende ontevredenheid in de gemeente (denk hierbij aan de kosten van de verbouwing van het gemeentehuis en de LAGA), inmiddels is weggevallen.

Daar is de laatste jaren al op ingespeeld en Burgerforum is al  lang meer dan alleen een protestpartij. De nadruk ligt nu op een kritisch constructieve controlerende rol en een duidelijke signaalfunctie vanuit de bevolking. Burgerforum volgt de uitvoering van beleid kritisch en wil tevens de oren en ogen van de Losserse gemeenschap zijn.

 

Het is zinvol ons juist op dit moment in aanloop naar de verkiezingen nog eens te oriënteren en te koersen op herkenbare doelstellingen, aan de hand van maatschappelijk breed gedragen politieke onderwerpen.

Onze koers dient te worden gesteund door ons gedrag en door de keuzes die we willen maken om de juiste uitstraling te bereiken en om een echte ‘ledenpartij’ te blijven.

 

De basis voor dit document is het in 2007 opgestelde visiedocument.

 

 

1.    Partij, besluitvorming en kiesstelsel

 

Burgerforum wil een partij zijn met een groot extern draagvlak en een grote interne betrokkenheid. Dat betekent ook dat de partij er alles aan wil doen om ‘in gesprek te komen en te blijven’. Dat vergt een voortdurende proactieve benadering bij alles wat er leeft in onze gemeenschap. Het uit zich in reacties op mails/brieven, maar ook op werkbezoeken, informeren, terugkoppelen en 'je laten zien” op de meest uiteenlopende plekken, bij de meest uiteenlopende activiteiten.

 

2.    Personendemocratie

 

Het beeld dat de media, burgers en georganiseerde verbanden van een partij hebben, wordt gemaakt door personen. Deze herkenbare personen zijn in onze partij mede de fractieleden en commissieleden. Zij vormen de inhoudelijke politieke stem naar ‘buiten’. De fractieleden vertegenwoordigen de partij en brengen haar inhoudelijke punten op de juiste momenten in de juiste organen in.

 

3.    Politieke profilering

 

Voor onze fractieleden zal het eigen verkiezingsprogramma de leidraad zijn.

Dat bepaalt de positie van Burgerforum, die helder moet worden uitgedragen.

We moeten trachten inhoudelijk beter voor de dag te komen dan de andere raadsleden. Daarmee kan Burgerforum zich duidelijk profileren: 'Burgerforum weet waar-ie het over heeft”.  

 

4.    De stem van de leden telt

 

In een tijd waarin de kiezer steeds individualistischer wordt, is het belangrijk dat we een partijstructuur borgen waarbinnen meningen gehoord worden en zichtbaar tellen. De structuur van Intern Overleg, bestaande uit leden, als klankbord voor de fractie moet sterker worden neergezet. Aan de hand van actuele onderwerpen en agendapunten, dient het huidige Intern Overleg gevoed te worden met inhoudelijke thema’s. De fractie maakt bij de politieke voorbereidingen gebruik van de stemmen en inzichten uit het Intern Overleg van leden.

De leden moeten als achterban ‘de dienst uitmaken’, hun stem telt bij alle belangrijke beslis­singen in de partij. Voor dat laatste zijn eventuele e-mailrondes of korte enquêteformulieren met de belangrijkste vragen over een kwestie een optie om snel de meningen te peilen. De partij zou van deze middelen nog meer gebruik kunnen maken. Daarvoor is echter wel respons van de diezelfde achterban nodig.

 

5.    Tegengaan van verlies van leden en aantrekken nieuwe

 

Burgerforum is na een roerige tijd rond de vorige verkiezingen, in rustiger vaarwater gekomen. Na een teruggang in leden, kunnen we de afgelopen periode weer spreken van nieuwe aanwas, zowel niet-actieve als actieve leden.

Werving blijft echter belangrijk om voldoende potentieel te houden voor de toekomst. Daarbij is het verspreiden van een stabiel, doch actief beeld belangrijk.

In deze tijd moeten we onze leden toegevoegde waarde bieden. Door aandacht te schenken aan wat er leeft bij onze leden, wordt de waarde van hun lidmaatschap duidelijker. ‘Motiveren’ in plaats van ‘dwingen’ staat voorop.

We moeten zowel de actieve als niet-actieve leden blijven betrekken bij het reilen en zeilen van Burgerforum.

Verder kan het gebruik van de toegevoegde waarde van leden beter door:

 

-      Een sterk en goed geïnformeerd Intern Overleg van leden dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de fractieleden;

-     Afstappen van het idee dat onze leden bij elke vergadering ‘moeten’ zijn. Indien de thema’s inhoudelijk en interessant genoeg zijn komen de geïnteresseerde leden daar vanzelf op af.

-      Een jaarlijks ongedwongen samenzijn zal bijdragen tot een stabiel en stijgend ledenaantal. Bezien moet worden of Burgerforum dit kan bekostigen.

-     Het regelmatig toesturen van nieuwsbrieven. (Opnieuw oppakken!)

 

 

Sociale media zijn in deze tijd ook in de politiek niet meer weg te denken. Met name met twitter en facebook worden nieuwe doelgroepen (met name de jeugd) bereikt. Beide sociale media worden momenteel intensief gebruikt om Burgerforum naamsbekendheid te geven en informatie breed te delen. Daarnaast hebben we onze website die actueel en uitgebreid is.

Devoorlichtingsflyers hebben hun meerwaarde bewezen.

 

 

6.    Dualisme en kaderstelling

 

Raadsleden worden door de lokale bevolking gekozen om de uitvoering van het werk van het dagelijkse gemeentebestuur te controleren. Binnen het dualisme stelt de raad de kaders en controleert ze het college.

Onze raadsleden lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid. We kunnen ze helpen door een aantal zaken goed voor te bereiden:

 

-      Ee n verkiezingsprogramma met een beperkt aantal hoofditems.

-     ‘Winst claimen en verlies nemen’, om het menselijke gezicht te tonen en langdurige impasses te vermijden (immers 4 jaar is vrij kort).  

-      Bij politiek inhoudelijke voorgenomen besluiten sluiten wij een volksraadpleging niet bij voorbaat uit.

 

 

 

7.    Herkenbare Politiek!

 

Burgerforum heeft zich van protestpartij langzamerhand omgevormd tot kritisch constructieve oppositiepartij. Ze volgt het uitvoeringsbeleid van het college kritisch, maar komt ook zelf met alternatieven / visie(s). Daarnaast heeft ze een duidelijke signaalfunctie. Ze vertaalt wat er leeft in de Losserse gemeenschap naar het politieke podium. Burgerforum zet zich in voor alle burgers in Losser en haar kerkdorpen en focust daarbij op een probleemgerichte benadering, in plaats van op een doelgroep benadering. Burgerforum heeft zich duidelijk geprofileerd in haar keuze tégen de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede.

 

 

 

  

Ze kan haar politieke profiel nog versterken door:

 

-     Te blijven redeneren vanuit de uitgangspunten, te vinden in het verkiezingsprogramma (en regelmatig dit programma tegen het politieke licht te houden).

-     Het blijven uitleggen aan media en burgers wat de mening is van Burgerforum en haar acties c.q. stemgedrag tijdens vergaderingen.

-     Gefundeerd te laten horen waar we het wel of niet eens zijn met Lossers beleid.

-     Duidelijk te maken waarom zaken wel of niet lukken en tegen welke grenzen we aanlopen.

 

 

 

 


Share our website