Publicaties

25-09-2007: Open brief voorstel Iphitos


Het voorstel MAN/Iphitos is door de raad aangenomen.

BURGERFORUM heeft tégen gestemd en wij willen u door middel van deze brief uitleggen waarom.

 

Laat duidelijk zijn….wát andere partijen ons ook in de mond mogen leggen, ook Burgerforum betreurt het dat de kwestie Iphitos gerangschikt moet worden onder één van de langst slepende kwesties in Losser. Maar ook hier maakt de voorgeschiedenis duidelijk waar de problemen liggen. Geen duidelijk beleid, beloftes die niet gestand werden gedaan, voortdurend getouwtrek en niet durven doorpakken. Wethouders die wat beloven, maar dat niet waarmaken.

Het plan MAN/Iphitos dat er nu ligt draagt echter veel te veel risico’s in zich.

Een aantal zaken zijn níet of niet voldóende hard gemaakt.

Dit betreft dan zowel de investering als de exploitatie.

En als we al spreken van een financieel avontuur, dan geldt dat in de eerste plaats voor de gemeente Losser. Alsof wij van de LAGA níets hebben geleerd gaan we vrolijk verder met investeren van gemeenschapsgeld in een zaak die éven onzeker en –ons inziens- onverantwoord is.

Wat zijn de feiten.

De gemeente Losser investeert in 1e instantie in totaal  553.800.

5 jaar exploitatiebijdrage                                                        50.000.

Totaal bijdrage gemeente                                                     603.800

In verdere fases nog te dekken ongeveer voor 100.000 euro extra (polsstokhoogspringen, verharding en aanpassing gebouw en berging) en dan komen we uit op ruim 7 ton!

In een raadsbesluit uit 2005 was voor Iphitos 405.000 euro gereserveerd met als voorwaarde een sluitende exploitatie voor 5 jaar. Het plan dat er nu ligt betekent dus 3 ton meer dan was afgesproken!

Niet meegerekend zijn de uren van ambtelijke bijstand. Hoewel dit naar de eigen gemeentelijke financiële verordening verplicht is!

Niet meegerekend zijn de kosten van de aanpassing voor een veilige oversteek van de Broekhoekweg.

Onze fractie gaat er van uit dat het geheel aan kosten de miljoen Euro zal overschrijden.

Dan komt de alles overheersende vraag. Is een dergelijk investering voor een betrekkelijk gering aantal sporters verantwoord?

Wat gebeurt er over 5 jaar als de exploitatiebijdrage wordt beëindigd ?

Wat doet de gemeente als blijkt dat de stichting MAN ook dán geen sluitende exploitatie kan overleggen?

Het wordt ons voorgeschoteld alsof het een multifunctioneel plan is waar zowel de atletiek als de ijsclub mee gediend zou zijn.

Was dit werkelijk het geval, dan zou ons dat in ieder geval milder stemmen. De realiteit is echter een heel andere. Echte koudegolven waardoor deze ijsbaan een week open zou kunnen zijn, komen in ons land zeer zeldzaam voor. Wij hebben onderzocht dat er de laatste 10 jaar maar slechts 16 dagen geschaatst had kunnen worden. (Wij hebben hiervoor de limiet die het MAN bestuur zelf heeft aangegeven gebruikt, namelijk min 6 graden gedurende 24 uren). Wij vinden dit plan dan ook geen goed alternatief voor schaatsers.

De schaatsers hebben meer profijt van een Twentse professionele vierhonderd meter baan. Waar wij als gemeente ook € 69.000,- aan bijdragen.

 

Voor ons is het onbegrijpelijk dat het college met dit voorstel komt. Temeer, daar ze niets nalaat ons er op te wijzen dat we veel meer geld dan vergelijkbare gemeenten uitgeven aan sport. Hoe is dit te rijmen.

 

Wij hebben heel nadrukkelijk getracht om de mening van de burgers van Losser te polsen. Burgerforum wil immers in de eerste plaats een forum zijn waar de burger zijn mening kenbaar kan maken.

Onze indruk is dat een groot deel van de Losserse bevolking deze investering afkeurt en ook onverantwoord vind.

De burger ziet dat er voor belangrijke zaken in Losser geen geld is.

De muziekschool zit in grote problemen. Er is geen geld voor de fietspaden Beuningen - de Lutte - Losser. Onze speeltuinen kunnen niet worden opgeknapt. De realisatie van de zo dringend gewenste Kulturhuzen komt door de hoge kosten moeizaam van de grond. Daar is allemaal geen geld voor. Ook is er een geweldig ruimtegebrek bij scholen in de gemeente Losser.

 

Wij hebben daarom een heel dringend beroep gedaan op alle raadsleden om nog eens goed te overdenken of een instemmen met dit voorstel in het belang van onze burgers en van onze gemeente is. Wij hebben gevraagd om het voorstel terug te nemen en de burgers in een referendum zich hierover te laten uitspreken, maar dat is afgewezen.

Nu in zee gaan met de plannen zonder de financiële consequenties te kunnen overzien, vonden wij onverantwoordelijk handelen met gemeenschapsgeld. Daarom hebben wij –hoezeer het ons ook spijt voor de atletiek- tégen het voorstel gestemd.

 

Fractie Burgerforum

Jos Tijdhof, Lies ter Haar, Joop Koopmans


Share our website