Publicaties

24.2.2011: Startnotitie Toekomstvisie Losser


Startnotitie Toekomstvisie Losser 2025

Inleiding

In de Programmabegroting 2011-2014 is besloten om een toekomstvisie op te stellen. In deze startnotitie staat het proces centraal. Door vaststelling van de startnotitie geeft uw raad de kaders en de budgettaire randvoorwaarden aan waarmee het college aan de slag kan.

Aanleiding

Losser is een relatief kleine zelfstandige gemeente, die steeds meer taken krijgt toebedeeld en goed moet omgaan met schaarser wordende middelen. Het is belangrijk om stil te staan bij onze toekomst en duidelijk in beeld te krijgen welke rol de gemeente in de toekomst kan en dient te vervullen. Ook is het van belang om nauwgezet de wensen van maatschappelijke organisaties en bevolking in kaart te brengen. Uitgangspunt bij het bepalen van het proces om te komen tot de toekomstvisie is daarom een nauwe betrokkenheid van burgers, instellingen en ondernemers.

Doel

Een toekomstvisie is een toetsingskader voor het gemeentelijk handelen in de toekomst. Doel van de visie is het schetsen van de grote lijnen: wat kenmerkt de gemeente Losser nu en in de toekomst. De visie moet dus een toekomstperspectief geven, met vernieuwende ideeën en kansrijke oplossingsrichtingen die richtinggevend zijn bij het maken van keuzes. Het is van belang dat de visie de Losserse gemeenschap uitdaagt en inspireert, zodat de toekomstvisie een leidraad biedt voor de gemeenschap: burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente. Al deze partijen moeten dan ook zo goed mogelijk betrokken worden bij het ontwikkelingen van de visie.

De vier pijlers voor de op te stellen toekomstvisie zijn:

-       de identiteit van onze kernen;

-       bestaand beleid, waaronder ook nadrukkelijk de dorpsvisie van de verschillende   \ 
        kernen van Losser;

-       trends en ontwikkelingen;

-       de rol van de gemeente.

Na vaststelling van de toekomstvisie is het aan het gemeentebestuur om hier – samen met de burgers en maatschappelijke partners– concrete invulling aan te geven. Dit kan gestalte krijgen door de visie de komende jaren te gebruiken als toetsingskader.

 

Uitgangspunten

Voor het opstellen van de toekomstvisie zijn de volgende uitgangspunten van belang:

*  een zelfstandige gemeente Losser;

*  de toekomstvisie is een gemeenschapsvisie;

*  het proces moet interactief zijn;

*  de identiteit van de verschillende kernen en haar bewoners;

*  de toekomstvisie richt zich op 2025;

*  tussentijdse evaluaties om de vier jaar.


Procesbeschrijving en planning

Rollen

Gemeenteraad

Uw raad is opdrachtgever. Deze rol vervult u door:

  • het vaststellen van de startnotitie;
  • het eindresultaat, de toekomstvisie van Losser, vast te stellen.

 

U kunt als toehoorder de sessies in fase één en twee bijwonen om de inhoud te volgen. Daardoor volgt u tevens het proces en kunt u uw rol als raad goed vervullen. Na afronding van de eerste fase en na afronding van de tweede fase bespreekt het college in speciale raadsbijeenkomsten samen met u de resultaten van deze sessies.

College van B&W

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en brengt de tussenresultaten en het eindresultaat, de Toekomstvisie 2025, naar de raad.

'Gezelschap van de toekomst’

Gedurende de eerste fase (vooronderzoek en branding) van het proces wordt het 'gezelschap van de Toekomst” gevormd. In dit gezelschap zitten de meest betrokken partijen: bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente. Namens de gemeente nemen vertegenwoordigers uit de interne projectgroep deel. Het 'gezelschap van de Toekomst” fungeert gedurende alle fasen als toetsingskader. Dit werkt draagvlakverhogend. De gemeente heeft in dit gezelschap de regie.

Vertegenwoordigers uit de samenleving

Op verschillende manieren hebben vertegenwoordigers uit de samenleving de mogelijkheid om mee te praten (5 wandelingen met dorpelingen, gesprekken met uitvoerende professionals, werkateliers e.d.). Ook de brandingsessie en de visiesessie zijn interactief. Per kern nemen minimaal 8 vertegenwoordigers bestaande uit inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en gemeente deel. In totaliteit nemen minimaal 40 deelnemers deel aan de brandingsessie en visiesessie (exclusief de leden van het 'gezelschap van de Toekomst” en leden van de interne projectgroep).

Procesfasen

Fase 1: Vooronderzoek en branding

Het proces start met een vooronderzoek dat resulteert in het benoemen van de belangrijkste thema’s. Ander onderdeel van het vooronderzoek is het houden van een werkatelier in alle kernen. Uit deze werkateliers ontstaat inzicht in de huidige en gewenste identiteit (brand) van elke kern. Na het vooronderzoek volgt een brandingsessie met een aantal vertegenwoordigers uit de samenleving per kern. Verschillende gemengde groepen (bewoners en professionals) bespreken vragen over het wonen en leven in de gemeenschap en over fysieke zaken in het gebied. Tijdens de brandingsessie is een tekenstudio aanwezig die de antwoorden van de deelnemers verbeeldt in tekeningen. Het resultaat van de brandingsessie is een beschrijving en verbeelding van de identiteit van elk van de vijf kernen en een brand van de totale gemeenschap Losser.

De beschrijving en verbeelding per kern bestaat uit:

  • het beschrijven en verbeelden van de huidige en de gewenste kernkwaliteiten van elk dorp;
  • het beschrijven en verbeelden van de huidige en de gewenste kernwaarden van elk dorp.

De beschrijving en verbeelding van de gemeenschap Losser bestaat uit:

  • het samenvatten van de gevonden dorpsidentiteiten in een rode draad voor de totale gemeenschap Losser;
  • het beschrijven en verbeelden van een toekomstbelofte voor Losser;
  • het beschrijven en verbeelden van de gewenste positionering van Losser naar buiten toe en wat daar voor nodig is.

Fase 2: Visiesessie

De volgende fase is de visiefase. Centraal staat een visiesessie met de vertegenwoordigers uit de samenleving. Tijdens deze sessie worden de resultaten van de brandingsessie besproken en wordt de toekomstvisie in hoofdlijnen ontwikkeld. Het gaat daarbij om het formuleren van een algemene toekomstvisie, alsook een visie op de verschillende aandachtsvelden zoals bijvoorbeeld zorg, welzijn, wonen, verkeer, werk en economie. Factoren bij het maken van de toekomstvisie zijn:

  • trends en ontwikkelingen;
  • financiële mogelijkheden;
  • rollen en bijdragen (ambities) van de verschillende partijen.

De toekomstvisie wordt verwoord en verbeeld in verschillende scenario’s voor de toekomst waarbij uiteindelijk één voorkeurscenario wordt gekozen.

Belangrijk onderwerp in het proces van de toekomstvisie is de rol van de gemeente. Op welke gebieden speelt de gemeente in de toekomst een rol, welke rol is dat dan, wat betekent dit voor de gemeentelijke organisatie en wat betekent dit voor andere maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers? In de tweede fase wordt hierop een antwoord geformuleerd. Hoe dit onderdeel in het proces wordt aangepakt hangt deels af van de uitkomsten uit fase 1. Daarom is de tweede fase op dit moment minder nauwkeurig uitgewerkt. Wellicht is het nodig om voor dit onderdeel in de tweede fase nog specifieke externe deskundigheid te betrekken. Hiermee is in het budget al rekening gehouden.

De resultaten van het totale proces worden vastgelegd in een eindrapportage bestaande uit: identiteit en brand en Toekomstvisie (op hoofdlijnen inclusief voorkeursscenario). Het is vervolgens aan het college om het voorkeursscenario uit te werken in een gebiedsprogramma met accenten per dorp. In dit programma is opgenomen: doelstelling, maatregelen/subdoelstellingen en activiteiten en projecten.

Planning

Werkzaamheden

Periode

Wie doet wat?

Resultaat

Vaststellen startnotitie

Maart 2011

29 maart 2011: raad stelt startnotitie vast

Startnotitie

Fase 1 Vooronderzoek en brandingsessie

April-juni 2011

Extern bureau verzorgt de brandingsessies.

 

De gemeente brengt bestaand beleid in beeld en onderzoekt de trends en ontwikkelingen.

 

Bespreken fase 1 in speciale raadsbijeenkomst in juni 2011 (n.i.t.p.)

De thema’s voor de brandingsessie worden geformuleerd uit het vooronderzoek.

 

Beschrijving van de vijf

identiteiten van de dorpen en beschrijving van de brand van de gemeenschap Losser

 

 

Fase 2

Visieontwikkeling

Juli-oktober 2011

Extern bureau begeleidt en verzorgt de visiesessies.

De input komt vanuit de branding en gemeente.

 

Bespreken fase 2 in speciale raadsbijeenkomst in oktober 2011 (n.i.t.p)

Tussenrapportage Toekomstvisie.

 

 

Eindrapportage

November 2011

De gemeente verzorgt de inhoudelijke uitwerking en rapportages

 

Eindrapportage waarin de resultaten van de verschillende onderdelen worden geïntegreerd: identiteiten en brand en Toekomstvisie met voorkeursscenario.

Vaststellen Toekomstvisie 2025

December-januari 2012

Januari 2012: Gemeenteraad stelt Toekomstvisie 2025 vast

 

Procescommunicatie

Het is belangrijk om goed te communiceren. Zowel met diegenen die actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de toekomstvisie als met de totale gemeenschap.

Benodigd budget

Omdat de ambtelijke organisatie van Losser niet beschikt over alle noodzakelijke expertise en er onvoldoende capaciteit is voor de begeleiding en advisering gedurende het hele proces is ondersteuning van een extern bureau noodzakelijk. De kosten voor inschakeling van een extern bureau worden geraamd op € 50.000,00 (inclusief reis- en verblijfkosten, materiaalkosten procescommunicatie, drukkosten, zaalhuur e.d.). Onze eigen medewerkers brengen zoveel mogelijk kennis en kunde in, zodat de inzet van externe expertise zo beperkt mogelijk blijft.

 

Share our website