Publicaties

24.2.2011 Profielschets burgemeester


In de raad van 15 maart a.s. wordt in bijzijn van de Commissaris der Koningin van Overijssel, Ank Bijleveld, onderstaande profielschets plus bijbehorende verodening behandeld.
 

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER GEMEENTE LOSSER 2011

 

 

Wat voor een gemeente is Losser?

De gemeente Losser is gelegen in het fraaie Twentse coulisselandschap aan de grens met Duitsland. Het is een plattelandsgemeente waar bijna 23.000 inwoners gehuisvest zijn op een oppervlakte van bijna 10.000 ha. De gemeente bestaat uit de vijf kerkdorpen: Losser, De Lutte, Overdinkel, Beuningen en Glane. De gemeente Losser kent een goed voorzieningenniveau en de sociale verbondenheid is groot. Dit komt tot uitdrukking in een bloeiend verenigingsleven. Door het prachtige buitengebied van Losser meandert het mooie riviertje De Dinkel waaraan de kerkdorpen als het ware ‘’verslingerd’’ zijn.

Tradities en cultuur spelen in Losser een belangrijke rol.

Losser is van oorsprong een agrarische gemeente. Naast de agrarische sector neemt ook de recreatieve - en toeristische sector een belangrijke plaats in.

 

De gemeenteraad van Losser bestaat uit 19 raadsleden, verdeeld over vijf fracties:

CDA                            6

VVD                            5

Burgerforum               4

PvdA                           2

SDGL                          2

 

Het college bestaat naast de burgemeester uit één wethouder van het CDA en één wethouder van de VVD. Er zijn twee raadscommissies: een commissie Bestuur en Samenleving en een commissie Ruimte. Er is een presidium, bestaande uit de fractievoorzitters.

 

De bestuurscultuur in Losser kenmerkt zich, na een bestuurlijk turbulente periode, door vertrouwen en samenspel. De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie hebben een open houding naar elkaar en werken samen aan een sterke, stabiele en zelfstandige gemeente.

 

De gemeenteraad heeft besloten om de zelfstandigheid van de gemeente te borgen door de samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, zoals met de gemeente Enschede voor bedrijfsvoeringstaken. Daarnaast maakt de gemeente deel uit van de Regio Twente (WGR+ regio). Met de 'Deutsche Nachbarn” worden goede contacten onderhouden. Net als natuurlijk met de provincie.

 

Losser is een gemeente met ambitie. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven wordt een nieuwe toekomstvisie opgesteld. Dit jaar en komende jaren staan  verschillende projecten op stapel: een kulturhus in De Lutte en in Overdinkel, woningbouw in


Losser, een nieuwe basisschool in De Lutte, een nieuw hart voor Overdinkel en een multifunctionele sportaccommodatie in Losser.

 

Wat voor een burgemeester zoekt Losser?

Van de burgemeester wordt verwacht dat hij of zij op een ambitieuze en charismatische manier inhoud gaat geven aan het burgemeesterschap. De burgemeester is merkbaar aanwezig in de samenleving. Hij of zij toont sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en is toegankelijk voor de inwoners.

Daarvoor dient hij of zij in ieder geval in ruime mate de basiseigenschappen voor het burgemeestersambt te bezitten:

 

 • Bindend vermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Signaalgevoeligheid
 • Integriteit
 • Identificatie
 • Stressbestendigheid.

  In de selectieprocedure zullen de kandidaten aan deze zes genoemde basiscondities worden getoetst. Bijzondere aandacht wordt daarbij gegeven aan het aspect bindend vermogen. De burgemeester brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en beschikt over een gezonde dosis humor.

  De burgemeester heeft een academisch werk- en denkniveau.

  Kennis van de Duitse taal is een pre, gezien de ligging van Losser en haar contacten met de Duitse buurgemeenten.

   

  Met welke bestuursstijl?

  Losser wil graag een burgemeester met de bestuursstijl van een verbinder, die mensen laat samenwerken en dat als een toegankelijk en betrokken bruggenbouwer doet. De burgemeester geeft als verbinder sturing aan de toekomst van een zelfstandig Losser en onderhoudt daarbij goede contacten met regiogemeenten, provincie en Duitse buurgemeenten. Dat de burgemeester als basishouding een verbinder moet zijn staat voorop, maar daarnaast worden eigenschappen als aanjager en netwerker daaraan nadrukkelijk gekoppeld. Dit om mensen te inspireren en te motiveren.

   

  En met welke vaardigheden?

  Om het hierboven geschetste profiel op een goede manier te kunnen vervullen, worden van de burgemeester met name de volgende vaardigheden gevraagd:

  • Inlevingsvermogen: trefwoorden zijn: belangstelling, luisteren, onderkennen en respecteren van gevoelens van anderen;
  • Communicatief: trefwoorden zijn: boodschap in begrijpelijke taal duidelijk maken, met passende communicatiemiddelen;
  • Daadkracht: trefwoorden zijn: kansen signaleren, ideeën aandragen en actief handelen;
  • Besluitvaardigheid: trefwoorden zijn: beslissingen nemen, acties ondernemen en het uitspreken van meningen;
  • Doelgerichtheid: trefwoorden zijn: doelen en prioriteiten stellen alsmede benodigde acties.

    

   Welke taken gaat de burgemeester in Losser vervullen?

   De burgemeester is, behalve voorzitter van de raad en van het presidium en zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke bevoegdheden, voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. Binnen het college heeft de burgemeester nu de volgende portefeuille:

   • Bestuurszaken
   • Openbare orde en veiligheid
   • Brandweer
   • Intergemeentelijke samenwerking
   • Communicatie
   • Personeel en organisatie
   • Internationale betrekkingen
   • Deze portefeuille kan afhankelijk van specifieke deskundigheden en wensen aangepast worden.

     

    Met welke ambtelijke organisatie krijgt de burgemeester te maken?

    De ambtelijke organisatie presteert binnen de mogelijkheden van een kleine gemeente goed. Om dit niveau minimaal te kunnen handhaven, waar nodig verder te verbeteren en ook nieuwe (rijks)taken te kunnen uitvoeren, worden er nadrukkelijk intensieve samenwerkingsverbanden gezocht met andere gemeenten. Zo worden de bedrijfsvoeringstaken door de gemeente Enschede uitgevoerd. Door deze samenwerkingsverbanden neemt de kwetsbaarheid af en blijft de dienstverlening aan de burger op niveau tegen lagere maatschappelijke kosten. De ambtelijke organisatie van Losser is kortom volop in beweging.

     

    En tenslotte

    Het is van groot belang dat de burgemeester zo spoedig mogelijk in Losser komt wonen.

    De gemeente kan behulpzaam zijn bij het vinden van passende huisvesting.

     

    De raad zal jaarlijks een evaluatiegesprek houden met de burgemeester.

     

    Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

     

    Bij de selectie is de kwaliteit van de persoon doorslaggevend.

     

     
     
    hieronder de verordening:

     

    De raad van de gemeente Losser

     

    gelezen het voorstel van het presidium van 22 februari 2011;

     

    gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 82 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2005, kenmerk 2005-278431;

     

    Besluit:

     

     

    Vast te stellen

     

    Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Losser 2011

     

    Artikel 1   Begripsbepalingen

    In deze verordening wordt verstaan onder:

    a.         de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

    b.         de commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel;

    c.         de burgemeester: de burgemeester van Losser;

    d.         de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met

    de  voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de vacature burgemeester.

     

    Artikel 2   Taak en bevoegdheden van de commissie

    1.      De commissie heeft tot taak een door de commissaris aan te reiken selectie van kandidaten voor de vervulling van de vacature burgemeester van Losser en eventuele andere kandidaten voor deze vacature die zich bij haar melden, te beoordelen. De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad en de commissaris. Het verslag aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling van twee personen. De commissie geeft tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten op haar conceptaanbeveling aan.

    2.      Indien de commissie ook andere kandidaten, die niet behoren tot de selectie van de commissaris, wil beoordelen, stelt zij de commissaris hiervan onverwijld in kennis.

    3.      Indien de commissie besluit een door de commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, stelt zij de commissaris en de kandidaat hiervan onverwijld in kennis.

    4.      De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

    5.      De commissie brengt haar in lid 1 bedoelde bevindingen uit op basis van de namen en eventuele verdere gegevens die de commissaris haar verstrekt en op


    basis van mondelinge en schriftelijke informatie die de door haar ontvangen kandidaten haar geven, zulks na weging van een en ander.

    6.      De commissie kan de commissaris vragen in de gelegenheid te worden gesteld de op schrift gestelde bevindingen mondeling toe te lichten.

    7.      Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 4 november 2005, kenmerk 2005-278431, in acht.

     

    Artikel 3   Samenstelling commissie

    1.         De commissie bestaat uit de voorzitters van de vijf raadsfracties.

    2.         De 1e plaatsvervangend voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie.

    3.         De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

    4.         Eén wethouder, als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd tijdens de gesprekken met de kandidaten. De wethouder is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

     

    Artikel 4   Ambtelijke ondersteuning

    1.         De griffier is secretaris van de commissie. Hij geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie. Hij is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

    2.         De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

     

    Artikel 5   Vergaderingen

    1.      De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

    2.      De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

    3.      De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

    4.      De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

     

    Artikel 6   Geheimhouding

    1.      De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

    2.      De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

    3.      De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 1.

    4.      De commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

    5.      De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie en na het vervallen van deze verordening van kracht.

    6.      Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter, de adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie.

     

    Artikel 7   Verslag

    1.      De bevindingen, bedoeld in artikel 2, worden vastgesteld bij meerder­heid van de uitgebrachte stemmen.

    2.      Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag vermeld.

    3.      Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de gemeenteraad en de commis­saris gebracht.

     

    Artikel 8   Gesprekken met de kandidaten

    1.      De secretaris nodigt, in overleg met de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

    2.      De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

     

    Artikel 9   Ontbinding  commissie

    De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad is bekend gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

     

    Artikel 10   Archivering van stukken

    1.      De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

    2.      Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

    3.      Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepas­sing van artikel 15, lid 1 sub a. en c., van de Archiefwet 1995 gestel­de beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

    4.      Originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de commissa­ris of van kandidaten worden onmiddellijk aan dezen terug­ge­zonden, met inachtneming van het bepaalde in XI.6 van de circulaire van de minister.

    5.      Alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

     

    Artikel 11   Contactpersoon

    1.      De voorzitter van de commissie treedt op als contact persoon naar buiten.

    2.      Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van ontbinding van de commissie.

    3.      Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

    4.      Het gebruik van e-mail is niet toegestaan, tenzij het louter procedurele aangelegenheden betreft.

     

    Artikel 12   Onvoorziene aangelegenheden

    In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister d.d. 4 november 2005 niet voorziet, beslist de commissie.

     

     

     

     

    Artikel 13  Inwerkingtreding en vervaldatum

    Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

     

    Artikel 14  Citeertitel

    De verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Losser 2011.

     

     

     

    Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 maart 2011.

     

     

    De griffier,                                                       De voorzitter,

     

     

     

    B.H. Pikula Msc PFM                                     Drs. J.D. Westendorp

     

     


Share our website