22.10.2010: Techn.financiële vragen over de begroting

VRAGEN BURGERFORUM T.A.V. DE BEGROTING 2011

 

1)      Welke bedragen op de personeelskosten van de mei 2009 bezuinigingsronde zijn inmiddels concreet gerealiseerd. Graag een overzicht van de tot nu toe bespaarde.

2)      Pag. 10. De kosten voor vervangingsinvesteringen zijn in 2014 hoger voornamelijk door de toevoeging van nieuwe kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen in 2014 t.o.v. het begrotingjaar 2013. Ik weet dat het is uitgelegd, maar heb ik het goed begrepen dat de volgende ronde investeringen pas in 2013 plaatsvindt en de kapitaallasten van die investeringen hun weerslag hebben in 2014?

3)      Op niveau brengen van onderhoud wegen en gebouwen: Wat wordt bedoeld met de zin: “Voorts wordt voorgesteld om aan het bedrag voor de reserves het maximum van 1 keer de jaarschijf te verbinden en deze werkwijze te laten ingaan met ingang van 2010”? En om welk bedrag gaat het dan exact?

4)      Pag. 12 – prijsverhoging van 10% voor buitensporttarieven en 5% voor binnensporttarieven.

Waarop gebaseerd en wat zijn de tarieven nu?

5)      Pag. 18: Waarom daalt het cijfer van de structurele baten zo sterk na 2012?

6)      pag 19 - alg reserve ter dekking van bezuiniging: is neerwaarts bijgesteld met 67.000 euro.  Waarin is dat ook al weer bijgesteld met dit bedrag?

7)      Wat zijn nu de exacte bedragen die voor de muziekschool begroot staan voor de komende jaren?

8)      Wegen pag. 65 – “Dit resulteert in 2011 in een éénmalige onderhoudsinspanning van ca. 2  miljoen euro”. Is dit ook daadwerkelijk  begroot of is dat de begrootte achterstand?

9)      Worden die MOP’s in eigen  huis opgesteld of gebeurt dit door externen en wat zijn de kosten?

10)   Het onderhoud gebouwen zou eigenlijk 1 miljoen structureel moeten zijn, maar er is maar 400.000 beschikbaar; dat betekent een gat van 6 ton per jaar?  Er staat “In de opmaak van deze meerjarenbegroting is voorgesteld om het budget van gebouwen m.i.v. 2011 structureel op te hogen met 6 ton. Er staat nu dus 1 miljoen voor onderhoud gebouwen op de begroting?

Wat is er nu precies in totaal structureel begroot voor de wegen en wat voor het onderhoud van de gebouwen?

Ook het onderhoud van de LAGA parels loopt achter. Jaarlijks zou daar ca. 80.000 voor begroot moeten worden. Is dit nu wel of niet begroot de komende jaren?

Ik heb al wat cijfers gekregen, maar graag een overzichtje van wat nu voor 2011 in totaal begroot staat voor onderhoud wegen, gebouwen en LAGA parels.

11)    Van 38 gebouwen is de gemeente eigenaar van de ondergrond, van welke?

12)   pag 71 waarom zijn de bedragen voor aflossing en renterisico in 2013 bijna dubbel zo hoog?

13)   pag 72 - om hoeveel oninbare vorderingen gaat het jaarlijks en om welke bedragen?

14)   Pag. 74- Er is nauwelijks vraag naar bouwkavels” zegt u. Hoeveel kavels zijn nu verkocht? En  hoe zit het met de vraag naar woningen op de Saller bij derden?

15)   Pag. 77 – Kulturhus Losser – als het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, hoe dan verder? Worden de budgetten dan opnieuw vastgesteld en in de meerjarenbegroting verwerkt?

16)   Plantsoenen en Openbaar groen               rond de miljoen ? Dat is een hoog bedrag, is  dat inclusief inhuur Top Craft?

17)   Ruimtelijke Ordening                     baten 2011 en 2012   resp. 6.9 en 9.3 miljoen!

Zijn dat de grondverkopen Saller? Is dat alleen de particuliere verkoop of ook die aan de projectontwikkelaar en hoe is dat dan verdeeld?  

18)   Wegbeheer        - rond de 1.7 miljoen. Wat valt daar bijvoorbeeld onder?

19)   Overige afvalverwijdering? Wat moeten we ons hierbij voorstellen?

Milieu algemeen… idem dito

20)   De lasten zwembad Brilmansdennen laten een daling zien van rond de 40.000 euro, waar moeten die besparingen uit bestaan ?  De inkomsten lopen terug de komende jaren, waaraan ligt dat?

21)   Produkt 62025 is maatschappelijke dienstverlening voor ruim 3 ton

Produkt 62225 is ook maatschappelijke dienstverlening (zorg en volksgezondheid) voor 2.9 miljoen. Wat is het verschil tussen deze 2 posten en hoe zijn deze posten opgebouwd? Zit daarin ook de WMO?

Hoe is de verdeling van dit produkt?

22)   Krijgt de stichting Palet vluchtelingenwerk ook geld van Losser en hoeveel is dat?

23)   Brandweer: hier wordt de komende jaren  ca 70.000 op bezuinigd, waaruit bestaat die bezuiniging?

24)   Zit er ergens een meevaller, dus een post die de komende jaren structureel  minder gaat kosten dan voorheen en welke? Wat zit nog in de post onvoorzien? 

 

 

Lies ter Haar

 

Share our website