Publicaties

20.3.13: Raad woonvisie


Betoog BURGERFORUM Woonvisie (Lies ter Haar)

We kunnen ons in grote lijnen vinden in de woonvisie en bijbehorende stukken.

Een paar kanttekeningen willen we echter nog maken.

Wij blijven pleiten voor een ander huurtoewijzingssysteem dan het lotingsysteem.

De wethouder heeft toegezegd dit mee te nemen in de besprekingen met Domijn. Zelf hebben we ook regelmatig contact met Domijn gehad en weten dat ze zullen willen vasthouden aan dit lotingsysteem. Zaak om hier toch dwingende afspraken over te maken, omdat onze eigen inwoners nauwelijks meer kans hebben om in de eigen gemeente een huurwoning te krijgen.

Daar komt bij dat Domijn (zoals bijna alle woningcorporaties in den lande / ook gedwongen door Europese regelgeving) veel woningen in de verkoop brengt en bij sloop minder woningen herbouwt. Het is de bedoeling dat er slechts 85% van het huidige bestand overblijft. (In de Julianastraat-Tjibbe Knolstraat worden 11woningen gesloopt en er 7 voor in de plaats gezet. In de Julianastraat worden er 16 woningen gesloopt en er komen er 14 voor in de plaats.)

Daarmee wordt de druk op huurwoningen nog groter. En de huurwoningen die er nog zijn worden steeds maar duurder en voor de jeugd, maar ook voor anderen, zo langzamerhand onbetaalbaar. Het nieuws over de huurachterstanden de laatste tijd onderstreept dit maar eens weer.

Als we dus willen dat onze jeugd in onze gemeente blijft wonen, dan zullen we er voor moeten zorgen dat er voldoende goedkope huur- en koopwoningen zijn. Bij koop kan dat door huurkoop, erfpacht, sociale koop of maatschappelijk gebonden eigendom.

En de opmerking dat we te veel goedkope huizen hebben, klopt volgens ons dus ook niet, want juist de duurdere huizen van 2 ton en meer raakt men niet meer kwijt.

In de ogen van Burgerforum is het zaak de grondprijzen drastisch te verlagen. Het is de enige manier om de bouw vlot te trekken en überhaupt nog kavels te verkopen. Daarbij denken we ook aan het Luttermolenveld.

Verder wel oppassen dat we niet gaan bouwen voor leegstand! Dat geldt zowel voor woningbouw als voor bedrijfspanden/winkels.

We kunnen instemmen, maar wel met deze aantekening:

*Grondprijzen moeten in onze ogen drastisch omlaag

*Aandacht voor starters        -> betaalbare huur- en koopwoningen

*Ander huurtoewijzingsbeleid dan het lotingsysteem

 


Share our website