Publicaties

20.10.10: Betogen APV - visie industrieterreinen - GBT


RAAD OKTOBER 2010 burgerforum

Vaststellen agenda

Het advies van de OR ten aanzien van de toetreding gemeentelijk belasting kantoor Twente is nog niet binnen.

Wij willen dan ook voorstellen om het agendapunt door te schuiven naar de volgende vergadering als het advies van de OR binnen is.

 

Bedrijventerreinenvisie

Met het vaststellen van de bedrijvenvisie voldoen we aan de eisen van de provincie. Daarmee hebben we echter nog geen bedrijventerrein en het zou toch mogelijk moeten zijn in onze grote gemeente een geschikte plek te vinden. We moeten niet willen dat werkgevers gedwongen worden uit Losser weg te trekken en wij daarmee werkgelegenheid verloren laten gaan.

 

Burgerforum vindt echter verdere versnippering van industrieterreinen ongewenst. Eerder opperden wij al als mogelijke locatie het gebied dat grenst aan het industrieterrein bij Gildehaus, maar waarvan de wethouder aangaf dat de provincie hier niet akkoord mee zal gaan. Toen wij overigens de vergelijkende prijzen voor industrieterrein van Losser en Gildehaus en Gronau onder ogen kregen, werd ook meteen duidelijk dat het geen zin heeft in de nabijheid van een Duits industriegebied een plek in te richten, omdat de prijzen per m2 daar veel en veel lager zijn. Vraagt Losser voor haar industrieterrein € 100,-- euro per m2, Gildehaus vraagt slechts 15,90 euro incl. ontsluitingskosten en Gronau 25,-- euro.

 

Wij zien nog wel mogelijkheden om de Zoeker Esch uit te breiden en daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het gebied achter de Multimate.

Wat uitbreiding aan de Elferinksweg in Overdinkel betreft, denken wij dat de ontsluiting daar een probleem zal zijn.


Wij willen de wethouder verder vragen om in te gaan op ons voorstel in de commissievergadering om het industrieterrein  bij de Dorpstraat 48 in de kern van de Lutte, beter bekend als de Möl en een doorn in het oog van alle Lutternaren, te verplaatsen naar de Lossersestraat / Visscherij in het verlengde van het huidige industrieterrein Zuid langs de autobaan.
Op die locatie zouden dan ook vrachtwagens een parkeerplek kunnen vinden. En daarmee zou ook het probleem van het parkeren aan de Ambachtstraat op het huidige industrieterrein de Lutte Zuid opgelost zijn.  Deze verplaatsing van het industrieterrein en sloop van de gebouwen zou een verbetering zijn van het aanzicht bij binnenkomen van de Lutte Oost. De vrijkomende grond aan de Dorpsstraat zou dan gebruikt kunnen worden voor een betere aansluiting van de dorpskern de Lutte met het Luttermolenveld.

En.... dit alles past heel mooi in de dorpsvisie De Lutte.


Naast de raadsbrede motie, komen we dan ook met een motie die gesteund wordt door VVD, CDA en PvdA en die luidt als volgt.

 

(02.09.2008 eenzelfde motie!, maar die is toen verworpen)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 19 oktober 2010

 

Onderwerp: Visie bedrijventerreinen

Agendapunt 7

Verplaatsing industriegebied Dorpstraat Losser naar de Lossersestraat / Visscherij

De Raad

 

Overwegende dat:

  • Er door de hr. Oosterbroek in de ronde tafel van 12 augustus 2008 een plan is toegelicht met betrekking tot verplaatsing van industrieterrein van Dorpsstraat 48 De Lutte naar Lossersestraat/Visscherij
  • De verplaatsing van het industrieterrein en sloop van de gebouwen aan de Dorpstraat een verbetering zouden zijn van het aanzicht bij binnenkomen van de Lutte Oost.
  • De vrijkomende grond aan de Dorpsstraat gebruikt zou kunnen worden voor een betere aansluiting van de dorpskern de Lutte met het Luttermolenveld.
     
  • Dit past in de opgestelde dorpsvisie de Lutte
     

 

Verzoekt het college

 

  • Op korte termijn de haalbaarheid van de verplaatsing van het industrieterrein van de Dorpstraat naar de Lossersestraat/ Visscherij te onderzoeken.
  • Voor 1 januari 2011 de resultaten van dit onderzoek aan de raad voor te leggen

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum       Lies ter Haar       fractievoorzitter

---------------------------------------------------------------------------------

 

Toetreding Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

We willen toch nog een keer vragen hoe hard de cijfers zijn. Het gaat om een  “all in” arrangement”, gebaseerd op de af te sluiten dienstverlenings- overeenkomst. Is deze overeenkomst juridisch zorgvuldig nageplozen, zodat we daar geen buil aan kunnen vallen en het voordeel later toch aanzienlijk minder blijkt te zijn. En hoe het zit met het gereduceerde tarief voor plattelandsgemeenten, is dat al bekend?

Een andere opmerking die we willen plaatsen is dat we nu opnieuw een gemeenschappelijke regeling aan gaan, waar we heel lastig weer uit kunnen treden zonder enorme kosten.

 

En, in onze ogen heel belangrijk, het advies van de OR is nog niet binnen.  Wij vinden dat dit agendapunt pas behandeld kan worden, nadat de OR van haar adviesrecht gebruik heeft gemaakt en wij hiervan ook kennis hebben kunnen nemen.

 

APV

Deze nieuwe APV betekent minder regels en minder vergunningen en in die zin is het een verbetering.

Er wordt heel veel in vastgelegd wat niet mag, maar we kunnen nog zó veel op papier zetten, het is en blijft een kwestie van handhaving.

Denk aan de overlast hondenpoep, het afsteken van  (vaak professioneel vuurwerk) in de weekends, hinderlijk overhangende beplanting, drugshandel op straat….Het zijn zo maar een paar voorbeelden.

Alles valt of staat bij handhaving. Als er niet op toegezien wordt en ingegrepen wordt kunnen we nóg zo veel afspreken, maar dan heeft het weinig zin.

De overlast van hondenpoep is hiervan het beste voorbeeld. Op sommige plekken zie je door de drollen het pad niet meer.

We blijven het jammer vinden dat Losser geen gebruik wil gaan maken van de mogelijkheid van de bestuurlijke strafbeschikking voor dit soort overlast en kleine overtredingen, zoals andere gemeentes dat wel doen. Dat zou mooi samen met onze buurgemeenten kunnen. De inning en administratieve afwikkeling kan in Leeuwarden plaatsvinden (net zoals bij de bekeuringen) en daarmee hebben we in onze ogen een mogelijkheid om het én betaalbaar én uitvoerbaar te houden.

 

Op een aantal punten willen we nog kort in gaan.

 

Carbid schieten hoort bij onze traditie. Oudejaarsdag zonder dit geknal is als oudejaarsdag zonder oliebollen. Wij vinden dat er wel heel veel drempels opgeworpen worden om überhaupt nog met de bus op pad te kunnen gaan.

Wij hebben hier in de commissie al op gewezen, waarop u aangaf dat dit in samenwerking met de NOT gemeenten zo afgesproken is, maar dat het juist in de APV opgenomen is om het carbid schieten toch nog mogelijk te maken.

Wij blijven van mening dat de voorwaarden waar aan voldaan moet worden, zoals de melding, de hesjes, dat er iemand van 21 jaar bij aanwezig moet zijn etc. etc. veel te ver gaan, maar hebben goed onthouden dat u zei dat het wel degelijk mogelijk blijft om deze traditie zonder veel problemen voort te zetten.

 

Een andere opmerking betreft dat er nu een vergunning aangevraagd moet worden voor Schuttersfeesten in plaats van een melding. Burgerforum heeft er in de commissie op gewezen dat dit voor kleine schuttersfeesten zoals Glane die bijvoorbeeld kent, maar die voor de sociale samenhang van een dergelijk kleine gemeenschap wél heel erg belangrijk zijn, haast onmogelijk wordt om aan dezelfde eisen te moeten voldoen als grootschalige feesten, vooral wat de kosten betreft. U gaf aan dat hier maatwerk voor zou komen, wij willen dit nog graag een keer bevestigd hebben en ook graag van u horen om welke bedragen het dan zou gaan.

 

Verder is gebleken dat de horeca toch problemen heeft met de zogeheten 12 dagen regeling, die in de nieuwe APV naar 6 keer is teruggebracht en waarbij ook de sluitingstijd is vervroegd naar 12.00 uur.

We hebben begrepen dat dit niet is overlegd met deze ondernemers. Omdat de horeca in deze tijd al met moeite het hoofd boven water kan houden, willen we samen met de fracties VVD, CDA, PvdA een amendement indienen, waardoor de regeling toch weer ruimer wordt.

 

Wat de opmerkingen van de groep `verontruste bewoners Markedal` betreft, denken we dat we de overlast zeker niet moeten onderschatten. En op het moment dat besloten is de visvijver te dempen hebben we dit probleem wél op hún bordje gelegd. We begrijpen dan ook nog steeds niet wie besloten heeft de vijver dicht te storten en waaróm, want anders had hier nog jaren gevist kunnen worden. Nu hebben we én geen visvijver meer én schaatsen is ook niet meer mogelijk. Of bent u misschien van plan de oude situatie te herstellen nu Iphitos naar Brilmansdennen gaat?

 

Tot zover onze eerste termijn.


Share our website