Publicaties

2.7.2013: Raad - kerntaken, kadernota en toekomstvisdie


Raad 2 juli                  Burgerforum

Extra formatieplaatsen (Lies)

Erg veel woorden hoeven we hierover niet meer vuil te maken. Burgerforum zal hier niet mee instemmen. Dit omdat die ruim 120.000 euro uit de algemene reserve moet komen die op ruim 3 ton in het rood staat. Dan is de keus gemakkelijk, als raadslid kán en mág je niet instemmen met een dergelijk voorstel.

Dit college zal een andere oplossing moeten zoeken voor haar probleem of andere keuzes maken.

Overigens blijven we het heel merkwaardig vinden dat u formatie voor handhaving Luttermolenveld vraagt. De gerechtelijke uitspraken en het advies van de hoorcommissie op het bezwaarschrift zijn klip en klaar, waarom zo eigenwijs en dat niet volgen? Voor ons onbegrijpelijk.

 

De toekomstvisie, is -waar we in het begin voor waarschuwden- toch een wensenlijstje, meer een droom geworden, dan een realistisch toekomstbeeld met daaraan een uitwerkingsplan gekoppeld.

Daarmee dreigt het bij voorbaat al in de la terecht te komen,  bij al die andere stippen aan de horizon.

In de visie staat een beeld beschreven dat we bij dit zelfde agendapunt bij kerntakendiscussie en kadernota al weer aan het afbreken zijn. Leefbaarheid wordt aangetast en in voorzieningen wordt gesneden. Tegelijkertijd wordt in de toekomstvisie gesproken over een 'Losser D(R)OME, een multifunctionele sporthal! Een product van een denktank, een werkgroepje –zonder status is ons verteld-  waar wethouder Hassink bij zat. Het zou prachtig zijn als die Droom uitkwam, maar laten we nu eerst maar eens proberen de bestaande voorzieningen overeind houden.

Positief is dat de eerdere toekomstvisies van Beuningen, De Lutte, Overdinkel en Glane ook aan deze toekomstvisie gekoppeld zijn. Meer praktisch uitgewerkt en gedragen door de inwoners. Zo kan het dus ook.

Blijven we nu weer lekker dromen, zoals bij eerdere visie. Als voorbeeld noem ik de visie van 2002 die in de volksmond 'De tuin van Losser” werd genoemd en waarin ook het horecaplein al stond. We laten deze hier achter, misschien is het nog te gebruiken.

DeKerntakendiscussie (Lies)

Voorzitter, Burgerforum heeft geprobeerd op basis van de kerntakendiscussie en bijlagen in een aantal sessies (zowel in ons intern overleg, als in de fractie, als in samenwerking met de achterban) tot een verantwoord resultaat te komen, maar moesten al snel constateren dat de basis niet deugt.

Van de kerntakendiscussie die er nu ligt waren bijvoorbeeld 16 kaartjes in 20 minuten al bepalend voor het eindresultaat van een van de belangrijkste onderdelen nl. 'zorg en welzijn” Direct al bij de verdeling en beschrijving loop je op tegen onduidelijkheden en verschillende interpretaties en bovendien bleken de bedragen niet te kloppen. We hadden de discussie al veel eerder moeten voeren, met deugdelijke onderbouwing en ambtelijke ondersteuning om nu tot een deugdelijk resultaat te kunnen komen. Maar dat is na de discussie in juni 2012 over de kadernota van 2013 -waarna we nog duidelijkheid over de PM posten zoude krijgen- doodgebloed.

In onze ogen deugt de huidige opzet niet en kan en  mag het geen basis zijn om dergelijk ingrijpende beslissingen te nemen. 

We willen graag samenwerken, maar de discussie dáár voeren, waar hij thuis hoort (zoals ook aangegeven door de gespreksleider van bureau KplusV)  …in de raad. En na over en weer argumenten uitgewisseld te hebben (in de openbaarheid) kunnen we kijken waar we elkaar kunnen vinden in een amendement.

Voorzitter wij zullen als fractie van Burgerforum vanavond kaders en richtingen aangeven, dat is ónzeverantwoordelijk en die zullen we ook nemen, maar het is vervolgens aan het college deze uit te werken, dat is hún verantwoordelijkheid.

 

Deel 2 (Jos)

Ook nu werd weer heel duidelijk waar het aan ontbreekt en waar wij in 2009 al voor gepleit hebben. Een grondige doorlichting van de begroting. In 2009 vroeg Burgerforum al om zo’n gratis begrotingsscan door het Ministerie. Men vond het niet nodig. We zitten met een begroting van 45 miljoen, waarbij er dus nauwelijks meer vrije ruimte is. Maar ook wettelijke taken kunnen vaak op verschillende niveaus uitgevoerd worden. Ook dat had bij de kerntakendiscussie betrokken moeten worden, want ook hierin kunnen mogelijkheden tot besparing zitten.

Daarnaast geven we het college vanavond de volgende kaders en richtingen mee om te bezuinigen.

-      Uitgangspunt moet zijn: basisvoorzieningen als zwembad, muziekonderwijs en bibliotheekwerk in stand houden. Wat gebeurt er als de fusie en verhuizing van de 3 fusie instellingen naar het Kulturhus niet door zou gaan zoals afgesproken (zie eerdere motie!). Wat gaan we dán doen? (geld herverdelen?). Burgerforum wil in ieder geval het voortbestaan van de muziekschool veilig stellen tot en met de overgang naar Kulturhus een feit is. Hoe denken de andere fracties hierover? (zie aparte bijlage voor alternatief!)

-      De voorzieningen die een rol gaan spelen in de transities jeugdzorg, AWBZ, participatiewet + WMO, bij de bezuinigingen ontzien. (Kind niet met badwater weggooien).

-      Iedereen die subsidie ontvangt achteraf verantwoording laten afleggen over de besteding en eisen dat ze iets terugdoen voor de maatschappij.

-      Stimuleren dat maatschappelijke organisaties meer gaan samenwerken (denk aan de gewenste wijkgerichte samenwerking in de zorg).

-      Waken voor leefbaarheid in de kernen. Géén bezuinigingen op wijk- en dorpsvoorzieningen, vervanging speelvoorzieningen en straatmeubilair.

-      Géén marktconforme huren. Wel kijken of ondernemers hier een rol kunnen en willen spelen.

-      Zorg blijven houden voor de meest kwetsbaren. Een vangnet is nodig voor diegenen die tussen wal en schip vallen.. Door stapeling van effecten niet bezuinigen op de bijstand.

-      Het vragen van een eigen bijdrage, waar mogelijk inkomensafhankelijk,bij bepaalde voorzieningen vinden we goed te verdedigen. Van die op eigen vervoer kunnen we de mogelijke gevolgen niet goed inschatten.

-      Slimme bezuinigingen op de openbare ruimte doorvoeren. Beplanting die minder onderhoud vergt. Uitgangspunt sober maar netjes (kwestie van onderhoud).

-      Onderhoud wegen goed plannen. Zoveel mogelijk koppelen aan groot onderhoud, maar veiligheid goed in de gaten houden. Risico! We hebben al miljoenen aan achterstallig onderhoud.

-      Hand in eigen boezem steken en goede voorbeeld geven en ook bijdrage in de bezuiniging vragen van raad en college. Dat kan door op de vergoeding en het opleidingsbudget in te leveren. Raadsuitstapjes en excursies tot een minimum beperken. Idem dito catering (drankjes na afloop vergadering ook zelf betalen). Overigens ook niet steeds dezelfde ondernemers hier van laten profiteren, maar wisselen.

-      Bezuinigen op gemeentesecretaris (minder uren).

-      Kritisch kijken of het wel nodig is dat alle ambtenaren altijd bij de vergaderingen aanwezig zijn, ofwel dit moet geen extra geld kosten. (Vragen mogen ook achteraf schriftelijk beantwoord worden)     

-      Extra bezuiniging op ondernemerscontacten, want dat blijken alleen ambtenarenuren te zijn, waarvan absoluut niet duidelijk is waaraan dit besteed wordt. Omzetten naar één loketgedachte voor ondernemers waarbij ze begeleidt worden door procedures en vergunningen. Versimpeling regels.

-      Bezuinigen op externe bureaus; denk aan de toekomstvisie, kerntaken-discussie, welzijnsnota…dat geld had beter anders besteed kunnen worden.

-      Coördinatie maatschappelijke stages kan door de scholen gebeuren.

-      Strepen in afdeling voorlichting en communicatie

-      Twente FM verzorgt geen TV beelden en voldoet daarmee niet aan voorwaarden. Daarom snijden in toegekende budget.

Afrondend:

De gemeente Losser zit in zeer zwaar weer. De algemene reserve staat op ruim 3 ton in het rood. Er moet grofweg zo’n 2,1 miljoen bezuinigd worden om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, bovenop de al afgesproken bezuinigingen vanaf 2014 en verder. En…. Daar zou dan nog een keer 1,5 miljoen bovenop komen. Dat maakt dat er totaal geen vrij beschikbare ruimte meer over is. Dan hebben we simpelweg niets meer te kiezen.

En nu gooit de overheid ook nog taken over de schutting van de gemeente en zegt 'red je er mee”. Moeten we dan altijd het braafste jongetje van de klas zijn? Wanneer zetten we eens een streep en spelen we de bal terug? Want er is een rode lijn die je niet over moet gaan, want dan wordt bezuinigen vernietigen!

 

AMENDEMENT

Amendement                          BURGERFORUM

 

Agendapunt:

 

Onderwerp:  kerntakendiscussie

 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2013

 

 

De volgende wijzigingen aan te brengen in het (moet het zijn voorstel of besluit??)

 

Punt 1

bij Domein Zorg en Welzijn

2e aandachtstreepje: 'Een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van burgers en dat andere partijen meer voor hun rekening nemen” aan te vullen met -> indien mogelijk

 

bij Domein Werk en inkomen

1ste aandachtstreepje: 'Een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van burgers en het zoeken van oplossingen binnen het eigen netwerk” aan te vullen met -> indien mogelijk

 

Bij Domein Ruimtelijke ontwikkeling

1ste aandachtstreepje: 'Het kan allemaal wel wat minder” wijzigen in -> het kan allemaal wel wat soberder, maar moet wel netjes blijven ogen

 

Bij Domein Bestuur en Dienstverlening

1ste aandachtstreepje aan te vullen met  -> maar raad en college moeten ook het goede voorbeeld geven door zelf op de vergoeding en/of het opleidingsbudget in te leveren.

 

Punt 2

Te wijzigen in: 'Het rapport 'Kerntakendiscussie: Keuzes in bouwstenen” voor kennisgeving aan te nemen en de door de raad in de vergadering van 2 juli 2013 aangedragen kaders en richtingen te betrekken bij het opstellen van de programmabegroting. De bijdrage van Burgerforum is toegevoegd bij dit amendement als bijlage 1/1

                                  

Motie fusie bibliotheek, Cluster en muziekschool

 

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2013

 

De Raad, constaterende dat

 

  • De fusie tussen bibliotheek, stichting Cluster en muziekschool volgende maand een feit zou moeten zijn
  • Nog niet bekend is of dit gehaald zal worden
  • Nog niet bekend is of het overgaan van alle drie instellingen naar het Kulturhus ook daadwerkelijk tot stand zal komen
  • Dit wel uitgangspunt was toen de fusiebesprekingen in gang zijn gezet
  • Het behoud van deze voorzieningen van groot belang is voor de leefbaarheid in onze gemeente
  • De raad zich heeft uitgesproken voor het behoud van deze voorzieningen op basis van de toen vastgestelde DAP kaarten

 

Draagt het college van burgemeester en wethouders op

 

  • Het voortbestaan van de muziekschool te waarborgen tot de fusie en de overgang naar het gemeentehuis als Kulturhus een feit is.
  • De raad te informeren over mogelijke knelpunten
  • Aan te tonen dat na de verbouwingskosten van het gemeentehuis tot Kulturhus de daarbij behorende exploitatiekosten zich verhouden tot de huidige exploitatie- en huisvestingskosten van de 3 fusie-instellingen

 

 

 

Stemming Kadernota:

We worstelen met de vervangingsinvesteringen bij de buitendienst. Het is toch veel logischer eerst het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de buitendienst af te wachten en die investeringen uit te stellen tot dit duidelijk is.


(Burgerforum heeft tégen de kadernota gestemd, zoals ook PvdA, SDGL en CDA).

 

Nota Kapitaalgoederen (Hans)

In het voorstel wordt ons gevraagd de nota kapitaalgoederen openbare ruimte vast te stellen. Het onderhoudsniveau van diezelfde openbare ruimte op kwaliteitsniveau B te houden voor groen, meubilair en reiniging. Voor de wegen buiten de bebouwde kom, niveau C en binnen de bebouwde kom, waar mogelijk, niveau B bereiken of handhaven.

Op een bijeenkomst, vorige week woensdag, georganiseerd door de Regio Twente, werd in een presentatie duidelijk aangegeven, hoe onderhoudt van de buitenwegen zich verhoudt tot het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnamen.
Uit onderzoek bleek dat verkeersongelukken  in 10% van de gevallen wordt veroorzaakt door het voertuig en in 30% door de weg of de omgeving.
Bij een tussentijdse evaluatie in 2009 bleek duidelijk dat door het investeren van 5 miljoen euro, {waarvan 50% voor de rekening van de Regio kwam}, het aantal ziekenhuisopnames met 20% en het aantal doden met maar liefst 63% was gedaald. [van 19 naar 7].
Dit was bereikt door met andere gemeenten samen te werken aan een structurele verbetering van de verkeersveiligheid. En dan hebben we het nog alleen maar over de 60 km wegen.
Niet alleen goede wegen, maar ook goed onderhouden fietspaden leidt tot meer gebruik door fietsers. Hoger gebruik van deze fietspaden heeft meestal een afname van het autogebruik tot gevolg. Ook heeft onderhoud aan deze wegen en fietspaden een meerwaarde voor de toeristische sector, waar we in deze gemeente zoveel waarde aan hechten.
Het bezuinigen op de infrastructuur zal niet alleen leiden tot meer doden en gewonden, het kan ook de verkeerde manier van bezuinigen zijn.
Onderzoek van de rekenkamer was hier heel duidelijk, 1 euro nu niet inzetten wordt 2 euro straks.


Vz. Onze fractie denkt dat het handhaven van kwaliteit B, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zich de komende jaren in klinkende munt zal uit betalen. Tot zover in eerste instantie.


Share our website