19.6.2012: Raad over WMO/AWBZ - Top-Craft - bijstandsverordeningen - Regio Twente

  • Home
  • Publicaties
  • 19.6.2012: Raad over WMO/AWBZ - Top-Craft - bijstandsverordeningen - Regio Twente

BURGERFORUM Raad 19 juni 2012

7. Visie en Keuzenota WMO- AWBZ beleid

Door 14 Twentse gemeenten is een visie- en keuze nota opgesteld wat betreft de Maatschappelijke ondersteuning in Twente. Dit naar aanleiding van het verdwijnen van de AWBZ functie begeleiding. Deze zal worden gedecentraliseerd naar de WMO.

Dit betekent dat wij als gemeente Losser verantwoordelijk worden voor het bieden van begeleiding aan mensen die beperkt zijn in hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Samenwerking op dit gebied met andere Twentse gemeenten moet leiden tot efficiency- en effectiever werken.

De nota is aan ons voorgelegd onder de noemer 'iedereen kan meedoen, iedereen doet mee” Een nobel en goed streven vinden wij, mits er genoeg oog en aandacht is voor de persoon die die begeleiding nodig heeft en hierom vraagt.

Het is voor ons van belang dat er helder en duidelijk als uit 1 mond naar onze burgers wordt gecommuniceerd.

De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat in de zogenaamde keukentafelgesprekken de burger zijn wensen kan aangeven en een keuze vrijheid hierin heeft. Wij vinden –zoals eerder aangegeven- dat de mantelzorger ook bij die keukentafel moet kunnen aanschuiven. Wij vragen u dan ook om dit ook mee te nemen

Het is goed om te weten is dat de WMO raad op deze nota positief heeft gereageerd.

In deze nota wordt uitgegaan van 6 uitgangspunten voor het samenwerken met 14 gemeenten

Deze uitgangspunten zijn helder geformuleerd, maar veel hiervan is nog aan de individuele gemeenten om dit in te richten en uit te werken. De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven tot oktober 2012 de tijd nodig te zullen hebben om de keuzes voor de gemeente Losser uit te werken. We zullen dan horen welke model van regisseursrol het beste past bij onze gemeente. We zijn dan ook benieuwd wat hier uit zal komen en gaan dan graag de discussie aan.

8. Verordeningen Wet Werk en Bijstand (stemverklaring)

De nu voorliggende verordeningen zijn opgesteld conform de nu nog geldende regels in de Wet Werk en Bijstand, dus inclusief de huishoudtoets.

We hebben de afgelopen tijd gesprekken gehad met menen die buiten hun schuld om werkloos zijn geworden, zich suf hebben gesolliciteerd, maar géén werk hebben gekregen én geen uitkering.

Om principiële redenen zal Burgerforum tegen het vaststellen van verordening 3 en 4 stemmen, omdat wij van begin af aan vastgesteld hebben dat wij de huishoudtoets een a-sociale maatregel vinden, waaraan wij op geen enkele wijze willen meewerken.

9. Ontwerp begroting Top-Craft 2013 en meerjarennota

In de commissie is al duidelijk geworden dat wat dit betreft het een begroting is met een vraag- en uitroepteken. Immers … het is nog onduidelijk hoe de ontmanteling van Top-Craft verder uit zal pakken, ook financieel gezien. Vooral nu dit controversieel is verklaard en het geld van het herstructureringsfonds wel vergeten kan worden.

We hebben begrepen dat de accountants van Top-Craft de jaarrekening niet goed willen keuren {omdat er geen voorziening van 18,8 miljoen is opgenomen = het worst case scenario / beslissing bestuur is immers in 2011 genomen en dat moet er ook een voorziening (reservering) voor komen.} Klopt dat? En dan is de vraag wat de provincie hier dan mee gaat doen?

Het antwoord van de wethouder hierop was dat men hierover nog in gesprek is met de accountant. Ook zal de provincie hier inderdaad nog naar gaan kijken. Punt is de hoogte van het bedrag van de voorziening. De 18,8 miljoen als voorziening opnemen zou betekenen dat er bij Top-Craft een negatief eigen vermogen ontstaat en dat mag niet van de provincie. Er zou dan een voorziening getroffen moeten worden bij de 3 deelnemende gemeenten. De 18.8 miljoen is het worst-case-scenario, realistisch is rond de 10 miljoen en misschien nog wel wat meer. Men gaat er vanuit dat veel mensen herplaatst kunnen worden. De goedkeuring van de jaarrekening door de accountant staat echter los van deze begroting.

Het herstructureringsfonds is inderdaad niet meer aan de orde. De aanvraag is echter uitgegaan op het moment dat dit nog wel reëel was. Op gemeentelijk gebied ben je wat subsidieverstrekking betreft dan wel gehouden aan het uitkeren daarvan. De vraag is dan ook of we niet een procedure tegen het rijk moeten aangaan en hoe dit gestalte zal moeten krijgen. Tegen het vervallen van de gelden uit het herstructureringsfonds staat echter dat de korting op subsidie per werknemer ook niet door gaat, en dat heft zich aardig tegen elkaar op.

Regio Twente / Innovatiesprong en besteding IPT

Voorstellen hoe de innovatiesprong vorm moet worden gegeven. In het standpunt van Losser staat dat Losser kan instemmen met de voorgestelde werkwijze, maar hierin wordt ook voorgesteld de voorzitter van de Regio Twente als portefeuillehouder innovatie te benoemen als afgevaardigde in de Stategy Board.

Daar zijn wij niet gelukkig mee, het is dan weer burgemeester den Oudsten die hiermee de zoveelste bestuursfunctie op zich neemt. De code Tabaksblad is hier duidelijk in, niet meer dan 5 van dergelijke functies.

Share our website