Publicaties

18.9.2012: betoog fusie muziekschool bib en cluster


Raad 18 september 2012 – bijdrage Burgerforum (Jos Tijdhof)

Een fusie tussen Bibliotheek, Cluster en Muziekschool, dat was de insteek van ons als raad twee jaar geleden en zo hebben we ook met elkaar afgesproken. Tót de fusie een feit is zou de muziekschool in stand worden gehouden met het daarbij horende bedrag van ca. 280.000 euro (volgens de DAP kaarten zoals in de raad afgesproken).

December 2011 werd als een soort deadline aangegeven, dan zou duidelijk zijn of de fusie een haalbare zaak was. Op 10 februari 2012 is het rapport dan ook door de hr Geerts gepresenteerd, waarmee het licht op groen werd gezet voor de verdere uitwerking. Maar vervolgens is er afscheid genomen van de hr Geerts, als onafhankelijk voorzitter (wij hebben begrepen zéér tegen de zin van de muziekschool). Volgens Burgerforum duidelijk een verkeerde beslissing en het begin van de problemen en het uiteindelijk vastlopen van de fusiebesprekingen.

Het bestuur vd muziekschool heeft in april 2012 middels een brief aan het college duidelijk de problematiek binnen de fusiebesprekingen ná het vertrek van dhr. Geerts aangegeven. Waarom is hierop toen niet ingegrepen en opnieuw een onafhankelijk voorzitter aangewezen als er dergelijk duidelijk signalen worden afgegeven?

Want zo'n fusieproces zonder onafhankelijk voorzitter is gedoemd te mislukken. Vooral omdat er sprake is van ongelijke partners, omdat de muziekschool in 2009 zodanig gekort is (2/3 deel ofwel 66%), dat zij voor het voortbestaan tót de fusie afhankelijk werd van extra geld van de ander of de gemeente. De beide fusiepartners rond de 5 ton en de muziekschool nu ca. 90.000 (in 1993 nog 371.000). De ene instantie wel een flinke reservepot, bv Cluster met zijn ruim 1,5 miljoen euro en de andere instantie, de muziekschool is nagenoeg bankroet.

Een fusie is toch net als een huwelijk in gemeenschap van goederen (al is dit een gedwongen huwelijk), je gaat er voor of niet en het geld komt daarna in één pot. Bij een Fusie wordt alles van de drie instanties samen, zonder vreemde huwelijksafspraken, ofwel een fusie in gemeenschap van goederen en gelden. Met een duidelijk takenpakket waar de nieuwe stichting/kulturhus uitvoering aan dient te geven en die is vastgesteld door de raad.

De muziekschool wilde op 17 juli het fusiedocument ondertekenen, maar de beide andere fusiepartners wilden dat niet en stelden eisen/voorwaarden waaraan de muziekschool niet kon voldoen (bevestigd in de brief van de juridisch adviseur van de muziekschool, dhr. Daniëls). Dit was de reden waarop de zaak is vastgelopen. De enige oplossing was en is het tekenen van de fusiepapieren. Waarom wilden Cluster en Bibliotheek dat niet? En waarom heeft u daarna geen andere oplossing gezocht, de motie gaf u toch duidelijk die opdracht!

Ook gaf u aan dat de muziekschool 4 september uit de fusiebespreking is gelopen, maar wij hebben andere informatie. Heeft de muziekschool toen gezegd dat ze niet verder wilde met de fusie? Waarom vertrok ze toen, wat was de reden?

Uit schriftelijke stukken en verslagen die bij ons voorhanden zijn is ook gebleken dat de muziekschool vanaf het begin achter de fusie stond. Maar de muziekschool wil niet eerder iets afgeven dan als het fusiecontract getekend is. Ook de beide andere instanties zullen hun pincode niet geven voordat het contract is getekend toch?

Gaat de fusie niet binnen afzienbare tijd door, dan moeten we als raad streng optreden en degene korten die niet aan het tekenen van het fusiecontract wil meewerken en wel zsm de subsidie minderen of stop zetten

Fusie blijft dus uitgangspunt en Burgerforum wil om dit nogmaals te benadrukken, een motie indienen om de besprekingen weer zo snel mogelijk op te pakken en een (financiële) oplossing voor de muziekschool te vinden tót de fusie een feit is, zoals we als raad ook hebben afgesproken. We hopen dat deze raadsbreed wordt gesteund.

Tot slot wil ik wethouder Hassink nog meegeven dat zijn verhaal in de laatste commissievergadering wel erg eenzijdig was, zonder iemand de kans van hoor en wederhoor te geven. In die vergadering zette u het bestuur van de muziekschool op een wel héél negatieve manier weg. Ook sprak er irritatie uit over het naar buiten brengen van een mogelijk faillissement. Maar was het niet een van de fusiepartners zélf die hiermee kwam op 17 juli? Heeft u hier toen afstand van genomen?

Deze gekleurde manier van de raad informeren nemen wij u erg kwalijk. De raad moet er op kunnen vertrouwen dat informatie die door het college gegeven wordt, ook echt de juiste informatie is en een objectieve weergave van wat er aan de hand is. Wij nemen immers op basis van die informatie standpunten in en besluiten.

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 18 september 2012

De Raad, constaterende dat

  • De raadsbreed aangenomen motie d.d. 10 juli 2012 niet het resultaat heeft gehad dat de raad voor ogen had nl. het op korte termijn tot stand komen van een fusie en het komen tot een oplossing voor de financiële situatie van de muziekschool voor 1 september 2012
  • De muziekschool nog steeds in acute financiële nood verkeert en als er de komende maanden geen oplossing komt op een faillissement afstevent
  • Het fusietraject in een impasse zit vanwege het feit dat de muziekschool niet kan ingaan op de voorwaarden / het aanbod van de fusiepartners vanwege bestuursaansprakelijkheid
  • Uit de reactie van de commissieleden en wethouder in de commissie Bestuur en Samenleving d.d. 4.9.2012 duidelijk is gebleken dat iedereen nog steeds pleit voor een fusie van de 3 instellingen
  • Dat ook de 3 fusiepartners dit nog steeds als uitgangspunt willen handhaven

Draagt het college van burgemeester en wethouders op

  1. de fusiebesprekingen met spoed weer in gang te zetten
  2. een onafhankelijk voorzitter stuurgroep (die het vertrouwen heeft van alle 3 fusiepartners en gemeente) aan te trekken om het hele fusietraject te begeleiden
  3. te bevorderen dat er vóór 1 oktober a.s. een oplossing komt voor de financiële situatie van de Muziekschool.
  4. om vóór 1 november 2012 te komen met een voorstel aan de raad om het gewenste niveau van het sociaal-cultureel werk, de bibliotheek en het muziekonderwijs te bepalen op basis van de DAP kaarten

En gaat over tot de orde van de dag

Burgerforum


Share our website