Publicaties

18.1.2012: Zoeker Esch en Ambachtstraat mogelijk uitgebreid


Zoeker Esch en Ambachtstraat mogelijk uitgebreid

brond gemeente Losser 18-01-2012

De gemeente Losser en de provincie Overijssel zijn het met elkaar eens dat de bedrijventerreinen Zoeker Esch (in Losser) en de Ambachtstraat (in De Lutte) uitgebreid kunnen worden.

Dit is het voorlopige resultaat van uitvoerig overleg tussen de gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Schuddeboom. In de bedrijventerreinenvisie van 2010 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de gemeente Losser tot 2020 behoefte heeft aan 6,3 ha nieuw bedrijventerrein. Met de mogelijkheid om deze twee terreinen uit te breiden, kan hiervan 5,5 ha worden gerealiseerd.


Mogelijkheden voor bedrijventerreinen binnen gemeentegrenzen beperkt

Beleid van provincie en rijk is er op gericht dat in kleine kernen alleen ruimte kan worden geboden aan lokale ondernemers/ondernemingen en er moet sprake zijn van een concreet onderbouwde behoefte. Grootschalige vestiging van bedrijvigheid die niet lokaal gebonden is, is voor het terrein in De Lutte dan ook niet mogelijk. Ook niet vanuit de kernen Losser en Overdinkel. Met het oog op natuur- en landschapskwaliteit zijn de mogelijkheden om binnen de gemeente Losser bedrijventerreinen te ontwikkelen zeer beperkt. Het bedrijventerrein Zoeker Esch in Losser en het bedrijventerrein aan de Ambachtstraat in De Lutte komen in aanmerking voor uitbreiding met respectievelijk 4,5 ha en 1 ha.


Goed overleg met de provincie

Jeannette Schuddeboom: 'De provincie heeft goed met ons meegedacht. In eerste instantie - als reactie op de door de gemeenteraad vastgestelde bedrijventerreinenvisie - was de provincie nog van mening dat moest worden aangesloten bij een nog te realiseren bedrijventerrein (Hanzepoort Oost) in de gemeente Oldenzaal. Na uitvoerige discussie heeft de provincie nu in principe ingestemd met uitbreiding van de gebieden Zoeker Esch en Ambachtstraat. Gedeputeerde Boerman ziet ook wel hoe belangrijk het voor Losser is om de eigen kleinschalige bedrijvigheid zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Uiteraard zal de gemeenteraad hierover ook nog zijn standpunt moeten bepalen.”


Andere locaties bedrijventerreinenvisie

Omdat Hanzepoort Oost niet op korte termijn wordt ontwikkeld, biedt dat voor de gemeente Losser geen oplossing. Uitbreiding van het terrein Essenweg (in De Lutte) is in strijd met het provinciale en rijksbeleid en derhalve onbespreekbaar. Eerder al is geconstateerd dat voor de locatie Elferinksweg geen concrete belangstelling bestaat.


Vervolg

De locaties waarover nu met de provincie voorlopig overeenstemming is bereikt, worden opgenomen in de concept-structuurvisie die vervolgens behandeld wordt in de raadscommissie Ruimte. Daarna wordt de inspraakprocedure voor de structuurvisie van de gemeente Losser opgestart. Aan de hand van een structuurvisie worden gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen in beeld gebracht. In de visie wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur en de benodigde voorzieningen.


Share our website