17 mei 2009, vragen begroting Top Craft

Geachte Voorzitter, College, Hr. Olde Heuvel,

 

Naar aanleiding van de ter inzage gelegde concept-begroting willen wij u vragen deze begroting niet zonder meer goed te keuren alvorens een aantal vragen zijn beantwoord.

 

Na het doornemen van de begroting vielen ons de volgende zaken op:

1)      Er worden opnieuw weer niet-SWers aangenomen. Weliswaar onder de PriwotCo, maar gezien het afnemen van het aantal SW-ers lijkt het ons meer voor de hand liggen dat het aantal niet-SWers in verhouding afneemt. Het aantal is gestegen van 43 in 2006 tot 50 in 2010 (afgerond) dat is een verhouding die gaat van 1 : 16 naar 1 : 12.

Als hier sprake is van functies voor re-integratietrajecten die ook ingevuld worden voor trajecten van derden, dreigt vermenging van subsidiestromen; immers SW-gelden worden dan mede ingezet voor niet-SW doeleinden.

-Om welke functies gaat het hier?

-Hoe wordt de vermenging van subsidiestromen voorkomen, m.a.w. hoe is dit  gewaarborgd.

       2)  De huisvestingskosten stijgen, terwijl gestreefd zou worden naar daling van deze     

             kosten. Wat is hiervan de oorzaak?

3)      De consultancy kosten van € 250.000,- vinden wij extreem hoog. Wat is de oorzaak hiervan en hoe zijn deze opgebouwd?

4)       Er is sprake van een stijging van de personeelskosten niet-SW én de huisvestingskosten én de consultancy kosten én gereedschaps- en machinekosten. Hoe verhoudt zich dat met de toezegging dat de kosten teruggedrongen zouden worden?

5)      Bij NTW trajecten staat voor 2009 als omzet € 813.000,-,  maar als NTW maar

€ 345.000,-. Graag uitleg.

6)      Losser heeft in haar college-programma aangegeven zelf het goede voorbeeld te willen geven wat betreft inbreng van werk en detacheringsplekken. Hoeveel werk heeft Losser inmiddels extra ingebracht en hoeveel extra detacheringsplaatsen?

 

Tot zover de concrete vragen.

Daarnaast hebben we een aantal opmerkingen waarvoor we aandacht vragen.

We zetten grote vraagtekens bij de aannames uitstroom “beschut” naar groen en detachering. In onze ogen zijn dat niet-haalbare doelstellingen.

Dat zelfde geld voor de aanname van de 30% groei arbeids-integratie/trajecten.

Beide aannames vinden wij veel te positief.

 

 

Als lid van een landelijke werkgroep sociale werkvoorziening hoor ik bijzonder zorgwekkende geluiden uit de sociale werkvoorziening n.a.v. de plannen “De Vries”. De vermenging van de trajecten met groepen uit de sociale werkvoorziening brengt veel onrust op de werkvloer. Bijv.: Iemand uit de reclassering zonder meer bijplaatsen bij een bestaande groep SW-ers zonder directe begeleiding, is vragen om problemen. De directe werkleiding is ook niet toegerust voor dit soort taken.

Ook de plannen om de salarissen zo naar beneden bij te stellen dat zelfs onder het minimum loon betaald mag worden wakkert onrustgevoelens aan.

 

Bovendien is het nu al duidelijk dat de kreet “van binnen naar buiten” (dus het uitplaatsen van SW-ers bij bedrijven) alleen maar kan werken als hierover ook concrete en bindende afspraken met bedrijfsleven worden gemaakt. Nu al zien we dat deze groep als eerste afgestoten wordt als het maar enigszins slechter gaat bij het bedrijf. Op zich vanuit het bedrijf gezien logisch, maar voor de meeste SW-er is het steeds maar wisselen van werkplek funest.

Maar ook de gemeenten zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Beide zaken ontbreken op dit moment .

 

Dit afgezet tegen het feit dat passend werk voor de afdeling “Beschut” al nauwelijks meer voorhanden is en de instroom in de SW door de strengere indicatie ook minder verdiencapaciteit zal hebben, maakt de toekomst voor de sociale werkvoorziening bijzonder zorgwekkend.

 

Schaalvergroting –dat laten praktijkvoorbeelden zien- is bijna nooit de oplossing voor dit probleem. Het heersende idee dat dit de efficiency bevorderd wordt vaak door de praktijk gelogenstraft. Een grote organisatie wordt logger, slechter te besturen, minder doorzichtig en je hebt er minder grip op.

 

 

Burgerforum

Lies ter Haar

 

Fractiesecr.

Share our website