17.4.2012: Betoog Top-Craft commissievergadering

 

Bijdrage Commissie 17.4.2012 over toekomst sociale werkvoorziening / Top-Craft (eerste en tweede termijn samengevoegd)

Het college vraagt om in te stemmen met de contourennota, maar…. dan komt het ……….. u vraagt ook in te stemmen met de lokale voorkeursvariant en die is voor Losser het verder uitwerken van 2 verschillende varianten elk voor Beschut, Werken op Locatie, Groen, Detachering en Begeleid Werken en Staf en overheadtaken. Dan komt voor ons de bottleneck, het uitgangspunt van dit college is dat we met Werk Inkomen en Zorg naar Enschede gaan. Wij hebben vanaf het begin al gezegd dat dit voor ons geen optie is. U wilt dat wij op voorhand ons al uitspreken ons zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beleid en de uitvoeringsstructuur van de gemeente Enschede.

Maar BURGERFORUM heeft altijd gepleit voor terugkeer naar Losser, voor maatwerk, voor kleinschaligheid, zodat we vinger aan de pols kunnen houden wat er met onze mensen gebeurt. U heeft het wel over lokale uitvoering en herkenbaarheid, maar is dat wel mogelijk bij aansluiting bij Enschede?

Wij kunnen in dit voorstel, behalve bij het groen, alleen maar kiezen tussen Enschede en Enschede, de gemeente met de meeste bijstandsuitkeringen in de regio. Het komt dan allemaal in één pot en hoe groter het wordt, hoe moeilijker het is om zicht op de groep te houden. Je wordt dan meer het nummer 1233 waar naar loonwaarde gekeken wordt, dan het individu de heer of mevrouw Smit, waarbij gekeken wordt naar maatwerk.

Voor het groen heeft het college de voorkeur voor uitvoering bij private partijen. De opmerking van de wethouder om zoveel mogelijk bestaande groepen in stand te houden staat haaks op zijn opmerking dat er ook in Losser meerdere bedrijven zijn die aangeven 'doe maar een aantal”. Maar een ander nadeel is dat private bedrijven moeten aanbesteden. Kies je voor het werken onder de gemeente of bijvoorbeeld een stichtingsvorm, dan kun en mag je onderling gunnen.

Wij denken dat het veel beter is deze groep vooreerst hier in Losser te houden en af te wachten hoe zich een en ander verder ontwikkelt. Het lijkt een grote groep, maar een groot deel daarvan stroomt binnenkort uit. En denk aan onze gemeente met zijn grote buitengebied. Er is zoveel werk te doen. Luttermolenveld is er bij gekomen. Denk aan alle zwerfvuil, aan onderhoud van de banken, speelplekken etc. En de wethouder doet net of hij al die mensen dan als ambtenaar in dienst moet nemen. Maar de mensen vallen nu ook al onder de gemeente Losser (via de constructie van de gemeenschappelijke regeling). Daarnaast hebben ze elk een rugzakje van rond de 22.000 euro. Een aantal van de groep zal gedetacheerd kunnen worden of een andere vorm van werk kunnen vinden, waardoor er ook extra inkomsten binnen komen. Bij deze constructie kunnen de mensen ook terugvallen op de gemeente, die dan als vangnet fungeert.

BURGERFORUM is voorstander van het ook uitwerken van deze variant.

Het college benadrukt het belang van het lokale aspect, maar geeft zelf in haar voorstel aan dat we ons als Losser zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het beleid van Enschede, dat is tegenstrijdig.

Onder punt 3 van het de lokale uitvoering heeft u het over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en dat de gemeente steeds vaker de rol van regisseur krijgt. Een slank en flexibele organisatie zou daar bij passen. Wat wil dit nu daadwerkelijk zeggen en wat voor gevolgen heeft dat voor Losser en haar kerkdorpen?
In de nakomende stukken zagen we dat voor de uitwerking nog circa 3 maand staat en dat het resultaat dan ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, klopt dit?

Punt is wel dat de onzekerheid voor de mensen op deze manier maar door blijft sudderen. Wij vinden de manier waarop ze geïnformeerd worden minimaal.

Lies ter Haar

Share our website