Publicaties

16.10.2012: betogen raad (lokale omroep - duurzaamheidsvisie- bestuursrapportage


Lokale omroep (11) (Jos Tijdhof)

Hierbij verzoek ik namens Burgerforum om het agendapunt 11 Lokale omroep van de agenda te halen ivm met de vele onduidelijkheden onzorgvuldigheden  in dit raadsvoorstel

Dit voorstel lijkt niet erg lastig, maar toch is het dat geworden. In de eerste plaats vanwege de tekst onder voorstel, wat staat daar nu precies en wat besluiten we als raad nu precies?

Maar ook staat er dat de fusie heeft geleid tot en nieuwe stichting RTV Noord Oost Twente. En volgens ons is de fusie nog geen feit en zit die er nog aan te komen. De vraag is dus of wij op dit moment wel een positief advies kunnen uitbrengen ten aanzien van een stichting die nog niet bestaat?

En dan ligt er toch ook nog de kwestie dat de vrijwilligers van RTV Losser deze fusie helemaal niet zien zitten. Natuurlijk is het in feite aan de besturen deze beslissing te nemen, maar het is jammer dat er blijkbaar in het voortraject heel veel op het gebied van communicatie fout is gelopen. Wie, waar en hoe is op dit moment niet zo relevant, maar het is wel heel treurig om te moeten constateren dat zo veel vrijwilligers die zich jarenlang met hart en ziel voor RTV Losser hebben ingezet, al afgehaakt hebben of dit nog dreigen te doen omdat ze samenwerking met Twente FM niet zien zitten.  Dan is er in het traject toch echt iets goed mis gegaan. Een van de argumenten die ze noemden wil ik ook hier aanhalen; dat zou zijn dat bij een fusie er alleen nog maar sprake zou zijn van radio-uitzendingen en TV beelden dan tot het verleden zouden behoren. Klopt dat hierin niet wordt voorzien?

-              Er is nog geen toestemming voor de fusie van het PBO

-              De Voorzitter van rtv Losser Oldenzaal is lid van het PBO en dit is niet correct ivm de transparantie van de Fusie (dubbele pet)

Een meerderheid van de vrijwilligers heeft ook een motie van wantrouwen ingediend, mijn bedenking is dan ook hoever is het bestuur / voorzitter nog bevoegd om deze fusie door te zetten?

 

Verder is ons gebleken dat de groep van vrijwilligers een beter gevoel hebben met samenwerking met lokale omroep Enschede.

De lokale omroep Enschede is in 2011 en 2012 uitgeroepen tot beste lokale omroep.

Ook is  er een samenwerking stichting regionaal media centrum twente.

Hieronder de reactie van RMCT

Graag wil ik namens de publieke lokale omroepen die aangesloten zijn bij het Regionaal Media Centrum Twente een bijdrage leveren aan een constructieve dialoog over de toekomst van de lokale omroep voor Losser en Oldenzaal.

Het regionaal Media Centrum Twente (afgekort RMCTwente) is opgericht vanuit de ambitie van tien Twentse lokale omroepen om gezamenlijk de derde publieke omroep laag volwaardig in te gaan vullen. Het RMCTwente staat open voor (samenwerking met) alle omroepen in Twente, ook de omroep voor Losser en Oldenzaal is dus welkom. Tot op heden kregen wij steeds als reactie op onze uitnodigingen voor bijeenkomsten en gezamenlijk activiteiten de mededeling dat de omroep in een fusieproces met Twente FM verkeert. Uiteraard respecteren wij dit, voor ons staat de onafhankelijkheid van onze leden hoog in het vaandel, en het was dan ook ons voornemen om de omroep in onze gelederen op te nemen zodra deze daar zelf klaar voor meende te zijn.

Het RMCTwente benadrukt de belangrijke rol die de gemeente heeft als degene die een omroep representatief moet verklaren. Wij onderschrijven in dat verband de uitspraken van het Commissariaat voor de Media: de gemeente heeft een belangrijke stem, ook als het gaat om bijvoorbeeld een voorgenomen fusie van een omroep met een buuromroep. In het verlengde daarvan: iedere lokale omroep heeft een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) dat het Programmabeleid dient vast te stellen. Als een omroep, zoals bij RTV Losser-Oldenzaal het geval is, overweegt een fusie aan te gaan dan betekent dat een belangrijke wijziging van het programmabeleid, en dus moet het PBO zich hierover uitspreken.

In het voornoemde kader baart het ons zorgen dat we geluiden ontvangen dat het fusieproces in Losser-Oldenzaal niet open en transparant verloopt. De gemeente en het PBO zouden in onvoldoende mate gekend worden in het voorgenomen fusieproces. In het verlengde daarvan zouden deze partijen in onvoldoende mate hun invloed op het proces kunnen doen laten gelden.

Ook andere geledingen van de omroeporganisatie lijken niet overtuigd van de fusieplannen. Dit lijkt onder meer tot uiting te komen middels een brief van de medewerkers die het vertrouwen opzeggen in het bestuur.

 

Voor de helderheid: het RMCTwente heeft niet tot doel om de individuele omroepen overbodig te maken. Integendeel, het is juist het doel van RMCTwente om iedere individuele omroep te versterken vanuit zijn lokale kracht. De realisatie en groei te bevorderen van een financieel en organisatorisch levensvatbare, gezonde derde publieke lokale omroeplaag die haar plek in het publieke bestel volwaardig invulling kan geven, die innovatief is, en die zich snel en flexibel kan aanpassen indien de omstandigheden dat vragen. Daarbij is de kennis die TV Enschede FM heeft opgedaan, door binnen vier jaar van een faillissement naar het visitekaartje van de lokale omroepsector te gaan, van grote waarde en zit de kracht van het RMCTwente in het faciliteren van de lokale kracht van elke individuele omroep.

Tegelijkertijd zien wij echter ook een gezamenlijk belang dat alle omroepen in Twente delen: dat van een open en betrouwbare partner in het publieke domein die serieus omgaat met andere spelers. Vanuit dit belang richten wij ons tot u: Wij hechten aan een open en transparante relatie met alle gemeenten en andere partijen in Twente, en aan een actieve rol van het PBO van iedere lokale omroep. Wij achten het niet in het belang van het imago van de gezamenlijke lokale omroepen in Twente wanneer bij één omroep twijfel zou kunnen bestaan over de wijze waarop een fusieproces verloopt; dit is een proces dat van grote invloed is op het Programmabeleid. Iedere schijn van onjuiste procedures moet voorkomen en/of weggenomen worden. Als RMCTwente staan wij ons voor op openheid en transparantie, zoals het publiekrechtelijke organen betaamt. De burger heeft recht op openheid vanuit de omroepen die hij/zij mede financiert.

Uiteraard zullen we de besluiten die door gemeente en PBO inzake RTV Losser-Oldenzaal genomen worden respecteren.

Wij blijven uiteraard ook in de toekomst open voor samenwerking met de omroep van Losser-Oldenzaal.

namens de in RMC Twente deelnemende omroepen

Michel van der Voort

projectleider

 

BIJLAGEN

STATUTEN STICHTING RMC TWENTE

De Stichting Regionaal Mediacentrum Twente wordt opgericht door de volgende omroepen

- Stichting Lokale Omroep Almelo,

- Stichting Radio-TV Borghende,

- Stichting Omroep Enschede,

- Stichting Radio - Televisie Sternet,

- Stichting RTV Hellendoorn,

- Stichting Lokale Omroep Hengelo,

- Stichting Lokale Omroep Hof van Twente,

- Stichting Lokale Omroep Holten en Rijssen,

- Stichting Delta Media Groep en

- Stichting Regio FM.

De stichting heeft tot doel:

Duurzaamheidsvisie (12)   (Lies ter Haar)

Woensdag 10 oktober was de dag van de duurzaamheid.

Uitgangspunt was dat particulieren massaal zonnepanelen op het dak van hun huis moeten plaatsen. Er werd aandacht gevraagd voor allerlei initiatieven en mogelijkheden op dit gebied.

Er blijken ook verschillende subsidiestromen voor beschikbaar te zijn.

We hebben gelezen dat in 2013 door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een nieuw wetsvoorstel 'Stroom” bij de 2 kamer wordt ingediend. Hiervoor is volgend jaar 1,4 miljard euro beschikbaar voor een stimuleringsregeling van duurzame energieproductie.

Doel van deze subsidie is om zo veel mogelijk duurzame energie te produceren per publieke euro, dus met andere woorden, op de daken van de burgers, bedrijven en veestallen van agrariërs.

Mocht dit doorgaan, dan is er een 'boost” aan particuliere energieopwekking mogelijk.

In uw raadsvoorstel zegt het college zelf: ”Zonne-energiesystemen zullen zich grotendeels autonoom ontwikkelen. De gemeente kan wel proberen deze ontwikkeling te versnellen”.

Burgerforum zou u hier graag bij uw woord nemen.

Daarom is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt wat er voor de burger van Losser dus wel of niet aan besparing en subsidies mogelijk is en dat hen in de wirwar van regels en mogelijkheden de weg gewezen wordt.

Welke bijdragen aan subsidie voor energiebesparing en energieopwekking er van regeringszijde, de provincie, de Regio en de gemeente in 2013 voor de burger te halen zijn.

Hier ligt een mooie taak voor het 'Energieloket”.

Bij 3.2 zegt u :”Losser wil zich er voor inzetten de klimaatdoelstellingen te behalen”.

Dit zal onze fractie met aandacht volgen.

Bestuursrapportage (13) (Lies ter Haar)

Voorzitter, het college vraagt van ons om de bestuursrapportage 2012 vast te stellen. Het nadeel ad. 752.000 euro moet uit de reserves komen, die er al niet rooskleurig uitzagen na de afwaardering van de gronden (en dat is denk ik een understatement). Het weerstandsvermogen is tot een dramatisch dieptepunt gezakt en een aantal ontwikkelingen zijn bij het voorlopig resultaat nog niet meegenomen. Dat zijn naast een aantal positieve ontwikkelingen, ook tegenvallers, zoals minder besparing dan verwacht wat de samenvoeging met Enschede betreft. Maar veel erger nog, ook de ontmantelingskosten van Top-Craft zullen er nog bij komen. Daarbij gaat het om miljoenen die dan ook uit de algemene reserve moeten komen. Burgerforum blijft het overigens merkwaardig vinden dat deze melding wel in de samenvatting van de bestuursrapportage (pag. 6) staat, maar dat dit niet in het raadsvoorstel zelf is opgenomen. Waarom niet?

Maar… kijk je dan naar het overzicht van die algemene reserves die in 2011 nog op dik 7 miljoen stonden, dan zien we dat we volgens de prognose in 2012 uitkomen op slechts 1,6 miljoen. Maar pas op…. daar moeten die ontmantelingskosten van Top-Craft van zeg maar 3 miljoen dan ook nog van af! Een groot gapend gat …..Hoe denkt u dit op te lossen?

In het voorstel stelt het college ook voor, om daar waar mogelijk bij te sturen en projecten indien mogelijk te vertragen. Ja, zeggen wij dan, dat kan ook niet anders om de boel nog enigszins op de rails te houden. Maar we zeiden het in de commissie al, het is een noodverband en de problemen worden hiermee alleen maar doorgeschoven. Met name de stagnatie in het onderhoud op onze wegen en de bezuinigingen daarop de komende jaren scharen we onder 'onverantwoord”, want we lopen op dat onderhoud al miljoenen achter.

Dat de cijfers van Top-Craft een somber scenario laten zien, hadden wij u al voorspeld. Denkt u overigens dat het bij deze bijstelling blijft?

Tot slot hebben we nog 2 vragen.

1) Aan de ene kant wordt personeel ingehuurd wat extra geld kost (20.000 euro) en aan de andere kant betalen we voor een ontslagen –bovenformatieve- medewerker bijna 60.000 euro. Plus er staat nog een bedrag van 100.000 euro afkoopsom voormalig personeel en extra lasten boventallig personeel. We begrijpen dat niet iedereen op elke functie past, maar was hier niet iets te regelen, bijvoorbeeld ruil of detachering naar Enschede of andere buurgemeenten?

2) Bij het hoofdstuk 'Inkoop” staat dat de opdracht is, om de inkoop van Losser te professionalisering en aan te laten sluiten bij de norm van Enschede. Professionaliseren dáár kan niemand tégen zijn, maar we hebben als raad in het verleden vurig gepleit om –daar waar het kan- zoveel mogelijk opdrachten te gunnen aan ondernemers uit onze eigen gemeente. Er komt nu, zo lazen we, een nieuw concept inkoopbeleid. We nemen aan dat deze wens van de raad niet verloren gaat door het laten aansluiten bij de norm van Enschede?


Share our website