Publicaties

15.3.2011: Vragen en bijdrage commissievergadering Ruimte


Commissie ruimte 15.3.2011

1. Begin dit jaar zouden we de inventarisatie krijgen van alle groen en gemeentelijke gebouwen en wat men daar in de toekomst mee wil gaan doen. Wanneer krijgen we dat overzicht en zo ja, staat daar ook bij welke groenstroken en gebouwen de gemeente wil verkopen en onder welke voorwaarden?

Antwoord wethouder: De lijst is klaar en de raad kan deze met 1 á 2 weken verwachten. Ook is nu omschreven wat gezien moet worden als 'snippergroen”, zodat ook hier duidelijk beleid in kan komen.

2. In 2008 hebben we al een notitie 'detailhandel op bedrijventerreinen” vastgesteld. We waren in de overtuiging dat de bestemmingsplanwijziging daarmee ook in gang werd gezet. Nu Vos Bikes terug naar een industrieterrein wil verhuizen, blijkt dat dit weliswaar past binnen het beleid, maar dat de vestiging nog niet is toegestaan omdat het bestemmingsplan nog steeds niet is aangepast. Dit moet nu via een projectbesluit geregeld worden. Waarom duurt deze bestemmingsplanwijziging zo lang.

Vestiging rijwielhandel op bedrijventerrein
Info:
Vos Bikes & Sports is gevestigd in een winkelpand op het adres Langenkamp 2 te Losser. Dit pand biedt te weinig

ruimte voor het bedrijf. Vos Bikes & Sports wil het pand (voorheen Job Coach en daarvoor Bleijenberg) verwerven en daarheen het bedrijf, inclusief winkel, verplaatsen. De door de gemeenteraad op 30 september 2008 vastgestelde notitie detailhandel op het bedrijventerrein geeft daarvoor ruimte. De conclusies van die notitie moeten nog worden verwerkt in de

nog te starten herziening van het bestemmingsplan Zoeker Esch de Pol.

1. Vos Bikes & Sports berichten dat de vestiging van een rijwielhandel met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 1000 m2 past binnen het beleid zoals vastgelegd in de notitie

detailhandel.

2. Vos Bikes & Sports berichten dat de vestiging nog niet is toegestaan binnen het geldende bestemmings­plan maar dat het college bereid is medewerking te verlenen door middel

van een projectbesluit.

 

Antwoord wethouder: Procedure loopt en is in begroting ruimte voor vrij gemaakt. Heeft inderdaad wat op zich laten wachten, maar nu wordt ook alles meegenomen (denk aan verzoek Bloemen). Het is aan Vos Bikes of ze het projectbesluittraject in willen gaan.

3. Inbreidingsverzoek fam. Poorthuis: B&W heeft onlangs besloten niet mee te werken aan inbreiding. Wij vinden de argumenten hiervoor niet hard. Eerder in de raad is al aangegeven dat we wat dit betreft voor maatwerk willen gaan; waarom kan dat hier niet?

Inbreiding met woningbouw
Info:
De heer J. Poorthuis en mevrouw M. Poorthuis-Loves, Braakstraat 20 in Losser, vragen medewerking voor de bouw van een extra woning in hun achtertuin. Zij stellen dat hun tuin

voldoende oppervlakte heeft en dat gebruik kan worden gemaakt van de achter hun tuin gelegen bedienings­weg. De verharding van de weg heeft echter een variërende breedte van ca. 2,65 tot 2,70 m. en voldoet daarmee niet aan de minimaal te stellen eisen. Stedenbouwkundig en ruimtelijk is

de bouw van een extra woning op die plaats zeer ongewenst.

 

 

1. De heer en mevrouw Poorthuis berichten dat geen medewerking wordt verleend aan de bouw van een

extra woning in de achtertuin van het perceel Braakstraat 20 te Losser.

2. De heer en mevrouw Poorthuis berichten dat inbreiding met woningen in het gebied tussen de Kloppenstraat en de Scholtinkstraat eerst mogelijk is

nadat er in de bestaande randen tenminste een woning wordt afgebroken.

 

Antwoord wethouder: Blijft bij de argumentatie. Stedenbouwkundig wordt het als zeer ongewenst gezien. Dit is door deskundigen bevestigd en het college houdt zich hier aan.

Jos Tijdhof geeft aan dat het nu juist mede het verzoek van de familie Poorthuis is, die deze wens al jaren en jarenlang probeert te realiseren, dat er een inbreidingsnotitie is opgesteld. Het uitgangspunt hierbij was maatwerk, waarom dan niet hier?

 

Agendapunt Greune Stet:

Burgerforum is blij met dit raadsvoorstel; voor zowel de gemeente Losser als voor de familie Huttenhuis is dit een goeie oplossing. Wij hebben in het verleden diverse keren ook op aangedrongen om met elkaar in gesprek te gaan en niet de zaken te laten escaleren, waardoor de weg naar de rechtbank gezocht moest worden. Dus alle lof voor dit raadsbesluit en met dit gekozen beleid.

Wij hopen wel dat de afscheiding ter voorkoming van de afkalving bij de Greune Stet past in het landschap. Is er al een idee waar deze afscheiding uit zal bestaan?

Punt 4a / Afgeven van verklaring van geen bedenkingen op grond van de wet Wro

Wij willen alleen  hier alleen in meegaan bij eventuele incidentele gevallen (zoals nu nodig bij de ontwikkeling van de atletiekbaan bij Brilmansdennen). Dit incidentele geval dient dan  vooraf aan de raad te worden gecommuniceerd; we kunnen dit dan altijd behandelen nog in een extra raadsvergadering behandelen als dat nodig mocht zijn (zoals deze ingelaste raadsvergadering). Deze kan dan spoedshalve gepland worden vooraf aan een commissievergadering of andere infobijeenkomst van de raad.

 


Share our website