Publicaties

15.2.1011 - motie van afkeuring en aanbeveling


MOTIE van afkeuring en aanbeveling

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 februari 2011

Agendapunt: 5

Gehoord de beraadslaging:

        Overwegende dat:

        1.

  • In december 2009 en januari 2010 bij de behandeling van het voorstel om te kijken naar samenwerking het volgende afgesproken is:

1. Er zou gekeken worden naar samenwerking met Dinkelland en Tubbergen op beleidsniveau.

2. Er zou voor de bedrijfsvoering naar samenwerking met Enschede gekeken worden vanwege de noodzaak om snel en substantieel voordeel te halen om opnieuw preventief toezicht door de Provincie te voorkomen.

  • Dit voorstel gezien moest worden als eerste stap naar… en de raad bij de vervolgstappen nauw betrokken zou worden.
  • Geconstateerd kan worden dat dit ondanks die toezegging niet, niet tijdig, danwel niet voldoende is gebeurd en de raad pas geinformeerd is als stappen al gezet waren en besluiten al genomen waren.
  • De informatievoorziening aan de raad volstrekt onvoldoende is geweest.
  • De raad bovendien niet onverwijld op de hoogte is gesteld van het negatieve OR-advies zoals door de OR nadrukkelijk gevraagd. En in de raadsinformatie daarover bovendien onjuiste informatie werd verstrekt.

 

2.

 

  • Bij het huidige voorstel niet voldoende achterliggende informatie ligt om te kunnen controleren of het financiële voordeel, de kwaliteit en continuïteit voldoende gewaarborgd is.
  • Dienstverleningsovereenkomst(en) en mandaatregeling nog ontbreken.

 

-      Spreekt haar afkeuring uit over de wijze waarop zij bij dit proces betrokken en geinformeerd is.

 

-      En  beveelt het college aan het voorstel in te trekken en pas weer in te brengen als zaker verder uitgewerkt en geborgd zijn.

 

 

 

Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter

 

 

 


Share our website