15.1.2012: Toekomstvisie in samenspraak met inwoners

Toekomstvisie gemeente Losser in samenspraak met inwoners
18-01-2012
bron : gemeente Losser

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het opstellen van een missie en interne visie op de ambtelijke organisatie. Vervolgens wil het college samen met de inwoners een toekomstvisie voor Losser opstellen.

Begin 2011 hebben college en raad gesproken over de behoefte aan een toekomstvisie. Nu stelt het college de gemeenteraad voor om een toekomstvisie op te stellen met betrokkenheid van de samenleving, dus samen met burgers instellingen en bedrijven. Zo kan er een toekomstvisie worden opgesteld, waar vanuit de Losserse gemeenschap draagvlak voor is.

Dit past ook bij de weg die de gemeente al is ingeslagen en waar in één van de raadsverzoeken van vorig jaar ook naar is verwezen, nl. de gemeente moet meer taken samen met partners in de samenleving oppakken. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel start het college in het voorjaar met de toekomstvisie en is deze naar verwachting eind 2012 gereed. Daarna pakt het college de discussie op om te bepalen welke taken voor de gemeente essentieel zijn, naast de wettelijk verplichte taken. De toekomstvisie is hiervoor de basis.


Voordat het college aan de slag gaat met de toekomstvisie wil zij eerst een missie en interne visie op de ambtelijke organisatie opstellen. Deze zijn van belang om de ambtelijk organisatie te kunnen richten. Een missie en visie geven antwoord op de vragen wat willen wij, hoe willen wij dat bereiken en welke waarden en normen vinden wij belangrijk. Het college werkt hier op dit moment al aan.

Share our website