14.2.2012: Betogen over afbouw WIW/ID - Toekomstvisie - Welstandsnota en Regio Twente verg.

  • Home
  • Publicaties
  • 14.2.2012: Betogen over afbouw WIW/ID - Toekomstvisie - Welstandsnota en Regio Twente verg.

 

Raad 14 februari 2012

7. Afbouw gesubsidieerde afbouw WIW/ID

Burgerforum heeft grote problemen met dit hele verhaal van de afbouw.

Het gaat hier wel om mensen waarvan de meesten al zo'n 13 jaar op één plek zitten (al vanaf 1998), bijvoorbeeld bij Openbare Werken of het zwembad.

Het klopt inderdaad dat in feite al die tijd oneigenlijk gebruik van de gelden gemaakt is, want de bedoeling van de WIW en ID banen was ook een opstap naar een echte baan. Maar… de gemeente heeft willens en wetens (zoals heel veel andere gemeenten) die situatie laten voortbestaan – al die jaren -en dan een deel van de mensen nu op straat zetten vinden wij als BF a-sociaal.

Vooral ook omdat de gemeente met haar eigen ambtenaren wel heel erg gek is en de vml. Burgemeester bij het samenwerkingsverhaal met Enschede heeft gezegd, dat hij werkgarantie gaf en niemand zijn baan zou kwijt raken. Maar ook DIT zijn mensen die in dienst zijn van de gemeente.

(Om de situatie helder te krijgen:

Het gaat om 16 WIW-ers, waarvan de 60+ers mogen blijven en dat zijn er 6. Blijven er 10 over, waarvan er 4 in de leegloop zitten die ontslag krijgen. Dan zijn er nog 6 over, waarvan 3 bij Openbare Werken van de gemeente, een bij de Werkwijzer (die betrokkene in dienst neemt voor zover wij hebben begrepen), iemand bij Skolo en iemand bij het zwembad.)

Voor de personen bij Openbare Werken is een constructie gevonden waarbij dit besluit 2 jaar opgeschort wordt. Die kunnen dus blijven werken en het geld dat hiervoor nodig is komt uit de algemene reserve.

Maar wát gebeurt er met de andere personen, bijvoorbeeld het Zwembad. Die staan straks dus wel op straat.

Wat de ID-ers betreft is de situatie toch wat anders, al heeft men ook hier evengoed de situatie jaren en jaren laten voortbestaan. Deze mensen zijn officieel in dienst bij een werkgever, aangevuld met een deel subsidie van de gemeente. Voor degene die bij Openbare Werken werkt geldt dat deze ook hier voorlopig kan blijven werken. Maar hoe gaat het met de andere 2? Als het voor de werkgever duurder wordt, zal ook hier snel de keuze gemaakt worden of door beperkte financiële middelen wel gemaakt moeten worden, waardoor ook hier de werknemer de dupe wordt. En voorzitter, dan kan de wethouder wel zeggen dat het aan de werkgevers is om -als ze toch zo tevreden zijn- dit aan te vullen, maar dat is wel heel gemakkelijk geredeneerd als de gemeente als werkgever zelf kan putten uit verschillende potjes.

Uiteindelijk zal het gevolg zijn dat deze mensen via de WW weer in de bijstand terecht komen en dus door de achterdeur weer naar binnen komen. En… en het zou zelfs zo maar kunnen, dat ze dan via de nieuwe Wet Werken naar Vermogen op dezelfde werkplek terecht komen, maar dan voor heel veel minder geld datzelfde werk moeten doen.

Dus wij snappen best het dilemma dat hier oneigenlijk gebruik gemaakt is van participatiegelden en dat we noodgedwongen toch iets zullen moeten doen, maar u heeft wel een constructie weten te vinden voor Openbare Werken ten laste van de algemene reserve, dus zou het toch ook mogelijk moeten zijn, voor de anderen met een betere oplossing te komen dan deze. Uiteindelijk, zo hebben we geleerd, gaat het in de politiek altijd om de mensen!

8. Gevolgen afbouw gesubsidieerde arbeid voor de afdeling Openbare Werken

Hier is het college dus gekomen tot een oplossing die we kunnen ondersteunen, al blijft ook hier het zwaard van Damocles boven deze mensen hangen; het gaat immers om een opschorting van 2 jaar. Afhankelijk van de uitslag van de discussie en keuzes omtrent het onderhoudsniveau van de openbare ruimte (3e kwartaal van 2013) kunnen we dan het besluit van 10 januari 2012– zo staat er, maar ik neem aan dat dit moet zijn 14 februari 2012- alsnog ten uitvoer brengen, dus alsnog ontslag. En volgens mij stond in de uitwerking van de kaders al een forse bezuiniging op de openbare ruimte ingeboekt. Maar de wethouder kan ons hier ongetwijfeld helderheid verschaffen.

9. Procesvoorstel Toekomstvisie

Hier kunnen we kort zijn. We onderstrepen het belang van het opstellen van een toekomstvisie. Alleen met de volgorde die gekozen wordt hebben we toch problemen. Want is het niet veel logischer om eerst een toekomstvisie op te stellen dan de visie op de organisatie hierop los te laten. U geeft het in uw stuk in feite ook zelf al aan: 'Misie en visie zijn mede afhankelijk van de toekomstvisie.” Maar even verder: '…daarentegen is de toekomstvisie weer deels afhankelijk van de interne visie.” De kip en het ei verhaal dus.

Wij blijven het onlogisch vinden. Ten aanzien van punt 4 van het raadsbesluit: 'Het meenemen van de missie, interne visie en (externe) toekomstvisie, en de keuze tussen essentiële en niet-essentiële taken inde kadernota 2014.” kunnen we alleen akkoord gaan met de toezegging dat dit eerst ter goedkeuring in de raad komt.

11. Regioraad

We kunnen ons vinden in de standpunten van Losser. Met name wat de prijscompensatie programmabegroting 2012 betreft delen we uw kritiek over de vaststelling van het percentage; terecht dat u pleit om uit te gaan van het gewogen gemiddelde.

10. Aanpakken Welstandsnot

(in de vergadering met aangepaste tekst gebracht; inhoudelijk ongewijzigd)

De laatste welstandsnota is van 2004, dus inderdaad tijd voor een aanpassing.

Burgerforum had hiermee voor ogen om te komen tot een simpele en compacte welstandsnota, met minder regels en voorschriften.

Het college kiest in het voorstel voor het meest uitgebreidere scenario, omdat in haar ogen de landschappelijke kwaliteit in Losser wel een zorgvuldiger beleid verdient dan het huidige, maar dit leidt wel weer tot een veel uitgebreidere nota en hogere kosten.

We hebben begrepen dat scenario 1 in feite alleen een WABO proef maken van de huidige welstandsnota is. Ook zit hier niet het digitaal toegankelijk maken met beeldmateriaal voor de burgers in. Dat maakt de keuze toch nog lastig.

Maar wordt het met scenario 3 wel de nota die wij voor ogen hadden en die het voor de burger allemaal wat simpeler maakt. En heeft het zin om nu al te besluiten tot dit wel zeer uitgebreide scenario, als de ontwikkelingen rondom het welstandsbeleid ook vanuit het Rijk nog volop in beweging zijn.

In ieder geval zouden we na een jaar een evaluatie willen inbouwen, ook wat het functioneren van de dorpsbouwmeester betreft.

Tot slot: Op de laatste pagina staat een opmerking die tot nadenken stemt:

'De geinterviewde ambtenaar of bestuurder is in zijn algemeenheid niet voldoende bekend met de nota om uitspraken te doen over toepasbaarheid van de criteria”.

Share our website