Publicaties

14-11-2007: Deelprogramma's begroting.


BURGERFORUM          Deelprogramma’s      

2e deel v.d. begrotingsvergadering Dinsdag 13 november 2007

 

Wat de financiën betreft zijn we gisteren denk ik al duidelijk geweest.

 

We beginnen al met een begrotingstekort en dan ligt er nog ruim 7 ton aan beleidswensen.  De burger zou daarmee een OZB verhoging van 36% in 2 jaar voor zijn kiezen krijgen. Het college is bereid de motie van de coalitie te volgen en daar nu 4,5 % af te doen, een actie die te verwachten was, maar het blijft een onacceptabele verhoging in onze ogen. De burger moet opdraaien voor de tekorten van Top Craft, zo geeft u zelf aan in de aanbiedingsbrief. Wij blijven dat onacceptabel vinden.

Het verhaal van de afvalstoffenheffing hebben we gisteren al onderuit gehaald. Het teveel betaalde aan afvalstoffenheffing had de burger sowieso al terug gekregen, want die moet kostendekkend worden uitgevoerd.

Het is ook volkomen in tegenspraak met uw college-programma 2006-2010, waarin u aangeeft de OZB met niet méér dan het inflatiepercentage te willen verhogen. In dat college-programma geeft u als speerpunt ook aan…… het herstel van vertrouwen in de politiek. Wat zegt dan nog die belofte, wat zegt dan nog een college-programma……… en hoe kan de burger dan nog vertrouwen in de politiek hebben.

 

We blijven van mening dat we in feite geen cent te besteden hebben.

En de nú begrote bedragen van Top Craft zijn volgens ons opnieuw te positief en vooral gebaseerd op aannames van nog in te kopen re-integratietrajecten.

Het 1 miljoen tekort van dit jaar is ook vertekend, want daarin is de verkoop Ravenhosterweg als boekwaarde meegenomen! Haal dat er af en je zit weer rond de 2 miljoen.

Vraag: En hoe hard is die genoemde 1 miljoen verlies van Top Craft voor dit jaar?

 

En wat de invoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening betreft.

We zijn er van overtuigd dat het beter en goedkoper kan, zowel op financieel gebied, als –en dát staat bij ons voorop, laat dat duidelijk zijn- het sociale aspect.  En daarom blijven we vragen om het totale kostenplaatje bij uittreden, wat overigens door de wethouder ook herhaaldelijk is toegezegd.  Want alleen dán kun je een goede afweging maken. We zullen dit morgen in het gesprek met de provincie aan de orde stellen.

Vreemd ook de opmerking van wethouder Winkelman gisteren dat hij ook vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid van de cijfers direct gevolgd door de opmerking “Al zijn het wel cijfers die goedgekeurd zijn door het bestuur…”. Daarmee geeft hij onze eigen bestuurders Olde Heuvel en Van den Bos in feite een brevet van onvermogen.

 

Bij speerpunten staat ook het onderzoek naar nieuwbouw van de school in de Lutte. Deze brede school wordt gekoppeld aan de realisatie van het Kulturhus in de Lutte. Dit zou in 2009 klaar zijn, zo meldde wethouder Van den Bos. Die belofte zullen we niet vergeten. Naar de Lutte zijn al te vaak zaken beloofd gedaan die niet waar zijn gemaakt.

Vraag: De subsidies van het Europaloket zijn verloren, en dan gaat het om heel veel geld, maar hoe zeker is de subsidies van de provincie?

 

PROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME

kapitaallasten LAGA.  € 111.000 van de begrote € 195.000 ….dan hou je niet veel meer over voor ons speerpunt. En……………vanaf 2008 zullen nog gedurende 20 jaar deze kapitaallasten LAGA op de begroting drukken.

 

Vrijliggende fietspaden Beuningen, De Lutte – Losser, horen wat ons betreft bij toerisme als prioriteit no. 1 op de lijst. Wethouder Winkelman heeft het voor de radio zo mooi gezegd  (28.7.06) “Die fietspaden komen er”. Nu nog antwoord op wannéér ze er komen. We hebben hier gisteren vragen over gesteld. Graag een antwoord! (afhankelijk van dat antwoord komen we met een motie).

 

Nu er steeds meer elektrische fietsen komen, is het zaak dat er ook meer oplaadpunten voor elektrische fietsen komen. Als we toerisme willen promoten, hoort dit onderdeel er ook in thuis. We komen met een motie.

 

 

PROGRAMMA LANDSCHAP EN RUIMTE

 

Bij Wegen en Verkeer wilt u een optimale bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven bereiken.  Onlangs stond een artikel in de krant dat wethouder Olde Heuvel zich zorgen maakte over parkeerproblemen in het centrum.

Bij de plannen voor de Gaffel is echter uitvoerig gesproken over de krapte van parkeerplaatsen. Met name Mevr. Kuhlkamp heeft hier herhaaldelijk op gewezen. Hier werd toen nogal gemakkelijk overheen gegaan. Maar natuurlijk is het duidelijk dat er straks een groot parkeerprobleem zal zijn. En de auto’s zullen toch ergens naar toe moeten. Wáár is dan de vraag…? en dan komen we ook weer terecht op de blauwe zone Bernard Leurinkstraat. U kunt zich de verbazing (en dan druk ik het nog héél voorzichtig uit) van deze winkeliers over dat krantenartikel denk ik wel voorstellen. Zij zien die al auto’s al voor hún deur staan.

 

Het Luttermolenveld blijft zoals we gisteren ook al verwoorden, als het zwaard van Dámocles boven ons hoofd hangen. Ook zijn er ontwikkelingen rondom de centrumvoorziening. Graag willen we weten hoe het hier nu mee staat en of we hier financieel gezien nog risico’s lopen.

 

En……..we missen bij dit programmaonderdeel het bomenbeleidsplan zoals we gisteren al hebben opgemerkt. Graag uw antwoord.

(De motie was duidelijk, binnen 2 jaar moet dit aan de raad worden voorgelegd. U heeft toegezegd de motie uit te voeren! = 2e termijn afhankelijk van het antwoord).

 

PROGRAMMA LEEFBAARHEID EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

 

Sport: Hoe zit het met de kunstgrasvelden...zijn er al verenigingen in beeld die hiervoor in aanmerking komen? Al de beloftes die in verkiezingstijd zijn gedaan blijken loze beloftes. U antwoordt nu dat dit budgettair neutraal uitgevoerd moet worden.  En iedereen weet…..  kunstgrasvelden zijn erg duur, zowel wat investering als onderhoud betreft en dat was u blijkbaar even vergeten. Té duur denken wij. Maar ook dat hebben we al eerder aangekaard en het hele verhaal van de kunstgrasvelden volksverlakkerij genoemd.

 

Subsidies:  We hebben begrepen dat als het subsidieplafond eenmaal vaststaat er geen incidentele ingrepen meer mogelijk zijn. Hoe denkt u dan het probleem bij de muziekschool op te kunnen lossen?

Het inzichtelijk maken van de indirecte subsidies is al heel vaak toegezegd. Kunnen we er van uit gaan dat dit bij de behandeling van de subsidies aan de orde komt?

 

Bij werk en inkomsten staat – we willen het tekort bij Top Craft tot maximaal het oude begrotingstekort terugdringen. U antwoordde ons dat dit 200.000 euro is en we vroegen of u aan sprookjes geloofde……daarmee hebben we denk ik al duidelijk gemaakt hoe wij daar over denken. En daarmee de vraag, hoe zit het dan met het terugdraaien van de OZB verhoging??

 

WMO ook dit hebben we gisteren al aangekaard. Wat de WMO betreft wordt er al gesproken van een ijskoude sanering …. …er is verschuiving van huishoudelijk hulp naar alfahulpen. Dat is een slechte zaak, voor het personeel, maar vooral ook voor de klant!

Wat denkt u hieraan te kunnen doen, bijvoorbeeld bij de aanbesteding?

En in hoeverre denkt u dat dit budgettair neutraal kan blijven verlopen?

 

PROGRAMMA VEILIGHEID

En we zien wel een aantal posten voor de brandweer, maar klopt het dat er voor openbare orde en veiligheid geen extra geld begroot is? Burgers en ondernemers klagen met name over uitgaansoverlast en vernielingen.

Wat denkt het college daar aan te gaan doen en wanneer?

 

 

PROGRAMMA BESTUUR EN DIENSTVERLENING.

 

Vermindering van Wet en regelgeving

Vermindering en vereenvoudiging regelgeving staat bij ons hoog op het verlanglijstje. Minder regels niet alleen voor de burger, maar ook voor instellingen, verenigingen en ondernemers. Er wordt zowel landelijk, provinciaal als lokaal aan gewerkt, maar het duurt allemaal wel erg lang.

We komen met een motie.

 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Verbouwing gemeentehuis. Al eerder hebben we gevraagd wat de kosten zijn van de blauwe (in onze ogen lelijke platen) aan de buitenkant van het gebouw en of dit ook echt nodig is? Zo niet dan zouden wij dat bedrag nl. graag voor iets anders, nuttigers, besteden.

Het antwoord was dat de kosten hiervoor meegenomen zijn in het totale krediet voor de verbouwing van het gemeentehuis en dat het een noodzakelijke vervanging is. Wij zijn niet tevreden met dit antwoord. In een bestek moet te zien zijn wat de kosten zijn en waarom is het een noodzakelijke vervanging? Graag antwoord hierop.

Een andere vraag die ons vanuit de aannemerswereld werd gesteld is hoe het zit met de aanbesteding van deze verbouwing.

Graag duidelijkheid hierover?

 

 

 

RESERVES

In de begroting wordt gesteld dat 10% van het begrotingstotaal als ijzeren reserve aangehouden moet worden. We praten dan over een begroting waar ruim 50 miljoen euro in omgaat. De ijzeren reserve bedraagt echter maar 3,2 miljoen euro. Ons is uitgelegd waar dit aan ligt, maar dat was ons wel duidelijk. Ook dat dit doorloopt tot 2010.  En dát is nu juist onze zorg, want bij een begrotingstotaal van rond de 50.000 euro, en minder zal het wel niet worden, moet dan ineens de reserve opgeschroefd worden van 3,2 naar 5 miljoen en dat is een verschil van maar liefst 1,8 miljoen! Waar denkt u dan het geld weg te halen? Of laat u dat gewoon het volgende college oplossen en wordt het zoals we het bij de kadernota aangaven…….…na ons de zondvloed?!

 


Share our website