Publicaties

14-11-2007: Betoog inzake begroting 2008


BURGERFORUM  

Van denken naar doen……………

De programmabegroting werd dit jaar verfraaid met tekeningen van kinderen uit de buitenschoolse opvang. Maar dit was ook het enige fraaie aan de hele begroting. Alhoewel je uit publicaties uit de krant zou denken dat de gemeente er financieel best goed voorstaat, is dat een beeld dat we even “goed” recht willen zetten.

“De gemeente heeft de inwoners weer wat te bieden” lazen we in de krant.  En “..de burger krijgt weer waar voor zijn geld” . Hoezo de burger krijgt waar voor zijn geld?? Zonder die forse OZB verhoging heeft Losser geen cent te makken!!

De vertrekpositie is nl. meer dan een halve ton slechter dan bij de kadernota in juni voorgesteld werd, en dan vooral vanwege het zeer forse nadeel van Top Craft. We starten nu met een tekort van ruim 6 ton! Dan hebben we het nog niet gehad over de incidentele beleidswensen, waaraan een prijskaartje hangt van ruim 7 ton. …..en je zit al op 1,3 miljoen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om dan te concluderen dat er financieel gezien in feite geen enkele ruimte is.

Jaren wijzen wij al op de slechte financiële situatie van Top Craft, maar bestuurders en raadsleden zijn niet wakker te porren.

Duidelijk is in ieder geval dat het bestuur van de gr WOT niet in staat is geweest hierop genoeg te sturen en dat zij verzaakt heeft wat de uitvoering van het saneringsplan Snoek betreft.

En wat de plannen van Iphitos/Man betreft, blijven we het onverantwoord vinden dat er zoveel geld geïnvesteerd worden in plannen voor een atletiekbaan op zón locatie voor zó’n kleine groep.  Iphitos heeft nog geen 40 jeugdleden (en de IJsclub slechts 18). Deel je de 700.000 op 200 leden (en dan houden we het dus hoog aan)dan zit je nog op 3.500 euro per persoon! Waar zijn we mee bezig!

En ….…nu moeten de burgers via de OZB voor de tekorten opdraaien.

De OZB  voor eigenaren wordt met liefst 18,5% verhoogd.  En dan zijn we er nog niet. Het college heeft het voornemen de OZB in 2009 nogmaals met 14% te verhogen, en daarmee zitten we dan op een verhoging van maar liefst 36 ¼ % in 2 jaar! U wilt dit afzwakken door te zeggen dat dit dan wél gepaard gaat onder gelijktijdige verlaging van de afvalstoffenheffing. Maar de afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn, dat is een raadsbesluit. Indien het college voor 2008 de afvalstoffenheffing kan verlagen, betekent dat dus dat deze heffing dit jaar te hoog is aangehouden en dat daarmee de burger in 2008 een sigaar uit eigen doos krijgt.

Burgers, ondernemers, bedrijven, allemaal worden we opgezadeld met steeds hogere kosten. De zorgpremie , boodschappen, energiekosten, energieheffing, brandstof, afvalverwerking….al dit soort onontbeerlijke zaken blijven maar stijgen. Daar bovenop de OZB ook nog eens met 36% verhogen is wat ons betreft niet bespreekbaar.

Landelijk gezien is er bovendien nogal wat discussie over de hoogte van de OZB. De staatssecretaris wil dat de OZB opbrengst landelijk gemiddeld genomen niet meer dan 3,75% stijgt. Is dat niet zo dan dreigt er korting op het gemeentefonds.  Houdt de gemeente ook rekening met een mogelijke strafkorting? De eerste Kamer moet de plannen overigens ook nog behandelen.

En bij zowel de OZB als de toeristenbelasting wordt ook 2009 bij deze begroting aangetrokken. Wij gaan er van uit dat bij het aannemen van deze begroting niet automatisch de percentages voor 2009 ook vastliggen. Hoe zit dit?

 

Kunnen we in de begroting terugvinden wat wij bij de kadernota hebben gevraagd? We moeten constateren dat er slechts een paar kleine punten zijn meegenomen.

Het doet ons goed dat het college ons voorstel overneemt en op de site van Losser de link naar “Bereken je recht” maakt, waar de burger anoniem kan nagaan óf en voor wélke uitkeringen hij in aanmerking komt.

Blij zijn we ook dat de toegangsweg naar de carnavalsloodsen en tennisclub in De Lutte eindelijk na al die jaren verlichting heeft gekregen.

Opgelucht zijn we dat er verkeersremmende maatregelen genomen gaan worden op de Glanestraat.

En wat de speeltoestellen betreft, kunnen we het alleen maar toejuichen dat de kinderen kunnen blijven spelen.

Maar……………………...

-         Waar blijven de vrijliggende fietspaden Beuningen, de Lutte, Losser

    -   Waar blijven de maatregelen tegen de tekorten bij Top Craft

-         Waar blijft ons bomenbeleidsplan…

-         Waar blijven de kunstgrasvelden, het eerste moet er nog komen

-         Waar blijft de nieuwe subsidieverordening

-         Waar blijft de duidelijkheid over de bestuursstructuur van onze LAGA parels de steenfabriek en het openluchttheater

-         Waar blijven de BOA’s en de aanpak tegen de hondenpoep

-         Waar blijven maatregelen tegen uitgaansoverlast en vernielingen

En…………….hoe zit het met de Kulturhusen?

En…………….met het Luttermolenveld?

En…………..wanneer beginnen we met de verminderen van de regels.

 

 • We zien in de begroting geen gelden voor de uitvoering van de reconstructie, waaronder de vrijliggende fietspaden van Beuningen, naar de Lutte en Losser. Kunt u aangeven wélke projecten wannéér uitgevoerd worden en hoe het zit met de ambtelijke voorbereiding?

(Afhankelijk van het antwoord zullen we met een motie komen.)

 • Wat Top Craft betreft blijven we pleiten voor een sociale werkvoorziening zoals we dat vroeger kenden. U wilt het tekort terug dringen tot het oude begrotingstekort zegt u. Op onze vraag hoeveel dat dan is, antwoordde u 200.000 euro. Maar u gelooft toch niet in sprookjes?
 • Op onze vraag wanneer u denkt het bomenbeleidsplan aan de raad te kunnen voorleggen, kregen we als antwoord…in 2009! Dit moet een typefout zijn. Daarom opnieuw deze vraag. En welke deelplannen zijn al klaar?
 • De nieuwe subsidieverordening had er al moeten liggen. Het is echt te treurig voor woorden dat we het maar niet klaarspelen om dit op papier te krijgen. En onmiddellijk komt dan ook de vraag naar boven waar het protest blijft van de  PvdA en SDGL over de hoogte van de subsidies. Denkend aan alle commotie rondom de korting op de subsidies in de vorige collegeperiode, hadden we op zijn minst verwacht dat dit onmiddellijk teruggedraaid zou worden zodra men zelf aan het roer kwam. Uitdrukkingen als: schandalig,  a-sociaal en zelfs tranen gingen toen over tafel…. en nu is het ineens allemaal prima?! Wat moet de burger daar wel van denken?
 • En als het subsidieplafond is vastgesteld is er dan nog wél de mogelijkheid om hier incidenteel van af te wijken?
 • De overlast hondenpoep blijft een grote ergernis en we blijven hier maar over praten. Door het aanstellen van BOA’s die mogen bekeuren bij de zogeheten kleine ergernissen kunnen we ook dit probleem aanpakken.    We willen structureel geld hiervoor reserveren. We komen opnieuw met een motie….. de zoveelste poging
 • We blijven het jammer vinden dat het college blijft spreken over incidenten als het gaat om uitgaansoverlast en vernielingen. De burgers en ondernemers denken hier heel anders over.
 • Het Kulturhus in de Lutte wordt nu gekoppeld aan de brede school en zal in 2009 klaar zei, zo zei wethouder Van den Bos. Daar zullen we hem aan houden. De dorpsraad de Lutte gaf aan dat het vertrouwen in het college van B&W tot een dieptepunt is gedaald. Dat zou het college zich moeten aantrekken, maar doet u dat ook?
 • Het Kulturhus in Overdinkel heeft ook nog de nodige hobbels te nemen.
 • Het Luttermolenveld blijft als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangen, zei de dorpsraad onlangs. U kunt hen en ons vast wel geruststellen…of niet? En hoe zit het nu met de centrumvoorziening?
 • Aan vermindering van wet- en regelgeving wordt gewerkt. Het staat erg hoog op onze prioriteitenlijst. Veel vergunningen kunnen worden afgeschaft of omgezet in algemene regels. Wij komen met ‘n motie.

 

In de begroting wordt gesteld dat 10% van het begrotingstotaal als ijzeren reserve aangehouden wordt. We praten over een begroting waar ruim 50 miljoen in omgaat. De ijzeren reserve bedraagt echter maar 3,2 miljoen euro! Wat de WMO betreft is het de vraag of hier in de toekomst geen extra geld bij moet. De uitvoering begint steeds meer op een ordinaire bezuinigingsmaatregel te lijken, waar personeel, maar wat nog belangrijker is, de klánt de dupe van dreigt te worden.

Het financiële plaatje baart ons dan ook grote zorgen. We willen er met nadruk op wijzen dat ook bij een overheidsorgaan of –dienst de tering naar de nering dient te worden gezet.  U kunt nog iets leren van het bedrijfsleven. Eerst de middelen vaststellen, en daarna pas besluiten hoe die kunnen en moeten worden aangewend.

 

Wij voegen hier aan toe dat in Losser de invoering van het duale stelsel is mislukt. Kritiek uit de coalitiepartijen ontbreekt geheel. Zo mogelijk nog erger is echter dat de oppositie geen kans krijgt om haar standpunt uit te dragen, of zelfs maar om onderwerpen op de Raadsagenda te plaatsen. Deze gang van zaken is fundamenteel in strijd met democratische normen.

Ook de coalitie, ja juist de coalitie, dient zich te realiseren dat oppositie welkom dient te zijn. Uit de discussie komt de waarheid naar voren.

De reglementen dienen hierop te worden aangepast, en wel zo gauw mogelijk.

 

Tot slot willen we iedereen die aan deze programmabegroting heeft meegewerkt bedanken voor hun inzet. In dit dankwoord willen wij graag álle ambtenaren betrekken, van degenen die ons altijd trouw voorzien van een drankje, de bodes, de ambtenaren van alle afdelingen en zeker ook de griffie. Hartelijke dank!


Share our website