Publicaties

13.9.2011 Over het subsidiebeleid


Commissievergadering 13.9.2011                    
Subsidiebeleid

Door de raad is de nota subsidiebeleid Losser vastgesteld. De uitwerking heeft door het college plaatsgevonden. Maar heeft het college dit uitgewerkt, zoals wij dat als raad voor ogen hadden? Dat is ook een vraag aan de andere raadsfracties.

De staffeling is weer losgelaten en de ledenaantallen weer als uitgangspunt genomen. Wij waren niet gelukkig met de staffeling, dus in die zin zijn wij daar tevreden over. Maar er zitten in onze ogen nogal wat zaken / ongerijmdheden in de uitwerking.

Een paar voorbeelden.

De subsidie voor de gymnastiekverengingen wordt gehalveerd. De gymnastiekverenigingen vergelijkt u met muziekverenigingen en zwemclub, maar een groot verschil blijft wel dat die verenigingen (behalve geloof ik Sempre Crescendo) allemaal een eigen kantine hebben waar inkomsten te halen zijn. De gymverenigingen niet! Die kunnen het dus alleen uit contributieverhoging halen.

En als ik dan een van de uitgangspunten van het subsidiebeleid voor ogen houdt van de waarderingssubsidies, nl. 'bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid….”

Waarom dan wel de KPJ (katholieke plattelands jongeren), maar niet de jeugdleden van de carnavalsverenigingen per leerling een bedrag aan subsidie? = volkscultuur. En dat zou je ook kunnen zeggen voor bijv. de schuttersvereniging Concordia in Glane, een voor de sociale samenhang van Glane heel belangrijk vereniging. Al gaat het hier om een bedrag dat te verwaarlozen is, het gaat om de argumenten waarom de een wel en de ander niet.

Waarom wel Stawel (stichting agrarisch welzijn), maar niet meer het buurtcomité van de bloemenbuurt?

Waarom wél de seniorenuitwisseling met Emsbüren, maar niet de seniorenraad, mantelzorg Globe en meer bewegen voor ouderen (hoewel voor die laatste toch nog wat geregeld is).

En worden de ouderenbonden ook per lid gesubsidieerd ?

En hoe zit het met de programmaraad? Is dit niet wettelijk verplicht?

En tot slot: De 3 grote instellingen. De DAP kaarten zouden het gemakkelijker moeten maken of keuzes te maken, wat we wel of niet willen afnemen. Hoe staat het hiermee?

 

 


Share our website