13,.11.2012 begrotingsbijdrage

BURGERFORUM

Algemene beschouwing begroting 2013

en meerjarenperspectief 2014-2016

 

Vanaf mijn midden twintiger jaren zat ik hier regelmatig in de raadszaal. Het was een tijd dat er eigenlijk altijd wel publiek op de tribune zat. Burgers die het politieke debat met plezier volgden. En…. Het GING ook ergens om. In de raad trok men fel van leer. Vooral de discussies over de straatnamen stonden bekend om de felheid en emoties. Men sloeg elkaar nog nét de tent niet uit, vandaar dat toen maar besloten is een straatnaamcommissie aan te stellen…. Jammer, het werd een stuk saaier.

Bij de voorbereiding van deze algemene beschouwingen moest ik daar aan denken. Konden we nog maar eens lekker ouderwets bakkeleien over straatnamen. Hoe simpel, hoe eenvoudig.

Nu gaat het zelfstandigheid, reserves onder de nul, een weerstands-vermogen dik onder de grens. Code oranje of code rood.

Voor 2013 valt het behalve de 10% OZB verhoging nog mee. Dáár is een noodverband voor gevonden met incidenteel geld. Doorschuiven van de problemen naar 2014 en verder is het motto. Na de 10% OZB verhoging in 2013 nog een keer extra 5% er bij in 2014. Dán ook komt pas de echte pijn voor de burger.  Nee, niet in deze collegeperiode, deze erfenis laat u achter voor een volgende college, een volgende raad.

Een pleister op de wonde is dat het college wel keurig rekening heeft gehouden met de wens van de raad, minima, jeugd, adviesraden en kleinere (subsidie) bedragen met veel maatschappelijke impact, te ontzien.

En al kunnen we ons best vinden in een aantal bezuinigingen, het totale plaatje is desastreus hoe mooi u het ook wilt brengen.

Alhoewel we toch constructief bij de behandeling van de kadernota hebben willen meewerken, bent u al veel eerder een weg ingeslagen die niet de onze is. We hebben de jaren hiervoor al gevraagd om de gronden af te waarderen, het was niet nodig volgens het college, we hadden immers al een worst-case-scenario. BF heeft er op gewezen dat het niet vanzelfsprekend is dat het Rijk steeds maar blijft bijpassen als we extra veel geld aan bijstandsuitkeringen kwijt zijn. 'Maar waarom niet”, zei u, 'het Rijk had toch áltijd bijgepast”. We hebben gewezen op de noodzaak van extra reserveringen voor Top-Craft, maar ook dat is niet gebeurd. We hebben herhaalde keren gewezen op te optimistisch begroten, te weinig reserveren en te weinig realiteitszin.

Het vond geen gehoor en u ging uw eigen weg.

Een weg die heeft geleid tot waar we nu staan.

Reserves onder 0, een dramatisch weerstandsvermogen, een meerjarenbegroting met vraagtekens en zeer ingrijpende bezuinigingen, waarmee we nog niet uit de problemen zijn. En ‘last but not least’, een samenvoeging met Enschede die Burgerforum niet zien zitten. Geen mogelijkheid meer voor een andere keuze.

Onze conclusie: U heeft eerder nietsmet onze opmerkingen gedaan! U heeft gekozen en het blijkt een eenrichtingsweg. Ons heeft u onderweg verloren.

Wij hebben ons -zoals dat bij Burgerforum gebruikelijk is- zorgvuldig voorbereid. De begroting bestudeerd en vragen gesteld, zowel schriftelijk als mondeling. Maar onze bijdrage vanavond zal kort zijn. Lange verhalen, alle punten nog een keer nalopen, het heeft geen zin. We hebben de afgelopen tijd genoeg aangedragen, genoeg gevraagd, genoeg meegedacht. Het is nu aan U.

We komen in tweede termijn nog met 3 moties en 3 amendementen, waarvoor we dekking hebben. Dát mag het probleem dus niet zijn.

Ten eerste een motie over de wijziging die u voor de huishoudelijke hulp wilt doorvoeren (een motie samen met SDLG en PvdA)

Een motie over de afname van producten van de fusiepartners bibliotheek, muziekschool en stichting Cluster.

Een amendement voor een opsplitsing conjunctuur en frictiefonds (samen met de SDGL)

Een amendement om de huurverhoging sportzalen teniet te doen

En een amendement om geen bezuiniging op speeltoestellen door te voeren.

Tot slot:

In uw collegeprogramma stond, naast het belang van een inhaalslag onderhoud wegen en gebouwen, óók, dat de inzet van uw beleid was dat de tarieven van de onroerende zaakbelasting (OZB) niet met meer mochten stijgen dan het inflatiepercentage. Volgens ons ligt het inflatiepercentage toch echt niet op 10%!

Nóg toepasselijker de opmerking daaruit dat u een sobere en degelijke begrotingsdiscipline wenst te hanteren. Simpelweg komt dit er op neer, zo staat er letterlijk: 'Als er geen geld is kun je het niet uitgeven”.  

En dat laatste heeft u inderdaad bereikt.

 

Fractie Burgerforum

klik op onderstaande link voor een overzicht van de onderwerpen waar wij de afgelopen jaren steeds op gewezen hebben.

 Burgerforum overzicht bij begroting 2013

toelichting aantal amendementen / moties

 

                                                    

Voorzitter, raadsleden en aanwezigen, (Jos Tijdhof)

In deze motie wil ik graag even heel duidelijk aangeven waar het om gaat.

 Dat er een fusie moet komen tussen de Bib, Cluster en muziekschool is duidelijk, dat willen wij ook als raad.

Maar het moet duidelijk zijn  welke  producten er geboden worden en afgenomen worden en tegen welke prijs.

Dat zijn zaken die de raad moet bepalen.

Een voorbeeld hierbij is Muziekonderwijs:

Ik vraag hierbij aan iedere fractie  wat willen wij afnemen aan muziekonderwijs. We hebben ons als raad uitgesproken voor les tot 18 jaar en Hafa volledig.

Volwassenen en groepsles wordt al niet meer gesubsidieerd.

Staat men hier nog steeds achter???? Dit is de essentie van dit verhaal.

Raad kom eens met de billen bloot en geef duidelijkheid hierin.

(Wij denken dat in de DAP kaarten van Cluster nog wel wat te schrappen is)

De raad moet sturend en bepalend in zijn welke producten nemen we af en tegen welke prijs, want het gaat hierbij uiteindelijk om het voorzieningenniveau in onze gemeente.

Dat we vooraf weten waaraan wij aan toe zijn.

Wat biedt de nieuwe fuserende stichting tegen welke prijs?.

Vandaar dat wij deze belangrijke motie indienen, zodat we achteraf niet kunnen zeggen.

De fuserende stichting Bibliotheek – cluster en Muziekschool leveren niet de juiste producten voor onze burgers.

En ik herhaal het nogmaals de te leveren producten, moeten vooraf bekend zijn en duidelijk vastgelegd zijn en akkoord bevonden door de raad.

 

 

Amendement Speeltoestellen.

 

Voorzitter,

 

Wij als Burgerforum vinden een verlaging op het budget van de speelvoorzieningen van onze jeugd ongewenst. Spelen in een speeltuin of speelplek is een van de weinige voorzieningen waar álle kinderen gratis gebruik van kunnen maken en daarom vinden we dit ook zo belangrijk.

We moeten zorgen dat onze jeugd fit en gezond blijft en dat ze fatsoenlijk buiten kunnen spelen. Kinderen horen niet te veel overgewicht te hebben en moeten kunnen bewegen. De jeugd zit vaak al te veel binnen achter de computer en/of druk bezig is met hun mobieltje. 

We zijn  dan ook mede verantwoordelijk dat er goeie sportvoorzieningen en deugdelijke speelvoorzieningen zijn.

Het budget voor deze reparatie kunnen we uit onze post vergoeding raadsleden en collegeleden halen. Ik roep de raadsleden en college leden dan ook op stel dit budget beschikbaar uit je eigen vergoeding.

Wie de jeugd heeft de toekomst!

 

Amendement

 

 

 

 

Share our website