Publicaties

12 mei - Betoog bezuinigingsvoorstellen


BURGERFORUM                   12 mei      bezuinigingsvoorstellen  (Jos Tijdhof)

De burgers slaan de crisis in Losser met grote ontsteltenis, ongeloof én –wat nog erger is- cynisme gade. Hoe kon dit gebeuren? Maar diezelfde burger weet ook het antwoord. Als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan kom je in de problemen, zo simpel is het.

BURGERFORUM is in 2002 ontstaan uit onvrede over het financieel beleid van de gemeente. En dan noemen we de verbouwing gemeentehuis en de Laga. Het is triest te moeten constateren dat er niets is geleerd van het verleden. Achtereenvolgende colleges o.l.v. het CDA hebben Losser opnieuw aan de rand van het faillissement gebracht.

Burgerforum heeft er de afgelopen jaren keer op keer op gewezen dat Losser financieel de boel niet op orde had en we hebben daarom ook de afgelopen 2 begrotingen niet goedgekeurd. Maar naar de oppositie werd niet geluisterd en men ging rustig door met uitgeven. En op onze vraag waarom er dan niet eerder ingegrepen is, antwoordde de wethouder van financiën, dat zodra zij aan het roer stond er direct actie is ondernomen. In de eerste plaats klopt dat niet -er volgde er pas actie de ondertoezichtstelling door de provincie- maar die uitspraak is ook een motie van wantrouwen naar voorganger de heer Winkelman en haar eigen CDA-fractie; én ze geeft zichzelf daarmee als fractievoorzitter ook een brevet van onvermogen. De schuld wordt nu afgewenteld op alles en iedereen en niemand neemt de verantwoordelijkheid. Fractievoorzitter T. Even van de coalitiepartij Sociaal Democraten Gemeente Losser (SDGL) zei bij de begrotingsbehandeling in november zelfs nog  gelukkig te zijn met de sluitende begroting. Even zei toen dat Losser afscheid heeft genomen van de erfenissen (zoals de financiële gevolgen van de Laga) uit het verleden. 'Deze begroting biedt weer perspectief. We staan er een stuk beter voor dan vroeger, maar we zijn er natuurlijk nog niet.” Dat was in november! En nu! Het is diep triest dat instellingen, verenigingen en groeperingen die niets te maken hebben met het ontstaan van de enorme tekorten, nu –en sommige weer opnieuw- het kind van de rekening worden. De muziekschool wordt zelfs helemaal opgeofferd in uw wanhopige poging de boel weer op orde te krijgen. Dit is volkomen tegenstrijdig met het concept subsidiebeleid én met uw eigen visiedocument. Hoe verklaart u dat?  In onze ogen is de muziekschool een basisvoorziening. Door dit bruisend cultureel centrum weg te bezuinigingen, maakt u duidelijk dat u wel heel weinig besef heeft van het belang van dit Kulturhus binnen de Losserse gemeenschap.

Maar datzelfde geldt ook voor de bibliotheek en stichting Cluster. Met het snijden in hun subsidie, komt ook weer de realisatie van de beide Kulturhusen in gevaar. Burgerforum vindt de leefbaarheid van Losser en haar kernen heel belangrijk en we blijven dan ook vierkant achter de Kulturhusen staan.

En moeten we –nu we onze basisvoorzieningen al niet in stand kunnen houden- wel van start gaan met een –in onze ogen- risicovol project Iphitos / MAN? Wij stellen voor dit te heroverwegen en te kijken naar alternatieven.

En misschien kunnen we ook een beroep doen op de ex-wethouders om af te zien van hun wachtgeld?! In uw eigen financiële analyse geeft u nl. aan dat die mede verantwoordelijk zijn voor deze rampspoed.

We hebben al vaak genoemd waarop wel bezuinigd kan worden: externe bureaus, minder ambtenaren, meer samenwerking  met andere gemeentes én de rode draad voor grote structurele tekorten door de jaren heen nl. Top Craft. De laatste jaren zijn miljoenen in deze bodemloze put verdwenen. Onbegrijpelijk dat dit maar kan doorgaan.

U zult het inmiddels al wel begrepen hebben, de bezuinigingen op het thema leefbaarheid en maatschappij, waaronder de subsidies zijn voor ons niet bespreekbaar.

 

U zult ons niet kunnen overtuigen dat HIER de oplossing voor uw problemen ligt. Het gaat hier om een bedrag van nog geen 7 ton en wij kunnen ons niet voorstellen dat je dát op een begroting van 53 miljoen niet ergens anders kunt weghalen.

En –tot slot- als we onze basisvoorzieningen al niet in stand kunnen houden, zouden we dan niet beter af zijn als artikel 12 gemeente?

………… Zij die haast hebben komen niet aan……(Lies ter Haar)

Het gaat financieel gezien belabberd met Losser. Dat is ook te lezen in het overzicht van de provincie Overijssel. Losser scoort slecht. Niet alleen staan we aan de top qua belastingdruk per inwoner, maar we hebben ook de minste reserves. En dat het college dan zo fraai brengt dat ze de OZB niet wil verhogen is gemakkelijk scoren, want we zitten (na meer dan 30% verhoging in 2 jaar) al aan de top. En dat we dan structureel nóg geld te kort komen is heel zorgelijk. Ik vrees dat dit college niet in staat is Losser uit de financiële problemen te krijgen. De bezuinigingsvoorstellen die er nu liggen zijn na de ondertoezichtstelling, daarvan het beste bewijs. Ze zijn willekeurig, niet onderbouwd en worden niet gestaafd door de achterliggende cijfers en informatie. Bovendien leiden ze niet tot een sluitende begroting.  Uit alles spreekt het onvermogen om een goed fundament te leggen voor een financieel gezonde toekomst voor Losser. Dit college wil zelfs de Task Force aan het eind van dit jaar opheffen. Alsof alle problemen dan over en uit zijn. Als we het al redden, staan we nog maar aan het begin. Allereerst is een uitvoerige en uitgewerkte begrotingsscan nodig, waarin duidelijk wordt wáár we uit de pas lopen en hóe dat komt. Daarnaast zal de totale begroting van 53 miljoen doorgelicht moeten worden. Dan pas hebben we een basis om aan het werk te gaan. En als we dan bezuinigingsafspraken hebben gemaakt, is het van essentieel belang dat dit continue bewaakt wordt. Bij elke afwijking moet direct aan de bel getrokken en verantwoording afgelegd worden. Burgerforum heeft haar ideeën hierover vastgelegd in een notitie “Losser in balans of balanceren?”, die iedereen inmiddels heeft gekregen. Daarnaast hebben we veel informatie verzameld en de bezuinigingsstukken tig keer doorgenomen, maar we kunnen er niet veel van brouwen. Tenminste niet iets waar Losser écht wat aan heeft. De vraag is dan ook………..wat moeten we met deze bezuinigingsvoorstellen. Zijn ze wel een redmiddel, of slechts uitstel van executie.

Als dit voostel tóch wordt doorgezet wil BF redden wat er te redden valt.

Ons eigen raadsbudget van 12.500 euro willen we gebruiken om de bezuinigingen op de sportraad, seniorenraad, mantelzorgbeleid, vrijwilligersmarkt en het buurtgericht werken terug te draaien. Dan zitten we weliswaar € 131  boven budget, maar dat bedrag zal nog wel ergens op te hoesten zijn. Desnoods willen we dat zelf wel bijpassen. Amend.1

Maar dan blijven nog zéér ingrijpende bezuinigingen staan! De bezuinigingen op Muziekschool en het kwijtscheldingsbeleid voor minima. Dit moet van tafel. In een amendement vragen we het college hiervoor dekking te zoeken in besparingen op externe bureaus/extern advies. Amend.2 en 3

Weth. Olde Heuvel zei de vorige keer de bezuiniging op het kwijtscheldingsbeleid ook heel vervelend te vinden, maar dat het niet anders kán….. nou dát vinden wij te zielig voor woorden. Over de rug van de minst draagkrachtigen geld binnen halen……………FOEI wethouder, FOEI college!

Voor de bezuinigingen op bibliotheek, stichting Cluster en onderwijsbegeleiding vragen we het college dekking te zoeken binnen de clusters volkshuisvesting/ruimtelijke ordening (functies economische zaken en milieubeheer) en bestuur/dienstverlening. Amend.4

Mocht dat niet lukken dan is er nog de mogelijkheid de gelden van de stichting MAN als incidentele injectie te gebruiken om deze bezuinigingen van tafel te krijgen.

Maar we blijven benadrukken……..het zijn noodverbanden…. Het is niet de oplossing voor de grote financiële problemen die Losser heeft.

Want ondanks alle door u voorgestelde bezuinigingen, is de meerjarenbegroting in onze ogen niet sluitend. Er zitten té veel aannames, te veel onzekerheden in.

We zijn er van overtuigd, dat áls de raad hier vanavond mee akkoord gaan, het niet lang zal duren voordat we opnieuw diep in de problemen zitten, maar dan hebben we inmiddels wel een aantal voorzieningen in Losser de nek om gedraaid.

Het is niet pompen óf verzuipen, het is pompen én verzuipen. Daarom komen we met een motie om dit hele voorstel van tafel te halen. Motie 1


Share our website