12.7.2011 Betoog voorjaars- en kadernota

VOORJAARSNOTA

Op een aantal zaken uit de voorjaarsnota willen we even terugkomen.

Dat betreft in de eerste plaats de planschade ad. € 62.700,-- voor dhr. Verbecke vanwege de wijziging van bestemming op zijn grond. De scouting heeft getekend voor de planschade, waarom gaat de gemeente dit dan betalen? En gaat ze dat in de toekomst bij andere personen en verenigingen dan ook doen? Met andere woorden, scheppen we hier geen precedent?

Uitvoering waarderingssubsidies: College heeft de door de raad vastgestelde subsidienota vertaald, maar met een aantal onderdelen hebben we grote problemen, wanneer komt de evaluatie hierover?

Wat het Luttermolenveld betreft van onze kant de vraag wat voor gevolgen de uitspraak van de rechtbank Almelo heeft. Wat zijn de vervolgstappen?

Vorige week lazen we de uitspraak van de rechtbank Almelo, waarin de zgh 'Freeriders” in het gelijk zijn gesteld. Deze gang naar de rechtbank was onnodig. Juridisch gezien was te verwachten dat de gemeente in het ongelijk zou worden gesteld. We hebben hier meerdere keren voor gewaarschuwd, maar desondanks vond de gemeente het toch nodig om dit door te drijven, hierin gesteund door de meerderheid van de raad.

In de raad van februari 2010 hebben wij nog gesteld dat de commissie bezwaarschriften het bezwaar van de bezwaarmakers indertijd gegrond verklaard heeft, omdat er een koppeling werd gemaakt met financiële zaken en geen ruimtelijke argumenten werden gebruikt.

U stelde dat destijds een van de hoofdargumenten voor legalisatie was dat er een niet uitvoerbare handhavingslast lag. Nu zou dat niet meer het geval zijn. De handhaving van 18 recreatiewoningen is zeer wel te doen, zei u in die vergadering, temeer daar onder handhaving ook mag worden begrepen het verstrekken van een persoonsgebonden gedoogbeschikking! Eerder werd overigens gesteld dat het niet mogelijk was een persoonsgebonden gedoogbeschikking te gebruiken, want dit werd toen als oplossing ook aangedragen.

Wij stelden toen voor om ook voor deze woningen de woonbestemming in permanent wonen om te zetten, zodat er niet meer sprake is van een 'verknipt” bestemmingsplan. Dit had ook, voor zover wij wisten, de voorkeur van de provincie.

Onze verwachting was dat we met het doorzetten van dit voorstel als gemeente Losser opnieuw een geweldige miskleun zouden maken.

Wij hebben zowel tegen de bestemmingsplanwijziging als tegen de weigering van het projectbesluit gestemd om diezelfde reden. Wij vroegen ons toen al af of deze argumentatie wel juist was en juridisch haalbaar en of het raadsvoorstel juridisch wel getoetst was?

Hierin hebben we nu helaas gelijk te krijgen. Het vonnis is duidelijk. Dus wat gaat u nu doen?

En dan de besparing door de samenwerking met Enschede: In de begroting is voor 2011 een voordeel opgenomen van 150.000 euro. Er staat in de voorjaarsnota dat het op dit moment nog te vroeg is om hier uitspraken over te doen. De wethouder heeft bij de vaststelling van de centrumregeling al toegezegd dat we dit zeker gaan halen en misschien nog wel meer! Dus daar houden wij hem aan.

Wat de mei 2009 ombuigingen op personeelsgebied betreft lopen we voor 2010 overigens al 105.000 euro achter. Voor 2011 moet nog 159.000 euro gehaald worden. En daar komt die 150.000 euro nog bij. Of zien wij dit verkeerd?

Kadernota

De kadernota geeft geen kaders, maar het college vraagt om richtinggevende kaders, zo hebben wij het tenminste opgepakt. Daarbij zou een kerntakendiscussie een goed startpuntzijn.

Het begrotingstekort is hoog. De gemeente staat voor een zware opgave, dat is wat u zelf aangeeft. U vraagt van ons een richtinggevend kader, waarna u zaken verder uit gaat werken in een financiële vertaling.

Of we ons wel of niet zullen kunnen vinden in die vertaling, zal later pas blijken als die vertaling in de begroting voor ons op tafel ligt.

Wat ons betreft mag u de kaders 4 (Innovatie) en 5 (Bedrijfsvoering) verder uitwerken, omdat dit uitgaat van nieuwe kansen en niet voortborduurt op al in gang gezette bezuinigingen.

Kader 1 (Een andere rol van de overheid) zou hier wat ons betreft ook nog onder kunnen vallen, maar NIET het punt 1.4 (verhoging inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), en dan gaat het niet omdat wij ons hier niet extra voor zouden willen inzetten, integendeel, maar omdat u wat dat betreft op voorhand al aansluiting zoekt bij Enschede en wij nadrukkelijk op de uitvoering van deze wet zelf grip willen houden. Wij willen hier maatwerk met voor de mensen die het betreft toekomstperspectief en niet alleen een pool van goedkope arbeidskrachten voor werkgevers.

Het levensgrote risico van deze nieuwe wet is nl. dat we de groep die hier onder valt, laten degraderen tot derderangsburgers.

Wel zijn we er van overtuigd dat er grote bezuinigingen te halen zijn bij Top-Craft en dat roepen we al jaren. Hier denken we structureel zeker 8 ton te kunnen besparen. Zet een streep door Top-Craft BV, regel voor de kwetsbare groep een alternatief (eventueel bovenlokaal, al zou dit wat ons betreft ook in eigen huis kunnen), maar houdt in ieder geval de rest onder de eigen gemeente. Korte lijnen, minder overhead. Schrap alle overtollige functies en lever maatwerk. Het is allemaal niet zo moeilijk. De schappen, zo ook Top-Craft BV, hebben hun ondergang over zichzelf afgeroepen met hun logge organisaties met heel veel toeters en bellen.

Overigens hadden we een dubbel gevoel bij deze kadernota. Van de ene kant wilt u heel graag van de raad horen hoe en waar u bezuinigingen kunt halen, aan de andere kant worden we aan de zijlijn gezet als het gaat om de samenvoeging met Enschede. Bij een voor de toekomst van Losser zo'n belangrijk onderdeel heeft het college na het aangaan van de centrumregeling vrij spel. Wat dat betreft zitten we hier gewoon voor piet-jan-snot!

Het zal duidelijk zijn, dat wij ook beslist NIET staan achter uw stelling om zoveel mogelijk te kiezen voor 1 partner, omdat je daar in onze ogen dan té afhankelijk van wordt. Bovendien gaat het om samenvoeging en niet om samenwerking en is er geen weg meer terug, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. En we kennen de effecten nog niet van de huidige samenvoeging. Brengt het financieel wel wat we er van verwachten? En hoe zit het met de borging van kwaliteit en zelfstandigheid. Dat we hierdoor minder kwetsbaar zijn, dat klopt, dat kunnen we onderstrepen, maar al het andere is nog onduidelijk.

Harde noodzaak voor een dergelijke gemeenschappelijke regeling zijn voldoende concrete en heldere doelen, waarover periodiek gerapporteerd moet worden door Enschede aan Losser. Maar daar ontbreekt het aan.

Bovendien blijkt in de praktijk schaalvergroting even vaak te leiden tot inefficiëntie, bestuurlijke rompslomp en meer afstand van burger tot politiek; directe bijsturing is niet mogelijk en we hebben geen grip op de dienstverlening. Burgerforum wil in ieder geval NIET al per 1 januari 2012 met Werk Inkomen en Zorg naar Enschede.

Wat Domijn betreft, benadrukken we nogmaals het belang van het maken van huisvestingsafspraken over instroom van probleemgevallen. Dat betekent niet alleen dat onze eigen inwoners meer kans hebben op een huis in eigen gemeente, maar ook een betere leefomgeving en minder uitkeringen, dus een bezuiniging.

Wat u ook met het zwembad doet. Wij willen in ieder geval dat onze burgers daar ruim gebruik van kunnen blijven maken, ook van het recreatieve zwemmen, tegen een redelijk tarief.

Nog een laatste tip. Het gemeentehuis staat toch grotendeels leeg of komt leeg te staan. Het kan een prachtig Kulturhus worden. Naast de 3 instellingen is er ook plek voor Sempre Crescendo, de Rommelpot en het Kunstcollectief, maar ook de Historische Kring zou er een plekje kunnen krijgen. Breek de oude Martinusschool af, laat dit ontwikkelen door private partijen, verkoop andere gemeentelijke panden waar niets mee gedaan wordt en je hebt een win-win situatie.

Tot slot en nogmaals. Pas als we zien hoe zaken door u uitgewerkt zijn, kunnen we beoordelen of u uw huiswerk goed gedaan hebt. Bovendien krijgt u van ons géén carte blanche wat de 5 ton betreft. Wij willen hier nadrukkelijk vinger aan de pols houden, omdat we niet opnieuw in een situatie willen komen, waarin we alleen onze gevoelens nog mogen uiten, maar verder niets meer te beslissen hebben. Want, we willen de baas zijn en blijven (de laatste zin n.a.v. een opmerking van weth. Hassink eerder dat de raad ook bij het stellen van de kaders voor de bezuiningen de baas is).
Share our website