Publicaties

12.6.2012: motie en toelichting bestuurlijk-ambtelijke samenwerking


Toelichting motie:

Duidelijk is geworden, zoals dhr. Van Veen gisteren ook verklaarde, dat met het wegsturen van de wethouder alleen de problemen niet opgelost zullen zijn. Terecht werd gesteld 'waar 2 vechten hebben 2 schuld”. Ook in de ambtelijke cultuur zal het een en ander moeten veranderen. Wij vinden dat de achtereenvolgende gemeentesecretarissen hier duidelijk een taak hebben laten liggen en tekort zijn geschoten. Er heeft niet tijdig mediation plaatsgevonden, er zijn geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken gehouden, er is niet adequaat gereageerd om tot een oplossing te komen. Een arbeidsconflict is zodanig uit de hand gelopen, dat het uiteindelijk geleid heeft tot het vertrek van een wethouder die binnen raad en commissies goed functioneerde.

Er is dus iets mis in het traject van beleid naar uitvoering. Met andere woorden: de vertaling van politiek, via de gemeentesecretaris naar de ambtelijke organisatie. Dat is de gemeentesecretaris als eindverantwoordelijke voor het functioneren van de ambtelijke organisatie aan te rekenen. Burgerforum vindt het belangrijk dat onderzoek gedaan wordt naar dit aspect maar ook naar mogelijkheden om dit soort escalaties in de toekomst te voorkomen en om tot een verbetertraject te komen.

En dit niet om geld uit te geven, maar om in de toekomst (wacht)gelden te besparen. Maar ook om er voor te zorgen dat iedereen weer met plezier naar zijn werk gaat.

 

MOTIE Ambtelijk – bestuurlijke samenwerking

De raad in vergadering bijeen 12 juni 2012

gehoord de beraadslaging

 

Overwegende dat:

- Met het vertrek van wethouder Schuddeboom opnieuw een wethouder

op wachtgeld komt te staan

- Het sinds 2006 al de negende wethouder is die afhaakt

- Dit niet alleen financieel gezien een zwaar beslag legt op Losser, maar

ook het imago van Losser beschadigt

- Het tot vertraging kan leiden in beleidsvorming, maar ook in uitvoering

Van oordeel dat:

- Dit niet in het belang van Losser is

- Nader onderzoek noodzakelijk is naar mogelijke knelpunten binnen de organisatie in

de vertaling van beleid naar uitvoering

Draagt het college op:

1) Nader te onderzoeken of de oorzaken hiervan ook kunnen liggen in de interne aansturing of andere organisatorische factoren binnen de bedrijfsvoering en organisatie van de gemeente Losser

2) Een verbetertraject voor te bereiden en dit met tijdpad aan de raad voor te leggen voor eind van dit jaar

En gaat over tot de orde van de dag

Lies ter Haar fractievoorzitter Burgerforum

 

 

 


Share our website