111.2.2014 Comm over Kulturhus en Evenementenbeleid

Commissie B&S 12.2.2014  BURGERFORUM

 

Evenementenbeleid

Nota:

Vraag: Onder welke categorie valt de avondvierdaagse? En geldt voor deze activiteit ook dat alle kosten (plaatsen borden, schoonmaakkosten, energiekosten e.d.) doorberekend worden?

Soms zie je bij buurtfeesten dat doorgangsstraten worden afgezet, terwijl er in de nabije ruime genoeg andere plek is (bijvoorbeeld op groenstrook op parkeerplaats).

Vraag: Wordt hier ook naar gekeken? En gelden ook hier de geluidsnormen? Vuurwerkproblematiek is al herhaaldelijk aangekaart.

Alcoholhoudende drank mag slechts aan 18 jarigen en ouder worden verstrekt. De drankverstrekker kan dan ook nog verantwoordelijk gesteld worden als de drank doorgegeven wordt aan een persoon onder de 18 jaar.

Vraag: Dat lijkt ons onwerkbaar, hoe is dit te handhaven. Daar kun je als drankverstrekker toch onmogelijk oog op houden.

Bij het exploiteren van een tappunt dient er een ontheffing door de ondernemer te worden aangevraagd bij de burgemeester. De gemeente Losser hanteert bovendien het uitgangspunt dat bij een 'groot evenement” alle verschillende activiteiten via één vergunningaanvraag worden geregeld door de vast organisatie.                                       Vraag:Het is toch heel vreemd dat de ondernemer zijn eigen terras niet mag exploiteren en daar vaak veel extra voor moet betalen? Het betekent ook dat de ondernemer die een tappunt wil gebruiken afhankelijk is van de organisator. Vreemde zaak dat een ander zeggenschap heeft over jouw zaak en wat je daar doet! 

Bij artikel 2:28a staat ook weer dat het verboden is een terras bij een horecabedrijf te exploiteren indien er een groot evenement wordt gehouden. Wij vinden dat je daarmee onze plaatselijke horeca tekort doet.

Evenementen promotie:

Vraag: Hoe zit het met de poorten van Breughel en carnaval. Dit ook i.v.m. het nieuwe beleid ten aanzien van borden/spandoeken etc.

 

Raadhuisplein:

Evenementen kunnen op weekmarktdagen (donderdag) NIET plaatsvinden op het Raadhuisplein. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Carnaval, Breugheliaans Festijn en de Kermis, waarom niet voor andere evenementen?

n.a.v. 'Herziening evenementenbeleid”

Doorberekenen afvalverwerkingskosten: Aan welke bedragen moeten we dan denken. En geldt dit ook voor de vierdaagse (al hiervoor gevraagd) en kinderkramerie Breughel, rommel optocht Carnaval?? 

De 3-jarige vergunning vervalt voor B en C evenementen. Graag voorbeelden van deze B en C evenementen en wat gaat dit –als ze 3 keer in plaats van 1 keer moeten aanvragen – dan extra kosten?

Artikel 2.1.  Geen touw aan vast te knopen. Wat staat daar nu in feite?

 

Commissie bestuur en Samenleving Datum 11-02-2014         BURGERFORUM

Agendapunt 6 Kulturhus Losser

Allereerst wil ik ons standpunt uitspreken hoe wij als Burgerforum over het Kulturhus denken.

Ik wil vooraf duidelijk stellen dat wij voor een fusie waren en niet tegen een Kulturhusgedachte op zich zijn.

Maar we hebben wel grote bedenkingen hoe e.e.a. zijn vorm c.q. zijn beloop krijgt.

Wij leven nog in de veronderstelling dat het Kulturhus een middel was om de fusie te bewerkstelligen tussen de Muziekschool, Bibliotheek en Cluster. Inmiddels moeten wij helaas vaststellen dat het een doel is geworden.

Wij hebben deze beslissing niet in de raadsbesluiten terug gezien c.q. gevonden, wel in diverse college voorstellen en raadsinfobrieven.

De eerste vraag die ik dan ook heb is,  wáár kunnen we zien waarom een Kulturhus in de bestaande gebouwen (na aanpassingen) niet rendabel is, graag hiervan de financiële onderbouwing?

Volgen het (groene boekje)” Eindrapportage ontwikkeling Kulturhus Losser” (datum 17 januari 2012) zijn deze er wel, waarom zijn deze gegevens niet aan ons verstrekt?

In de Raadsinformatiebrief (26 november 2012) staan een aantal randvoorwaarden vastgesteld door het college. Graag zouden van al deze randvoorwaarden willen weten of hieraan in de huidige c.q. de nieuwe financiële onderbouwing c.q. opzet voldaan is.

In dezelfde Raadsinformatiebrief (26 november 2012) schrijft uw college, dat er een aantal grote en kleinere risico’s / onzekerheden zijn. Dat is ook logisch omdat het om een business case gaat. Vraag is zijn deze risico’s nu afgedekt?

Mocht dit het geval zijn willen we ook graag de getekende contracten of intentieverklaringen met de hurende partijen zien (wie zijn overigens behalve Fundament die huurders?). Als deze er niet zijn betekent dat vrij vertaald dat u de raad vraagt om een blanco check af te geven.  En het gaat hier om héél veel geld.

Alleen al herleidende uit uw Raadsinformatiebrief (26 november 2012) is het huidige voorstel ver onder de maat en rammelt het aan alle kanten. Het is volstrekt onvoldoende om als raad een besluit op te kunnen nemen. Dat heeft u dus zelf ook al geconstateerd.

De enige juiste weg lijkt ons om terug te gaan naar de 'tekentafel” en meerdere opties beter te onderzoeken.

Wat we wel even willen zeggen is dat veel Overdinkelnaren van uw plannen niets snappen; ze voelen zich na vier jaar wachten op een Kulturhus niet meer erg serieus genomen.

Dit is wat we er tot nu toe over kwijt willen en na bestudering van de nieuwe cijfers komen we op dit onderwerp op 18 februari a.s. in de gezamenlijke commissievergadering uitgebreid op terug.

 

 

Share our website