11.5.2010 betoog College-akkoord

Betoog college-akkoord

  Aangegeven wordt dat dit college-akkoord slechts een doorkijk is van uw meest in

het  oog springende opvattingen en roept op te komen met een reactie die wellicht

nog aanknopingspunten biedt om het college-akkoord aan te passen.

En dát laten we ons geen 2 x zeggen.

 

Maar allereerst: Zoals u zelf al concludeert  moet het  college-akkoord nog nader

uitgewerkt worden. Dát is onze ogen een zéér terechte opmerking. Het is een

wel érg vrijblijvend verhaal, terwijl wij verwacht hadden toch een aantal concrete maatregelen

en uitgangspunten aan te treffen.

Het akkoord is doorspekt van termen als:

…aandacht besteden aan…                    ....alles in het werk stellen om….

…invulling trachten te geven aan…       …willen inspannen voor….

…maximaal blijven inzetten voor...         ….nader uitwerken in…..

Kortom: De uitwerking van vrijwel alle punten moet nog komen. Of het wel of niet noodzakelijk is om de degens te kruisen –zoals u zelf aangeeft- hangt uiteraard af van wat u straks aan de raad voorlegt.

 

En wat uw opmerking betreft dat u een college wilt zijn van de gehele raad… en dan komt bij ons de vraag boven, waarom dan niet gekozen is voor een nog bredere coalitie.

 

Terugkomend op de uitdaging om een reactie te geven, lopen we het akkoord even door:

 

In uw streven alles in het werk te stellen om als zelfstandige gemeente door te gaan, staan wij voor 100% achter u. Ook het onderdeel samenwerking kunnen wij ondersteunen, maar wij benadrukken nogmaals het belang van het afsluiten van goede contracten. Ook willen wij graag zo spoedig mogelijk met de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen om tafel; het initiatief hiervoor kunnen we als raad zelf nemen.

 

Wat de financiën betreft onderstrepen we, dat we inderdaad in zwaar weer zitten en er bovendien nog het nodige op ons af zal komen.

Waar denkt u overigens al de bezuinigingen weg te halen, dát vinden wij in uw akkoord niet terug, zelfs niet in grote lijnen! En u zegt het zelf al… als er geen geld is kun je het niet uitgeven.

U wilt de tarieven van de OZB met hooguit het inflatiepercentage laten stijgen de komende jaren. Het is ook óns uitgangspunt om de burger in deze tijd van recessie niet nog eens extra te belasten, maar wij vragen ons wel af hoe hard dit te maken is met een gat van 4,4  miljoen, zoals u zelf aangeeft. En daarbij zijn dan nog niet eens de gevolgen van de werkloosheid en het achterstallige onderhoud van de wegen meegenomen. Wij hebben er dan ook een hard hoofd in dat u de komende jaren nog extra geld overhoudt  voor een inhaalslag wegenonderhoud. Dat zelfde geldt voor cofinanciering. Ook hier pleit u er voor eventuele overschotten op de jaarrekening te reserveren. Dat is wel erg optimistisch en we vrezen dan ook dat er van die cofinanciering niet veel terecht komt. Maar misschien kunnen we hier ook wat slimmer mee omgaan en dit bij de begroting zodanig weg zetten dat dit te koppelen is aan bestaande budgetten.

 

Om een heldere begroting vragen we al jaren, maar we pleiten ook voor een grondige doorlichting van de totale begroting. Want evengoed kan blijken dat in het zogenoemde  “vaste” deel wel bezuinigingsmogelijkheden zitten.

 

Wat burgerparticipatie betreft willen wij u wijzen op de soms realistische en goed uitvoerbare plannen en ideeën vanuit de burgerij. Stop ze niet al bij voorbaat in de la, maar doe er uw voordeel mee.

 

Bij deelname aan de regio Twente plus hebben wij  altijd al kanttekeningen geplaatst. Samenwerking is goed, maar wat deze extra, niet democratisch gekozen, bestuurslaag betreft hebben we toch onze vraagtekens over het rendement, vooral voor de landelijke gemeentes. Maar het probleem is net als bij de GR WOT/Top-Craft… zit je er eenmaal in, dan kom je er moeilijk weer uit. Overigens, wat Top Craft betreft krijgen we de laatste tijd en vooral vandaag heel veel verontruste telefoontjes van werknemers die niet weten wat er allemaal gaat gebeuren. Onzekerheid is troef en ze maken zich daarover erg bezorgd.

 

Wat de WMO betreft hebben we wel grote zorgen, maar we wachten uw concrete voorstellen af, wat ook geldt voor de privatisering sportaccommodaties, de sociale werkvoorziening en de uitwerking van het subsidiebeleid. Wat dit laatste betreft hebben we bij het vaststellen van de procedure en de verordening tégen gestemd, omdat wij vonden dat er te veel macht bij het college komt te liggen.

U wilt graag dat inwoners van alle leeftijden van starter tot senior in onze gemeente kunnen blijven wonen. Wij willen dat ook, maar ook graag extra aandacht voor onze jeugd. Die wil wel graag in Losser blijven wonen, maar voor deze groep is het moeilijk om aan een woning te komen, en dat geldt zowel voor goedkope huurwoningen als voor betaalbare koopwoningen. Wat Burgerforum betreft worden naast starterskredieten ook mogelijkheden als gedifferentieerde grondprijzen, erfpacht, huurkoop, sociale koop(woningen), of maatschappelijk gebonden eigendom bekeken, uiteraard in overleg met de woningcorporatie.

Maar ook de problemen rondom de instroom van buiten Losser willen we opnieuw benoemen. Van heel veel kanten kregen en krijgen we opmerkingen over instroom van probleemgevallen en daarmee verloedering, overlast  etc. Wij weten dat er vrije vestiging is, maar ook dat bijvoorbeeld Enschede met woningcorporaties wel huisvestingsafspraken heeft gemaakt. Graag willen wij een keer met u hierover van gedachten wisselen.

 

Uw opmerkingen over Iphitos/MAN zijn voor ons een puzzel. Wat zegt u nu concreet hierover? ”Indien de Raad van State akkoord gaat met de huidige locatie voor de MAN zal het college daaraan uitvoering geven”. Dat is duidelijk. Maar dan volgt de zin: “Als blijkt dat de voorzieningen voor de MAN in hetzelfde tijdsbestek op een betere locatie kunnen worden gerealiseerd dan heeft dat de voorkeur van het college”.  Het kan wel de voorkeur hebben, maar dat zegt natuurlijk niets over wat u nu echt gaat doen. Gaat u dat ook actief onderzoeken en als inderdaad een betere optie gevonden wordt, gaat het oorspronkelijke plan dan niet door en kiest u voor dat alternatief? Graag duidelijkheid.

En we gaan er van uit dat u ook bij deze plannen vasthoudt aan zowel de uitgangspunten in de notitie “vertrouwen en samenspel”, het rapport van de denktank én de reactie van het college hierop, nl. dat voorstellen met financiële gevolgen voorzien moeten zijn van een deugdelijke en reële financiële dekking en een meerjarig sluitende exploitatie.

 

Overigens, de constructie dat er na een jaar alsnog een wethouder bij zou kunnen komen van CDA huize als mocht blijken dat de huidige 2 het niet redden, is wel een heel bijzondere oplossing. Wie beoordeelt dat dan, is een prangende vraag die bij ons opkomt.

 

Tot slot: U heeft van ons een reactie gevraagd, die hebben wij gegeven en wij zijn benieuwd  of u ook iets meeneemt van onze punten.

  

Behalve met de passage over de MAN die voor ons niet duidelijk is, hebben wij geen problemen met dit akkoord, simpelweg omdat de uitwerking en daarmee de discussie in de raad de komende tijd nog moet komen.

 

 

Share our website